Р Е Ш Е Н И Е

     1229                                           22.06.2018г.                                  гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на четиринадесети юни, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2.МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Ирина Ламбова

прокурор: Мануел Манев

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1239 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от „АЛЛ КОМ - 1“ ЕООД, с ЕИК 200458996, със седалище и адрес на управление: гр.Велики Преслав, обл.Шумен, ул.“Съединение“ № 3, представлявано от управителя А.С.К., против Решение № 544/26.04.2018г. постановено по НАХД № 685/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление (НП) № 02-001444/29.12.2017г. на директора на дирекция „Инспекция по труда“ – гр.Бургас, с което за нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416, ал.5 вр. с чл.414, ал.3 от КТ на касатора „АЛЛ КОМ - 1“ ЕООД, с ЕИК 200458996, със седалище и адрес на управление: гр.Велики Преслав, обл.Шумен, ул.“Съединение“ № 3 е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лв., като e намален размера й на 1 500.00 лв.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно. Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд досежно извършеното нарушение. Моли съда да отмени оспореното решение и да отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация Дирекция „Инспекция по труда - Бургас“, редовно и своевременно призован, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалба.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно и моли да бъде потвърдено.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на касатора. С наказателното постановление„АЛЛ КОМ - 1“ ЕООД е санкционирано в качеството си на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ за това, че е допуснал до работа лицето М.И.О. на обект „Саниране на бл.21, вх.7, ж.к.Изгрев” в гр.Бургас в нарушение на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда.

Съгласно чл.63, ал.2 от КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя , преди да му предостави документите по ал.1.

Съгласно чл.414 ал.3 от КТ работодател, който наруши разпоредбите на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3 и чл.63, ал.1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.

Настоящият съдебен състав изцяло се споделя извода на въззивната инстанция, че от събраните в административнонаказателното производство доказателства се установява по безспорен начин осъществено от страна на дружеството административно нарушение и на същото правилно е била ангажирана отговорността му на основание чл.63, ал.2 от КТ. Неоснователно е направеното от касатора възражение, че не е имало налице сключен трудов договор на санкционираното дружеството с работещия на обекта М.О., тъй като по делото е представен трудов договор № 27/14.10.2017г., сключен между „АЛЛ КОМ - 1“ ЕООД, представлявано от А.К. и работника М.И.О., съдържащ всички изискуеми реквизити.

По делото е установено по безспорен начин, че лицето М.О. е заварен на строителния обект, стопанисван от „АЛЛ КОМ - 1“ ЕООД, като общ работник в строителството с определени работно място, трудова функция и с уговорено възнаграждение  в размер на 25 лв. на ден, т. е. престирал е работна сила. Едноличният търговец, в качеството си на работодател, е приел на работа лицето на 12.10.2017г., без да е изпълнил задължението си да сключи с него писмен трудов договор. Приложен е по делото и граждански договор с О. от 13.10.2017г., но е налице съществена разлика между видовете граждански договори по ЗЗД и ТЗ, а именно: определено работно време и работно място, задължителни за трудовия договор. Изводът на решаващият съд е правилен. Приложения по делото граждански договор  прикрива трудови правоотношения. В него не е уговорено извършването на конкретна работа извън обекта и без контрола на работодателя.

С оглед изложеното настоящият касационен състав намира оспореното съдебно решение за правилно. Районният съд е обсъдил събраните доказателства и въз основа на правилно установените факти е извел законосъобразни правни изводи, като мотивирано и обосновано, в съответствие с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН е намалил наложеното наказания в минимално предвидения от закона размер. Тъй като не са налице отменителни основания, същото следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 544/26.04.2018г. постановено по НАХД № 685/2018г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.              

 

 

   2.