О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 353

        гр.Бургас, 25.02.2016г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 123 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.159 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от А.С.С., ЕГН **********,*** против Заповед № 2972/29.10.2015г., издадена от кмета на община Бургас.

Жалбоподателят иска отмяната й като излага съображения в тази насока.

С оспорената заповед № 2972/29.10.2015г. на кмета на община Бургас на основание чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост  и на чл.42, ал.1, т.2 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и Решение на Общински съвет – Бургас, взето по т.57 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015г. заседание /Протокол № 55/ е наредено да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и А.С.С. с ЕГН ********** и с постоянен адрес: ***; А.М.Д. с ЕГН ********** и с постоянен адрес: ***; З.С.Х. с ЕГН ********** и с постоянен адрес: *** и В.С.Д. с ЕГН ********** и с постоянен адрес: ***, чрез продажба на общинските 121.80/560 /сто двадесет и едно цяло и оседесет от петстотин и шестдесет/ кв.м. ид.ч. от УПИ III948.949 /три римско тире деветстотин четиридесет и осем, деветстотин четиридесет и девет/ в кв128 /сто двадесет и осем/ по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, целият с площ 560 кв.м., при граници: север – ул.“Любен Каравелов“, изток – ул.“Ангушка Драгиева“ и трафопост, юг – УПИ IV-950 и запад – УПИ VI-954 и УПИ II-956, актувани с Акт за частна общинска собственост № 3844/18.02.2004г., вписан в Служба по вписванията – Бургас с № 186, том II, Дв.Вх.рег.№ 1992/09.03.2004г., който урегулиран поземлен имот е съответен на ПИ с идентификатор 07079.612.155, с площ 559 кв.м., по КККР на гр.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 07079.612.123, 07079.612.157, 07079.612.160, 07079.612.158, 07079.612.153 и 07079.612.154 на Анатолий С.С. за сумата от 212 002 /двеста и дванадесет хиляди и два/ лева, без ДДС. 

Съдът, след преценка и анализ на събраните по делото доказателства, намира жалбата за недопустима, поради следните съображения:

С разпоредбата на чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА законодателят е определил приемането на решения от общинския съвет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и за определяне на конкретните правомощия на кмета на общината, като основен самостоятелен способ за управление и разпореждане с общинска собственост и проява на оперативна самостоятелност на съответните общински съвети. Тези административни решения на общинските съвети за извършване на разпоредителни действия с общинска собственост са решения, с които се упражняват правата на собственика на общинската собственост, като субект на управление на тази собственост е единствено общинският съвет.

Законът за общинската собственост в специалната разпоредба на чл.36 нормативно е уредил възможността за прекратяване на съсобственост между общината и физически лица какъвто е конкретния случай. Съгласно чл.36, ал.1 от ЗОбС компетентният орган, който приема решение за прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица е общинският съвет по ред, определен с наредбата по чл.8, ал.2. Предмет на оспорване в случая обаче е не решението на ОбС за прекратяване на съсобствеността, а заповедта на кмета, издадена в негово изпълнение. Заповедта възпроизвежда приетото вече с решението на ОбС прекратяване на съсобствеността и одобрената с него пазарна цена на процесния имот. Тази заповед възпроизвежда напълно решението на общинския съвет и няма самостоятелно разпоредително и конститутивно действие, тъй като с нея не се създават нови или допълнителни права и задължения по отношение на съсобствениците на общинския имот. Ето защо оспорената заповед не е индивидуален административен акт по определението на чл.21 от АПК и не подлежи на контрол за законосъобразност.

Предвид изложеното и на основание чл.159, ал.1, т.1 от АПК, съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.С., ЕГН **********,*** против Заповед № 2972/29.10.2015г., издадена от кмета на община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 123 по описа на АдмС-Бургас за 2016г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: