Р Е Ш Е Н И Е   

 

    /16.04.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети март, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Председател: Галина Радикова

      Членове: Лилия Александрова

  Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Станимир Христов, изслуша докладваното от съдия Веселин Енчев КНАХД № 123/2010 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 1739/08.12.2009 година по НАХД № 3405/2009 година на Районен съд – гр. Бургас (РС) е потвърдено наказателно постановление № 16373-0-0200452/23.01.2009 година (НП) на директора на дирекция „Облужване” при ТД – Бургас на НАП, с което на „Дани 1 – Д.А.” ЕООД, за нарушение на чл. 125 ал.5 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Недоволно от решението, санкционираното лице обжалва същото пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. Твърди, че решението на РС е незаконосъобразно. Излага съображения.

Иска решението на РС да бъде отменено, като бъде постановено друго, с което да бъде отменено НП.

Ответната страна не изразява становище по жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че обжалваното решение е законосъобразно.

 Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна.

В оспореното решение РС е изследвал обективно обстоятелствата по установяване на административното нарушение и налагането на санкцията. Фактическата обстановка е изяснена правилно, а решението е подробно мотивирано. Съдът е взел предвид всички съществени обстоятелства по делото, които са обсъдени в съвкупност.  В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения.

Материалният закон е приложен правилно от РС, поради което решението следва да се остави в сила.

По изложените съображения, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

        

ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 1739/08.12.2009 година по НАХД № 3405/2009 година на Районен съд – гр. Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: