ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1239 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Д.А.Н. и Д.К.К. не се явяват, редовно уведомени. За тях- адвокат М., надлежно упълномощен.

За ответника- зам. кмет на Община Бургас, се явява юрисконсулт С.Д., който представя пълномощно.

 

Адвокат М. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Д.А.Н. и Д.К.К. против заповед № 1181/12.05.2014г. на зам.кмет на община Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат М.– Поддържам жалбата по изложените в нея доводи и възражения по законосъобразността им. Считам, че с оглед разсъжденията по т.1 следва да се удостовери влизането в сила на акта на одобряване на ПУП-ПУР. Твърдим, че заповедта трябва да е преди решението, а не след решението. Ще моля да се изиска от третото неучастващо по делото лице да удостовери момента на влизане в сила акта за изменението на ПУП-ПУР. Във връзка с възражението по т.2.2 от жалбата, които касаят основанията на административния орган да издаде заповед по чл.16 от ЗУТ, ние твърдим, че предвиждането на улица не попада в хипотезата на чл.16, ал.1 от ЗУТ и в тази връзка евентуално, с оглед становището на административния орган, ще имам искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Юрисконсулт Д.- Преди да оспоря жалбата, желая да направя уточнение, чрез процесуалния представител на жалбоподателите Д.А.Н. и Д.К.К., затова дали жалбоподателят Д.К. е запознат със съдържанието на оспорваната заповед, на адреса на втория жалбоподател. Да го уточним.

Адвокат М. – Ние твърдим категорично, че връчването е осъществено само на първия жалбоподател, но няма уведомяване по реда на чл.61 на втория, няма уведомяване от страна на административния орган за втория жалбоподател, не е посочил адрес. Запознат е със заповедта, но не по установения начин от органа.

Юрисконсулт Д. – Жалбата оспорвам като неоснователна и недоказана. По т.1 от нея е налице влязло в сила решение на административен съд, с което е контролирано решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ към община Бургас, Решение № 825/18.08.2012г. по адм.д.№ 1529/2010г., поради което няма да коментирам изложеното в точката, тъй като е преклудиран срокът за обжалване. Представям заповед №1194/20.09.1990 г. ведно със схема на процесните имоти, тогава когато е било възстановяването, както и заповеди за правомощия на ресорния кмет.  Това е първата заповед за одобряване на кадастралния и застроителен план. В тази връзка и по отношение на т.1 и 2.2 от жалбата по същество ще изложа повече аргументи. По отношение на изявлението или искането да се представят документи от трето неучастващо по спора лице, заявявам, а и представям извлечение от ДВ бр.21/16.03.2010г., на стр. 37, в който е обявено решение № 30-6/21.01.2010г., където е предоставен 14-дневен срок за обжалване. Същото не е обжалвано и ПУП е влязъл в сила на 30.03.2010г., поради което считам, че не следва да се отлага производството за събиране на такова доказателство.

Адвокат М. – Удостоверяването на влизане в сила на акта за ПУП, следва да се извърши от Общинския съвет. Обнародването е начало на срока, но не предполага обжалването. Ще моля да задължите органа да приложи извлечение от цитирания ПУП-ПУР в частта, касаеща имота на жалбоподателя. Защото твърдим, че ПУР предвижда изменение на регулационните граници и ситуиране на улица, през която преминава канализация върху част от имота на доверителя ми.

Юрисконсулт Д.- Извлечение на ПУР е представено по делото, от плана одобрен с коментираното решение.

Адвокат М.- Оттеглям искането за представяне на извлечение. Няма спор, че има улица в имота на доверителя ми.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка по издаване на оспорения акт писмени доказателства, както и днес представените от ответната страна заповед № 1194/20.09.1990г., ведно с извадка от плана, заповед № 188/21.01.2013 г. и извадка от ДВ бр.21/16.03.2010г.

ЗАДЪЛЖАВА Общински съвет Бургас да представи в срок до следващото съдебно заседание заверен препис от решение № 30-6/21.01.2010 г., с отразена информация относно влизането му в сила.

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.12.2014г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: