ПРОТОКОЛ

 

година 2009, 14.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети април                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

секретар:  Г.Ф.

прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело   номер  123  по  описа   за   2009  година.

 

На именното повикване в  15.00  часа се явиха:

 

Жалбоподателят – К.В.В., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Ответникът по оспорването – Община Айтос, редовно призован, се представлява от главен юрисконсулт Г., която представя пълномощно.

Заинтересованата страна – „Феникс гарант” ЕООД, редовно призована, се представлява от адвокат Р.С.

Заинтересованата страна – В.Я.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна – „Билдинг Зах” ЕООД – гр. Айтос, редовно призована, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – СМК Айтос ООД , нередовно призована.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили са два броя призовки, на които е отбелязано, че няма такъв адрес за призоваване, като този който е посочен в призовките.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпило известие за доставяне № 8800000319330 с приложена към него бланка от Пощенска станция – Айтос, в която е посочено, че получателят се е преместил на друг адрес.

Заинтересованата страна – П.В.В., нередовно призована.

Съдът ДОКЛАДВА, че призовката е върната с отбелязване, че адресатът е посетен на 20 и 22 февруари, на 05, 14 и 28 март и 03 април, но получателят не е открит от призовкаря. 

 

По хода на делото:

АДВОКАТ С. – С оглед нередовното призоваване на заинтересованите страни моля да не се дава ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Становището ми е да не се дава ход на делото, поради нередовното призоваване.

 

С оглед становищата на страните, съдът намира, че са налице пречки за даване ход на делото, предвид нередовното призоваване на заинтересованите страни:  СМК – Айтос ООД и П.В.В..

Съдът намира, че по отношение на тези две лица следва да бъдат изискани удостоверения за постоянен адрес и адрес на управление съответно за физическото лице и търговското дружество, на които да бъдат изпратени призовки.

По изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДА СЕ ИЗИСКА от Окръжен съд – Бургас удостоверение за актуално състояние, което да отрази актуалното състояние на СМК Айтос ООД към 31.12.2007 г.,  предвид служебно известния на съда факт, че дружеството не се е пререгистрирало.

ДА СЕ ИЗИСКА от Служба ГРАО – Столична голяма община удостоверение за постоянния адрес на П.В.В., с ЕГН **********.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА разглеждането на оспорването за 09.06.2009 г. от 14:45 ч., за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

         ДА СЕ УВЕДОМЯТ нередовно призованите заинтересовани страни след получаване на информацията за техните адреси.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: