РЕШЕНИЕ

 

        476                          дата   13 март 2018г.               град Бургас

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 22 февруари 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: К. Л.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 123 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

         Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на С.К.П. *** против Решение № 1983/08.12.2017г., постановено по НАХ дело № 5091/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1454062, с който, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.2, т.3 от с.з., на касатора е наложено административно наказание „глоба“  в размер на 100 лв.

Съдебното решение се обжалва като неправилно поради постановяването му при съществено нарушение на процесуалните правила и материалния закон, както и като несправедливо. Касационната жалба съдържа изложение на касатора относно незаконосъобразността на издадения електронен фиш, като в тази връзка се позовава на ТР № 1/2014г. на ВАС, откъдето черпи довод, че електронен фиш не може да се издаде в хипотеза на установяване на нарушението с мобилна радарна камера. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърдения електронен фиш.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

По същество районният съд е обосновал извод за потвърждаване на електронния фиш, като е анализирал нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, в която са определени условията на издаването му и е обосновал извод, че нарушенията на правилата за движение по пътищата могат да се санкционират чрез издаване на електронен фиш не само при установяване им чрез използване на стационарни автоматизирани технически средства и системи, но и посредством мобилни такива. Посочено е, че с изменението на ЗДвП и приемането на §6, т.65 от ДР на ЗДвП е дадена дефиниция на „автоматизирани технически средства и системи” и е приета Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015г./, като са спазени и нормираните в нея изисквания по чл.7 относно обозначаване на техническото средство посредством пътен знак, както и е налице изискуемия протокол по чл.10, ал.1 от с.н., както и е налично удостоверение за техническата изправност на средството за измерване.  По същество е приел, че нарушението по смисъла на чл.21 от ЗДвП е доказано, поради което е потвърдил издадения електронен фиш.

Решението е правилно и не страда от сочените от касатора пороци, както и е постановено съобразно материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му съдът е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане.

Данните от административната преписка сочат, че нарушението е било установено на 17.12.2016г. на път първи клас № 9, от к.к. „Златни пясъци“ в посока гр.Варна, до хотел „Траката“, като в този участък е било въведено ограничение на скоростта до 40 км/ч, сигнализирано с пътен знак В-26, като скоростта на движение на управлявания от касатора автомобил е била засечена със стойност 67 км/ч посредством мобилна камера за видеонаблюдение, монтирана в полицейски патрулен автомобил. Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Съгласно легалната дефиниция съдържаща се в § 6, т.65 /нова, ДВ бр.19/ 2015 г./, "автоматизирани технически средства и системи" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес“. Правната новела сочи, че с изменението на ЗДвП – ДВ бр.19/2015г. законодателят е уредил възможността електронен фиш да се издаде вкл. и когато нарушението е установено с мобилно автоматизирано техническо средство. Не е налице основание касаторът да се позовава на ТР № 1/2014г. на ВАС, с което беше тълкувана нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП и съгласно което тълкувателно решение беше възприето становището, че електронен фиш може да се издаде само в хипотезата на установяване на нарушението посредством стационарно техническо средство. Законодателната промяна в ЗДвП беше провокирана именно в резултат на това тълкувателно решение, като с изменението в закона се предвиди и възможността електронен фиш да се издаде и когато нарушението е установено посредством мобилно техническо средство, което беше включено в обхвата на автоматизирано техническо средство по смисъла на § 6, т.65 от ДР на ЗДвП, приложим във вр. с чл.189, ал.4 от с.з. В този смисъл, към настоящия момент законодателната уредба позволява издаване на електронен фиш, както когато нарушението е установено посредством стационарно техническо средство, така и когато то е установено посредством мобилно такова. За целта е била издадена и нарочна Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015 г./, в която са уредени условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Спазени са установените в нея изисквания, като мястото за контрол е било предварително обозначено със съответния пътен знак Е-24, видно от приложените в тази насока доказателства. Контролният орган (оператор на системата) в патрулния автомобил, по никакъв начин не оказва въздействие върху процеса на установяване и заснемане на нарушението, като измерването и регистрирането на скоростта и записа на доказателствения видеоматериал се извършва напълно автоматично от системата радар-камера-компютър. По делото е представен задължителния в случаите на ползване на мобилна АТСС протокол по чл.10, ал.1 от Наредба № 8121з-532/2015г., съгласно одобреното с Наредбата приложение, който е доказателство относно мястото за контрол, посоката на движение на контролираните МПС, ограничението на скоростта, мястото на пътния знак за ограничение, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е-24 и др. обстоятелства, необходими да бъде извършена преценка за законосъобразността на издадения електронен фиш.

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на  отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1983/08.12.2017г., постановено по НАХ дело № 5091/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: