ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и  девети март                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 123 по описа за 2017година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„БРАТЯ БЕНЧЕВИ И КО“ ЕООД  представлявано от Т.Т., редовно и своевременно призован не се явява и не се представлява.

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща  за представител ю.к.М.Й., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

          Явява се вещото лице С.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че по делото с входящ № 3094/28.03.2017 година по делото е постъпило становище от адв.К., с което заявява, че поради обективна невъзможност не може да присъства в днешното съдебно заседание. Изразила  е становище по доказателствата и по съществото на спора.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението  по възложената съдебно-счетоводна експертиза, депозирано с вх.2798/21.03.2017 г.,т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК,  поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

С.В.А. – 53г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Изготвила съм заключение, което поддържам.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. - Нямам въпроси към  вещото лице А..Да се приеме заключението.

Поради изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.В.А..

На вещото лице А. да бъде изплатено възнаграждение в размер на 300.00/триста/ лева, съобразно представената справка-декларация.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. - Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид обстоятелство, че липсват други  доказателствени искания намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА ХОД на делото по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.- Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В решението на  Директора на дирекция ОДОП Бургас са  изложени подробни съображения. Моля за ю.к.възнаграждение в размер на 1274 лв.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: