ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 14.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На четиринадесети май                                две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 123 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.Д.М., редовно призован, явява се лично и с адв. Н.К., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.М.Т., редовно призован, не се явява. За него – адв. Н.К., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Несебър, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

С писмо вх. № 3507/08.04.2013 г. от процесуалния представител на ответника по делото е постъпило заверено цветно копие от заповед № РД-09-109/25.06.1986 г. на председателя на ОНС гр. Бургас. С цитираното писмо процесуалния представител на ответника заявява, че относно изискана от жалбоподателите заповед на органа по чл. 95 от ЗТСУ(отм.) към настоящия момент такъв документ не е открит в архива на административния орган.

 

АДВ. К.: Да се приемат доказателствата. Други доказателства няма да сочим. След като ответника е заявил липсата на заповед по чл. 95 от ЗТСУ(отм.) следва да се приеме, че такава заповед не е съществувала.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Считам, че не е налице мълчалив отказ. Няма да соча доказателства. Нямам други доказателствени искания.

Правя следното уточнение във връзка с исканата заповед по чл. 95 от ЗТСУ(отм.). При повторна проверка в архива на Община Несебър се установи, че не е имало отчуждителни процедури за въпросите квартали 22 и 28. При приемането на ЗРП за с. Емона през 1985 г. въпросната улица е урегулирана с този план, който е действащ и към момента. Всичко, което е налично е представено към настоящия момент по делото.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената от ответника по оспорване Заповед № РД-09-109/25.06.1986 г. като писмено доказателство по делото.

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Представям и моля да приемете два броя договори за правна защита и съдействие относно заплатения от жалбоподателя адвокатски хонорар.

Моля да уважите подадената жалба на посочените в нея подробни основания и съображения. Налице е непроизнасяне на административния орган в срока по чл. 58, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, а именно в 14-дневен срок от постъпване на искането. Искането е входирано на 06.12.2012 г. и е в предвидения законов 14-дневен срок. Няма изричен отказ или заповед, с която да е отказано или да е одобрен ЗРП на посочените основания. Съображенията формулирани в искането са основателни, приложими са разпоредбите на чл. 134 от ЗУТ, както и допълнителното основание, а именно чл. 134, ал. 2, т. 3 от ЗУТ. Касае се за ЗРП, което е прието при действията на ЗТСУ, което води до допустимост на така направеното искане за изменение.

От представените  доказателства по делото и изявлението на ответника, че отчуждителна процедура не е проведена по чл. 208 от ЗУТ, в този смисъл изискахме заповед на основание чл. 95 от ЗТСУ(отм.) с оглед доказване дали е било започнало такова производство. Това е другото основание на жалбоподателите за изменение на плана.

Третото основание е по чл. 134, ал. 2, т. 3 от ЗУТ поради несъответствие на режима на застрояване предвиден по отношение на ППЗТСУ с действащите чл. 22 и чл. 23 от ЗУТ. Посоченото основание също е допустимо и на това основание също е следвало да бъде изменен плана.

По отношение на характера на акта, който би следвало да бъде издаден в 14-дневен срок - заповед с мотивирано предписание или отказ, налице е трайна съдебна практика, че този акт представлява индивидуален административен акт. Тази заповед предхожда производството по същество, а именно производството по одобряване на допуснатото изменение на плана и в този смисъл се явява етап не от производството по изменение, а етап по самото одобряване на плана. В този смисъл се явява индивидуален административен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ. Моля да ми се даде възможност за представяне на писмени бележки. Да ни се присъдят разноските по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Съгласно разпоредбата на чл. 134 от ЗУТ имаше едно писмо от кмета, че тази част, която е предвидена за отчуждаване по плана за обществени мероприятия говоря за ЗТСУ, тя станала по силата на това, че не се дължи обезщетение за улицата. Затова поисках миналия път заповед по чл. 95 от ЗТСУ. Не ми се дължи обезщетение за улицата, но за подобрения, то се дължи. Тази заповед по чл. 95 от ЗТСУ е отчуждителна и с нея се открива отчуждителното производство, като не ми е връчена такава. Стана ясно, че такава заповед липсва, а тя е ключов момент.

Моля съдът да даде задължителни указания за издаване на заповед по чл. 135, ал. 4 от ЗУТ.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля за вашето решение, с което да постановите, че жалбата срещу мълчаливия отказ е на първо място недопустима и на второ място същата е неоснователна, като съображения за тази неоснователност ще изложа в писмени бележки, в указан от Вас срок.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок считано от днес, в който срок следва да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: