О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер 1109             Година 03.07.2012          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, ХІІІ - ти състав, на трети юли две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня ЕВТИМОВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                             2.Даниела ДРАГНЕВА

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно административно дело номер 1237 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба на Ж.И. *** против определение от 28.03.2012г., постановено по гр.д.№ 8915/2011г. по описа на Бургаския районен съд, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата и срещу заповед № РД 11-175/05.08.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”, гр.Бургас. В жалбата се прави искане за отмяна на определението като неправилно и незаконосъобразно и постановено при неправилно прилагане на закона.

Ответникът - Директор на Областна дирекция „Земеделие”, гр.Бургас, не изразява становище по частната жалба.

Административен съд Бургас намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното определение Бургаският районен съд е отхвърлил жалбата на Ж.И. срещу заповед № РД 11-175/05.08.2011г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Бургас, с която е спряна процедурата по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2011/2012г. за землището на с.Росен, общ.Созопол по подадено от нея заявление №3/31.05.2011г., до изясняване на обстоятелствата по преписка вх. № 2916/2010 г. по описа на РУП-Созопол и № 14696/2010 г. по описа на Районна прокуратура гр.Бургас. За да постанови своето определение съдът е приел, че с Доклад за дейността на комисията по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ от 01.08.2011 г. е установено, че в хода на изготвянето на регистъра на имотите по чл.72 от ЗСПЗЗ, които ще бъдат включени в масивите за ползване, на заявителката И. са открити редица неточности и добавки в представените от нея договори, създаващи съмнения за тяхната автентичност. Преписка 2916/2010 г. на РУП гр.Созопол обхваща проверка касаеща земеделския производител И. и нейни пълномощници, във връзка с открити процедури по реда на ЗСПЗЗ за сключване на споразумения за създаване на масиви в землището на община Созопол. Прокурорската преписка не е приключила, образувано е досъдебно производство, като по въпросите относно наличието на престъпление и квалификацията му, прокурорът ще вземе становище с акта си по същество. С оглед на посочено съдът е приел, че при издаването на процесната заповед компетентният орган правилно е посочил правното основание за спиране на административното производство - откриване на престъпни обстоятелства – чл.54, ал.1, т.3 от АПК, като това производството касае изясняване на обстоятелства по имоти посочени в заявление по чл.70 ППЗСПЗЗ, които са от значение за издаването на крайният акт по процедурата - заповед по чл.37в, ал. 4 ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване в землището. Ето защо производството законосъобразно е спряно, поради разкриване на престъпни обстоятелства имащи значение за издаването на акта.

Възраженията на касатора са неоснователни. Определението на съда е правилно и законосъобразно.

Редът и начинът за предоставяне ползване на земеделски земи са уредени в Глава пета „а”, чл. 37б - чл. 37д от ЗСПЗЗ. Производството по чл. 37в от ЗСПЗЗ представлява процедура за създаване на масиви за ползване по споразумение между собствениците и/или ползвателите, което се ръководи от комисия за всяко землище на общината, назначена със заповед на директора на ОД „Земеделие”. Съгласно ал.4 на същата норма, комисията изготвя доклад до директора на ОД „Земеделие”, който съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите по ал. 3, т. 2, за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа на който директорът на ОД „Земеделие” издава заповед за разпределение на масивите в землището в срок до 1 септември на съответната година.

С оспорената пред първоинстанционния съд заповед №11–175/05.08.2011г. на директора на ОД „Земеделие” гр.Бургас е спряна процедурата по сключване на споразумение между собствениците и ползвателите на земеделски земи за стопанската 2011/2012г. за землището на с.Росен, общ.Созопол.

Заповедта е издадена от компетентен орган, в предвидената от закона писмена форма и е мотивирана с оглед посочените фактически и правни основания послужили на органа за нейното издаване. 

Заповедта е издадена на основание чл.54, ал.1, т.3 от АПК, която норма предвижда задължение за административният орган да спре производството, когато в хода му се разкрият престъпни обстоятелства, чието установяване е от значение за издаването на акта. В случая са налице посочените обстоятелства, като възраженията на жалбоподателя, че самото образуване на преписките не означава, че ще бъдат открити престъпни обстоятелства не могат да бъдат споделени. Както правилно е приел и първоинстанционния съд, крайният резултат от извършването на проверките по образуваните преписки е релевантното обстоятелство за издаването на заповедта по чл 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, тъй като от него зависи съдържанието, както на споразумението, така и на заповедта с която то се одобрява. Също така, установяването на престъпни обстоятелства, във връзка с имоти посочени в заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ, са от съществено значение не само за издаването на крайният акт, но и за упражняването на съдебния контрол за законосъобразност на заповедта по чл.37в, ал. 4 ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване в землището. Ето защо, правилно първоинстанционния съд е оставил без уважение жалбата срещу така постановеното спиране на административното производството по чл.37в от ЗСПЗЗ.

С оглед на изложеното, Административен съд гр.Бургас, ХІІІ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение от 28.03.2012г. постановено по гр.д.№ 8915/2011г. описа на Бургаския районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                  ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

                

                                                            2.