ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 19.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На деветнадесети март                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 123 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.Д.М., редовно призован, явява се лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.М.Т., редовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Несебър, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА,  че по делото е постъпила молба с вх. № 1261/08.02.2013 г. от адв. Н. К. - упълномощен представител на жалбоподателя Ю.Д.М.. С цитираната молба адв. К. е формулирала искане за отлагане на делото за друга дата с оглед наличен неин служебен ангажимент по НОХД № 4139/2012 г. по описа на Пловдивски районен съд. Едновременно с това, в цитираната молба адв. К. е формулирала и доказателствено искане.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Моля да се отложи делото и днес да не бъде даван ход, защото исканията за представяне на допълнителни документи, а именно заповед по чл. 95 от ЗТСУ и за влизане в сила на плана за с. Емона, които документи ако са тук, ще можем да преценим дали са налице условията по чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ. 

 

Съдът с оглед становището на жалбоподателя М. и предвид подадената от адв. К. молба за отлагане на делото намира, че така формулираните искания са неоснователни.

Съгласно разпоредбата на чл. 139 от АПК, съдът отлага делото ако страната и пълномощника й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. В настоящия случай жалбоподателят Ю.М. се явява лично, а по отношение на заявеното от адв. К. обстоятелство за наличие на служебен ангажимент, същата не е представила доказателства в подкрепа на това твърдение.

С оглед горното и предвид редовното призоваване на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от Ю.Д.М. и Т.М.Т. против мълчалив отказ на кмета на Община Несебър за издаване на заповед с мотивирано предписание на основание чл. 135, ал. 4 от ЗУТ.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Поддържам подадената жалба. Запознат съм с писмо изх. № 94-00-7460-1/07.01.2013 г., подписано от зам. кмета на Община Несебър, в което писмо е изразено становище по повод отправеното от нас до кмета на Община Несебър искане. Считам на първо място, че така изпратеното писмо не съставлява индивидуален административен акт поради липса на съответните реквизити, а по същество оспорвам и изразеното в това писмо становище.

Поддържам формулираното в молбата на адв. К. искане за изискване от Община Несебър и прилагане по настоящото дело на относими към предмета на спора документи.

Не възразявам да приемете представените с административната преписка документи като писмени доказателства.

 

С оглед заявеното от жалбоподателя искане, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ЗАДЪЛЖАВА Община Несебър, в 7-дневен срок от получаване на съобщението да изпрати за прилагане към делото заповед за одобряване на ЗРП (ПУП ) на с. Емона, област Бургас, в оригинал.

ЗАДЪЛЖАВА Община Несебър, в 7-дневен срок от получаване на съобщението да изпрати за прилагане към делото в оригинал заповед на органа по чл. 95 от ЗТСУ за отчуждаване по плана за обществените мероприятие, в т.ч. улиците за периода от влизане  в сила на ЗРП (ПУП) от 15.07.1991 г.

 

 

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.05.2013 г. от 14,30 ч., за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: