Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1454                                  19.07.2018 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.С., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1237 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „БОКААРТ“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с. Бургас, ул. „Трайко Китанчев“ № 26, представлявано от управителя пълномощника адв. Т.С.-Ш., против решение № 460 от 16.04.2018 г., постановено по АНД № 676/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Направено е искане за преквалифициране на наказанието по чл. 415в от КТ. По същество се иска отмяна на решението и на измененото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касационния жалбоподател, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е изменил наказателно постановление № 02-0001657/02.02.2018 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от КТ е наложено на касатора „Бокаарт“ ЕООД административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, като е намалил размера на наказанието на 1500 лева. За да постанови този резултат, БРС е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Приел е, че деянието е доказано несъмнен начин и е съставомерно по чл. 414, ал.3 от КТ, но наложеното наказание не е съобразено с изискванията на чл. 27 от ЗАНН. Намерил е за неоснователни доводите на санкционираното дружество за маловажност на случая и приложение на чл. 415в от КТ.

Решението е правилно.

С разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда е въведена забрана за работодателя да допуска до работа работник, преди да му предостави документите по чл. 62, ал.1 от КТ, в т.ч. екземпляр от трудовия договор и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В случая тази забрана е била нарушена от касатора „Бокаарт“ ЕООД. От събраните доказателства по делото е установено, че на 16.11.2017 г. Р.П.М.-С.с ЕГН ********** е полагала труд в обекта на касатора- павилион „Лафка“, находящ се в гр. Бургас, автогара „Запад“. Установено е също така, че на работника не е била връчена справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал.5 от КТ. С неизпълнение на задължението да връчи на работника документите по чл. 62, ал.1 от КТ преди постъпването му на работа, работодателят е осъществил състава на административното нарушение по чл. 414, ал.3 от КТ, поради което правилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Касаторът по същество не оспорва приетите от наказващия орган фактически констатации, но счита, че в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл. 415в от КТ. Възражението е неоснователно. С нормата на чл.415в, ал.2 от КТ изрично са изключени нарушенията по чл.63, ал.1 и ал. 2 от КТ от обхвата на чл. 415в, ал.1 от КТ, поради което и правилно районният съд е отказал да приеме така предложената квалификация на деянието.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата основание за отмяна решението, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 460 от 16.04.2018 г., постановено по АНД № 676/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.