ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 09.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети септември                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1238 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Г.Г., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Б, който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, не се явява, за него - адв.Д, който представя пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „НЕОПОЛИС” ООД, редовно уведомена, не изпраща представител.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.        

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Б: Поддържам жалбата ведно с доказателствените искания в нея, по отношение на които ще направя по-късно уточнение.

         Адв.Д: Оспорвам жалбата като неоснователна и неподкрепена с доказателства. Моля да приемете представената от административния орган административна преписка, касаеща приемането на оспорената заповед.

 

         Адв.Б: Представям молба от доверителя ми в отговор на писмо на общината, находящо се в края на делото, с което се заявява, че приложените доказателства са били неистински такива и представената скица № 104/2003г. Молбата, която представям, изразява личната позиция на моя доверител по отношение на твърденията на ответната страна за неистинността на представените доказателства.

         По отношение на доказателствените ни искания:

         Поддържам  всички направени такива в жалбата.

         Представям молба с искане за допълване на поставените в жалбата въпроси към експертизата с още два въпроса, които съм формулирал в представената молба. Значението на тези въпроси е, че кадастралната основа е подложка и основа за последващото издаване на спорната заповед относно урегулиране, както на процесния имот, така и на законно предвидени подходи за достъп към имота на моя доверител. Изрично сме навели твърдения в жалбата, че такива подходи не са установени, респективно, че кадастралната основа отразява заснеманията по кадастралната карта и плановете и не отразяват вярно съществуващата на место ситуация.

         Адв.Д: Моля да оставите като ирелевантна представената в днешно съдебно заседание молба от жалбоподателя във връзка с направени негови лични възприятия относно настоящия съдебен процес.

         Във връзка с депозираното в жалбата искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, включително и направеното в днешно съдебно заседание допълване за такава, ще предоставя на съда, като моля  при постановяване на съответния Ваш акт, да съобразите дали така поставените въпроси са релевантни към оспорената заповед.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и ПРИЕМА за СВЕДЕНИЕ представената в днешно съдебно заседание молба-становище от жалбоподателя с придружаващия снимков материал и сигнал-информация, отправен до конкретно посочени държавни институции.

 

Намира доказателственото искане на жалбоподателя за назначаване на съдебно-техническа експертиза за основателно, доколкото посредством същото биха се изяснили правнозначими за решаване на делото факти, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната жалба, описани по т.1 в част „Доказателства”, като при изготвяне на експертизата вещото лице да съобрази допълнителните уточнения, съдържащи се в представената в днешно съдебно заседание молба.

Експертизата да се изготви от вещото лице арх.В А при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

По отношение на доказателственото искане, съдържащо се в т.2 от част „Доказателства” в депозираната жалба, съдът намира това доказателствено искане за неоснователно, като отклоняващо се от предмета на настоящия спор, поради което същото следва да бъде оставено БЕЗ УВАЖЕНИЕ.

 

По отношение на доказателственото искане, съдържащо се в т.3, в случай, че се поддържа от жалбоподателя, за издаване на исканото удостоверение, следва да бъде внесена съответната държавна такса.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.11.2013г. от 14.00 часа, за която дата и час сраните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: