ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.02.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                             ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и втори февруари                    две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 123 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„БРАТЯ БЕНЧЕВИ И КО“ ЕООД  представлявано от Т.Т., редовно и своевременно призован не се явява.За него се явява адв.К.Т. от БАК, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

          ОТВЕТНИКЪТДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща  за представител ю.к.М.Й., надлежно упълномощена, с представено пълномощно вднешното съдебно заседание. 

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. К.- Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.  - Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството по делото е образувано по жалба от „БРАТЯ БЕНЧЕВИ И КО“ ООД,ЕИК- 147124333, представлявано от Т.Г.Б. против Ревизионен акт №0216002318/19.09.2016 година, издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП –Бургас, потвърден с Решение №286/14.12.2016 година на Директора на Дирекция ОДОП гр.Бургас.

С нарочно  разпорежданае от 25.01.2017 година  съдебния състав е указал доказателствената тежест на всяка от страните.

В тази връзка съдебният състав  е назначил по делото съдебно-счетоводна експертиза, за която жалбоподателя  е внесъл определения депозит.

            Съдът докладва постъпилата  в цялост административна преписка от ответния орган.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ №1751/21.02.2017 година от  вещото лице С.А., с която моли за определяне на нова дата за депозирането му.

АДВ.К.-Поддържам жалбата.Относно назначенанта  експертиза моля, да се  дадевъзможност на вещото лице  да бъде изготвена.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.-Оспорвам жалбата.Моля да задължите  жалбоподателя, с оглед изясняване на предмета на спора да даде изявление дали е подадена коригираща декларация или не е подадена такава.Не става ясно  дали е подадена.

АДВ.К. - Такава декларация е подадена. Касае период  доста години назад. Не можахме да открием запазен  входящ номер, за  да докажем  дали е подадена такава декларация.Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.-Нямам доказателствени искания към настоящия  момент.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилата   административна преписка от ответния орган.

 

Съдът като взе предвид, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВАделото за 29.03.2017 година от 13:30 часа, за коятодата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Да бъде уведомено  вещото лице С.А. за  датата на следващото съдебно заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи  15:10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: