ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 15.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            І-ви Административен състав

На петнадесети март                                     две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

административно дело номер 123 по описа  за 2011 година

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Лили трейд къмпани” ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Г..

         За ОТВЕТНИКА – Директор на Дирекция „ОУИ” Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Дикова.

         За БОП – прокурор Христов.

         Явява се вещото лице.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да допуснете встъпване на прокурор в процеса по силата на указание, с оглед защита на публични интереси.

 

         Съдът по направеното искане от прокурора намира същото за основателно, поради което и на основание чл. 159, ал. 1 от АПК

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА встъпване на прокурор от БОП в настоящото съдебно производство.        

 

                По хода на делото:

         АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ ДИКОВА: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         С жалбата се оспорва Ревизионен акт № 201000996/01.10.2010 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД гр. Бургас, с който на жалбоподателя са определени допълнителни данъчни задължения по определени периоди и лихви, както и извършено прихващане, потвърден с Решение № РД-10-371/02.12.2010 г., издаден от Директор на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Бургас.

 

         АДВ. Г.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства с жалбата, както и доказателствата представени от ответника.

         ЮРИСКОНСУЛТ ДИКОВА: Оспорвам жалбата. Моля да приемете като доказателства тези, изпратени с административната преписка, както и да се изслуша вещото лице.

         ПРОКУРОРЪТ: По жалбата считам същата, че е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация, в законоустановения срок, поради което намирам, че жалбата е процесуално допустима.

         По доказателствата: ще моля да приемете представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства. Не се противопоставям на изслушването на вещото лице по допуснатата експертиза.

 

         Съдът ПРИСТЪПИ към разпит и снемане самоличността на вещото лице както следва:

         М.Д.З. –български гражданин, семеен, неосъождан, предупреден за отговорността по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и убеждение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. Г.: Нямам въпроси. Вещото лице е отговорило изчерпателно.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ ДИКОВА: Доколкото прочетох договора, няма допълнителна услуга, която трябва да извърши изпълнителят, за да разпределят финансовия резултат от извършената продажба.

         Тъй като е уговорено между страните, че те ще разпределят окончателен финансов резултат, а предварително не се знае какъв ще бъде при износа, първоначално е да се плати за извършените разходи, като получения приход бъде разпределен между страните.

         Към датата на износа и за извършените разходи тя си е намалила този приход. С окончателната цена при плащането приспадат разходите, които са извършени при износ.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ ДИКОВА: Нямам въпроси.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         Съдът по доказателствата

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени с жалбата по опис.

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 400 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. Г.: Други доказателствени искания нямам. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ ДИКОВА: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Г.: Моля да уважите нашата жалба. Считаме, че ревизионният акт, потвърден с решението на директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП Бургас е незаконосъобразен, като основания за това сме посочили в жалбата. Искам да обърна внимание на две неща, които са от съществено значение за изясняване на случая. Касае се за сделка между две страни, която намира основание в чл. 258 от ЗЗД - касае се за договор за изработка. Волята е ясно изразена за начина на изработване и начина на плащане. Неправилно и в противоречие с доказателствата по делото органът по приходите в ревизионния акт и в решението приема, че двата договора за изработка между жалбоподателя и „Кабиле” ЕООД  са комисионни договори, а услуга по тях не е предоставена, което дава основание на ревизиращия орган да приеме, че издадените фактури от доставчика са без получена престация. Изводите са неправилни и незаконосъобразни по отношение на квалификацията на договорите като комисионни. От събраните по делото доказателства се установи, че цитираните договори не са комисионни такива, а сделките са реално извършени. Всички тези аргументи сме изложили в жалбата. Считам, че ревизионният акт и решението са незаконосъобразни, тъй като ревизиращите органи при извършване на ревизията неправилно и незаконосъобразно са тълкували както разпоредбите на ТЗ, така и ЗЗД, Закона за счетоводството и ЗДДС. Всичко това като нарушение, сме го отразили в жалбата. Това представлява нарушение на издадения административен акт.

Представям и моля да бъде приет списък за разноските. Моля да ми определите срок за представяне на писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ ДИКОВА: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, като моля да ми дадете срок за писмени бележки. Претендирам присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е неоснователна и недоказана, поради което ще моля да я оставите без уважение. Считам, че в хода на настоящото производство не бяха ангажирани доказателства, които да оборят по категоричен начин констатациите на органа по приходите. Той е приел, че липсват доказателства за реално осъществени доставки между жалбоподателя и доставчика „Кабиле” ЕООД. Приел е, че не са налице и в хода на производството не бяха ангажирани доказателства, от които да се направи обоснован извод, че доставчика разполага с необходимата техническа, материална и кадрова обезпеченост за осъществяване на процесните доставки.

Намирам, че съгласно чл. 70, ал. 5 от ЗДДС, органа е приел, че не е налице основание за приспадане на данъчен кредит за данък, начислен неправомерно. Считам, че ревизионният акт и решението са правилни и законосъобразни, поради което ще моля да ги потвърдите.

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решението си в законния срок.

         ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки от страните.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: