ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 18.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети септември                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1237 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Кепитъл Инвест ГрупАД-редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП – гр. София, редовно уведомен, се явява юк. Ж. – представя пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба вх. № 8110 от 17.09.2013 година от процесуалния представител на жалбоподателя, с която моли да се даде ход на делото, но заявява, че не може да се яви в днешното съдебно заседание, поради служебна ангажираност във Върховен административен съд по административно дело № 547/2013 година. Представено е адвокатско пълномощно по настоящото административно дело, призовка по административно дело № 547/2013 година по описа на Върховен административен съд. Прави доказателствени искания за разпит на двама свидетели при режим на довеждане и е поставил въпроси с искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза.

 

Юк. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Кепитъл Инвест Груп” АД с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, Курортен комплекс „Слънчев бряг”, Административен център „Сапфир”, против Ревизионен акт № 1201922/29.01.2013 година на Главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Бургас, частично потвърден с Решение № 115 от 17.04.2013 г. на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – гр. София.

 

Юк. Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам доказателствени искания.

Относно молбата за допускането на съдебно-счетоводна експертиза и разпит на свидетели, се противопоставям по допускането на гласни доказателства. Считам, че с това искане адв. Н. обосновава основателността на жалбата с нови твърдения за  изменение на първоначалния договор за доставка на хладилно оборудване. Ако жалбоподателят счита, че е налице изменение на първоначалния договор за доставка на хладилно оборудване, следва да представи Анекси, от които да е видно, че има такава промяна, а не да се разпитват свидетели, с чиито показания да се установява какво е наложило частично изменение на този договор и в какво се състои то.

 

Съдът констатира, че по делото не са представени Приемо-предавателен протокол от 10.01.2012 година и Спесификация към договор от 02.10.2011 година, цитирани в жалбата, поради което следва да бъде задължен жалбоподателя да ги представи, надлежно заверени.

Ето защо и по доказателствата, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели, при довеждане, които ще установяват факти относими към предмета на спора.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице след като се запознае с доказателствата по делото, посети счетоводството на жалбоподателя и това на прекия доставчик „Джими” ЕООД, да отговори на поставените в молбата на процесуалния представител на жалбоподателя въпроси.

НАЗНАЧАВА за извършването на експертизата вещото лице С.А. при депозит в размер на 800.00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от уведомяването.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи надлежно заверени Приемо-предавателен протокол от 10.01.2012 г. и Спесификация към договора към 02.10.2011 година, цитирани в жалбата, в 7-дневен срок, от уведомяването.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.12.2013 година от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: