Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас,  23.12.2008г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на двадесет и четвърти ноември 2008 година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

при секретаря С.Х., с участието на прокурора С. Х.,  като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело № 1235 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на “Палетекс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Ц. Т. Б., подадена от пълномощника на едноличното дружество адв. Г., против заповед № Z – 669 от 20.05.2008г. на кмета на община Созопол, с която е отменена заповед № 1025/30.10.2006г. на кмета на община Созопол за одобряване на ПУП за УПИ І-409, в обхват на поземлен имот № 000409, в м.с.”Росен”, общ.Созопол, с цел доказване на необходима площ към изградени масивни сгради и съоръжения – 11 етажна стоманобетонна кула и 3 бр. стоманобетонови бункера, и е възобновено административното производство за изработване и одобряване на ПУП за УПИ – І-409, в обхват на поземлен имот 000409, в м.с.”Росен”, общ.Созопол, по повод молба с вх. № 26-00-856/13.07.2006г. от инж. Х.С., съгласувана с разрешение за допускане с изх. № 26-00-99/12.02.2006г. за изработване на ПУП, в обхват на ПИ № 000409, в м.с.”Росен”, общ.Созопол, и съобразени с допусната и приета от съда съдебно-техническа експертиза по адм. дело № 66/2007г. по описа на БОС, явяваща се ново обстоятелство и ново писмено доказателство от съществено значение за одобряването на ПУП.

Жалбоподателят оспорва заповедта на кмета на общината като  незаконосъобразна, поради допуснати нарушения на административно-производствените правила и материалноправните разпоредби, и моли съдът да я отмени. В съдебно заседание, чрез пълномощника си, поддържа жалбата на посочените в нея основания и моли съдът да я уважи по съображенията, изложените в нея и в представени по делото писмени бележки. Претендира присъждане на направените съдебно – деловодни разноски.

Ответникът – кметът на община Созопол, редовно уведомен, не се явява и представлява в съдебно заседание и не взема становище по подадената жалба. Изпраща административната преписка по оспорения административен акт.

Заинтересованата страна – областен управител на област Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна и моли съдът да я отхвърли. Намира за неоснователно основното възражение на жалбоподателя за нарушение на административнопроизводствените правила и липса на основание за възобновяване на производството, тъй като не е изпълнено изискването индивидуалният административен акт да не е бил оспорен пред съда. Счита, че това условие в случая е изпълнено предвид обстоятелството, че по проведеното съдебно обжалване на отменената заповед, съдът не се е произнесъл по законосъобразността й, а е прекратил производството по делото поради това, че дружеството – жалбоподател не е имало качеството на заинтересована страна. Същевременно, в това производство съдът е събрал доказателства, според които отменената заповед е постановена при съществено нарушение на законовите изисквания, вследствие на което в общината е постъпило предложение от окръжния прокурор за отмяна на тази заповед, с което административния орган се е съобразил и е постановил обжалваната в настоящото производство заповед в съответствие с административнопроцесуалните правила и закона. 

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и моли съдът да я остави без уважение. Споделя изцяло доводите на заинтересованата страна за приложимост на нормата на чл.99 от АПК, тъй като обжалване на отменената заповед по същество не е имало, поради което счита за неоснователни възраженията на жалбоподателя в тази насока. Намира оспорената в настоящото производство заповед за законосъобразна с оглед приетата от Бургаския окръжен съд експертиза, от която безспорно се установява, че отменената заповед е незаконосъобразна поради одобряването на ПУП, с който е определен необходимо прилежащ терен към собствените на жалбоподателя сгради в нарушение на нормативно определения такъв съобразно Наредба № 7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

От доказателствата по делото се установява, че със заповед № 1025 от 30.10.2006г., кметът на община Созопол е одобрил подробен устройствен план в обхват на част от поземлен имот № 000409, землище с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас. С ПУП се обособява един нов УПИ – І-409, земл. с.Черноморец, общ.Созопол, с цел доказване на необходима площ към изградени масивни сгради и съоръжения – 11 етажна стоманобетонна кула и 3 бр. стоманобетонови бункера с показатели, описани в заповедта, и по нанесени корекции в зелен цвят на приложените към заповедта ПРЗ, като са предвидени и места за паркиране в съответствие с изискванията на чл.43 от ЗУТ. Заповедта е издадена на основание чл.44, ал.1 от ЗМСМА, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.1, т.3 и ал.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.35, ал.1 от ППЗОЗЗ, въз основа на постъпила молба с вх. № 26-00-856/13.07.2006г. от инж. Х.С., в качеството му на пълномощник на „Палетекс” ЕООД, разрешение за изработване на ПУП с изх. № 26-00-99/12.02.2006г., писмо с изх. № 0810-44/08.06.2006г. на областен управител на област Бургас, протокол на Агенцията по кадастъра от 15.09.2006г., решение по т.22 от протокол № 7/26.04.2006г., решение по т.46 от протокол № 8/12.05.2006г., решение по т.22 от протокол № 10/21.06.2006г., решение по т.23 от протокол № 12/03.08.2006г. и решение по т.30 от протокол № 14/04.10.2006г. на общински експертен съвет при община Созопол. 

Заповед № 1025/30.10.2006г. на кмета на община Созопол е обжалвана по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ пред Бургаския окръжен съд от „Вак строй” ООД – гр.Бургас и е образувано адм. дело № 66/2007г. по описа на БОС. Съдебното производство е приключило с влязло в сила на 5.03.2008г. определение № 247/31.01.2008г., с което е оставена без разглеждане жалбата на „Вак строй” ООД – гр.Бургас и е прекратено производството по делото. В мотивите на съдебното определение е прието, че „Вак строй” ООД няма качеството на заинтересовано лице и право на жалба поради липса на правен интерес, какъвто изисква чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ. Прието е също така, че по делото са налице данни за съществено нарушение на закона при одобряването на подробния устройствен план – предмет на обжалваната заповед № 1025/30.10.2006г. на кмета на община Созопол, в каквато насока е била изслушана по делото експертиза за значително превишаване на прилежащата площ към сградите на „Палетекс” ЕООД съгласно нормите на Наредба № 7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, поради което съдът е намерил, че следва да бъде изпратен сигнал до БОП за евентуално предприемане на действия за възобновяване на производството по одобряване на процесния ПУП по реда на чл.100, вр. чл.99, т.1 от АПК.

На 14.05.2008г. в община Созопол е депозирано предложение от прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Бургас, с което на основание чл.100, вр. чл.99, т.2 от АПК е предложено на кмета на община Созопол да възобнови административното производство по издаване на заповед № 1025/30.10.2006г. и отмени същата като незаконосъобразна предвид представеното по адм. дело № 66/2007г. по описа на БОС писмено заключение, изготвено от вещо лице Г. по допусната и приета от съда съдебно – техническа експертиза, което се явява ново обстоятелство и ново писмено доказателство от съществено значение за издаване на административния акт – заповед № 1025/30.10.2006г. на кмета на община Созопол. 

Въз основа на постъпилото предложение от БОП и след становище от ОЕС на 9.04.2008г., т.53 от протокол № 7, във връзка с молба вх. № 26-00-493/31.03.2008г. относно допустимост на процедура по възобновяване на административно производство за имот – одобряване на ПУП, в обхват на ПИ № 000409, в м.с.”Росен”, кметът на община Созопол е издал заповед № Z – 669 от 20.05.2008г., с която на основание чл.99, т.2 и чл.100, ал.1 от АПК е отменил издадената заповед № 1025/30.10.2006г. за одобряване на ПУП за УПИ І-409, в обхват на поземлен имот № 000409, в м.с.”Росен”, общ.Созопол, с цел доказване на необходима площ към изградени масивни сгради и съоръжения, и на основание разпоредбите на Глава V от АПК е възобновил административното производство за изработване и одобряване на ПУП, в обхват на поземлен имот 000409, в м.с.”Росен”, общ.Созопол, по повод молба с вх. № 26-00-856/13.07.2006г. от инж. Х.С., съгласувана с разрешение за допускане с изх. № 26-00-99/12.02.2006г. за изработване на ПУП, в обхват на ПИ № 000409, в м.с.”Росен”, общ.Созопол, и съобразени с допусната и приета от съда съдебно-техническа експертиза по адм. дело № 66/2007г. по описа на БОС, явяваща се ново обстоятелство и ново писмено доказателство от съществено значение за одобряването на ПУП.

Видно от мотивите на заповедта, за издаването й административният орган се е позовал на постъпилото предложение на БОП и приетото по адм. дело № 66/2007г. по описа на БОС писмено заключение, изготвено от вещо лице по допусната и приета от съда съдебно-техническа експертиза, явяваща се ново обстоятелство и ново писмено доказателство от съществено значение за издадения административен акт – заповед за одобряване на ПУП.

Цитираното в заповедта становище на ОЕС при община Созопол от 9.04.2008г. е приложено сред доказателствата по административната преписка, и видно от съдържанието на препис – извлечение от протокол № 7/09.04.2008г., по т.53 от дневния ред, общинският експертен съвет е разгледал подадената от „Вак строй” ООД-гр.Бургас молба за отмяна на заповед № 1025/2006г. на кмета на община Созопол за одобряване на ПУП за поземлен имот № 000409, м.с.”Росен”, и е решил, че към момента на разглеждането й не са налице основания за отмяна на заповед за одобряване на ПУП съгласно чл.99, т.1 и т.2 от АПК, както и преди произнасяне на БОП или наличие на предложение от съответния прокурор.

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е издадената от кмета на община Созопол на основание чл.99, т.2 от АПК заповед № Z – 669 от 20.05.2008г. 

Заповедта е съобщена на „Палетекс” ЕООД на 5.06.2008г. и едноличното дружество е подало чрез административния орган до Административен съд – гр.Бургас жалба против същата в 14-дневния срок от съобщаването й по чл.149, ал.1 от АПК – жалбата е депозирана в деловодството на община Созопол на 19.06.2008г.

С оглед изложеното, съдът от правна страна приема следното по допустимостта и основателността на жалбата:        

Жалбата е подадена пред надлежен съд, в законоустановения срок за оспорване  на административния акт, от надлежна страна – адресат на акта, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Съгласно разпоредбата на чл.142, ал.1 от АПК, съдът преценява съответствието на административния акт със закона към момента на издаването му. При липса на други специални процесуални правила, при вземане на решения и издаване на заповеди, кметът на общината следва да спазва изискванията на АПК, като общ процесуален закон, уреждащ производството по издаване на индивидуални административни актове.

Настоящата съдебна инстанция, след като извърши проверка на акта относно основанията по чл.146 от АПК, съгласно чл.168, ал.1 от АПК, приема, че при постановяване на оспорената заповед са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материалноправните норми, обуславящи незаконосъобразността й.

В случая, развилото се и приключило с оспорената заповед № Z-669/20.05.2008г. на кмета на община Созопол производство представлява такова по отмяна на влязъл в сила индивидуален административен акт на основание чл.99, т.2 от АПК, а именно заповед  № 1025/30.10.2006г. за одобряване на ПУП за УПИ І-409, в обхват на поземлен имот № 000409, в м.с.”Росен”, общ.Созопол, с цел доказване на необходима площ към изградени масивни сгради и съоръжения.

Производството по чл.99 от АПК е извънреден контролен способ за отмяна на влязъл в сила административен акт, необжалван по съдебен ред, от непосредствено по-горестоящия административен орган, а ако актът не е подлежал на оспорване по административен ред, както е в конкретния случай – от органа, който го е издал, при наличие на някое от предвидените в чл.99, т.1 - 7 от АПК основания. Т.е., възобновяването по глава седма от кодекса е възможно при наличието на фактически състав, изискващ: влязъл в сила административен акт (общ или индивидуален); необжалван по съдебен ред; наличие на някое от предвидените в чл.99 от АПК основания.

Предвид това, че производството по възобновяване е извънреден способ за контрол върху административните актове, който пряко въздейства върху техния стабилитет, възможност да го инициират е предоставена на органичен кръг субекти. Това са административният орган, прокурорът и омбудсманът – при всички хипотези по чл.99, и страните в административното производство – за основанията по чл.99, от т.2 до т.7 от АПК. На прокурора законодателно е възложено като задължение осъществяването на контрол за законосъобразност върху дейността на администрацията в рамките на вменените му правомощия, воден от обществения интерес, което се реализира с подаване на предложение за възобновяване. В тази връзка, съдът намира за неоснователно възражението в жалбата, че правомощието на прокурора да поиска възобновяване на производство или такова да бъде извършено служебно от административния орган е предвидено единствено в хипотезата чл.99, т.1 от АПК, за какъвто в случая не се твърди наличие. Разпоредбата на чл.100 от АПК е ясна и не се нуждае от тълкуване, като в нея изрично е посочена възможността прокурорът да инициира възобновяване на административното производство при всички хипотези по чл.99, от т.1 до т.7 от АПК.    

В чл.102 от АПК са предвидени сроковете, в които би могло да се иска възобновяване на производството и съответно то да бъде възобновено. Съгласно разпоредбата на чл.102, ал.2 от АПК, възобновяване на производство по чл.99, т.2 от АПК може да се направи в тримесечен срок от узнаване на обстоятелството, което служи за основание за отмяна или изменение на административния акт, но не по-късно от една година от възникване на основанието. Крайният едногодишен срок за подаване на искането/предложението започва да тече от момента на възникване на обстоятелството, обуславящо отмяната – откриване на новото обстоятелство или новото писмено доказателство. Визираните срокове са преклузивни и изтичането им погасява възможността за право на искане, поради което производство не следва да се образува. В настоящия случай, основанието за отмяна – заключението на вещото лице по съдебно-техническата експертиза, е прието от БОС в открито съдебно заседание, проведено на 18.12.2007г., в което е взел участие и прокурор при БОП, а предложението на окръжния прокурор до административния орган с правно основание чл.99, т.2 от АПК е депозирано на 14.05.2008г. в едногодишния срок от възникване на основанието. Следователно, възможността за отмяна на заповедта за одобряване на ПУП не е просрочена, както се твърди в жалбата, тъй като едногодишният срок не е изтекъл към датата на депозиране на предложението от БОП.  

На следващо място съдът, с оглед релевирания в жалбата довод за допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила при издаването на акта поради неуведомяването на жалбоподателя за започналото административно производство съгласно чл.26, ал.1 от АПК и непредоставянето на възможност да вземе становище по предложението на прокурора и представи доказателства за това, съобрази разпоредбата на чл.103, ал.1 от АПК, според която административният орган конституира служебно като страна в производството третите лица, придобили права от административния акт. Безспорно, дружеството – жалбоподател е придобило права вследствие на издаването на заповед № 1025/30.10.2006г. и същото е било облагодетелствано от акта. Отменената заповед има правна сила по отношение на него и като такова, то е имало качеството на страна в производството, поради което кметът на община Созопол е бил задължен от разпоредбата на чл.103, ал.1 от АПК да го конституира в производството по възобновяване. При това, той е следвало да осъществи това свое задължение служебно. Конституирането на дружеството – жалбоподател е било необходимо, за да може то да изрази становище и да направи възражения, ако има такива. От данните по делото се установява, а и не са представени доказателства от административния орган, същият да е конституирал дружеството – жалбоподател в производството по възобновяване. Неизпълнението на задължението по чл.103, ал.1 от АПК от административния орган съставлявя съществено нарушение на административнопроизводствените правила при издаване на оспорваната заповед, което обуславя незаконосъобразността й.

Съдът не споделя доводът в жалбата за допуснато съществено нарушение на процесуалноправните норми поради неспазване изискванията за форма, регламентирани в чл.59, ал.2 от АПК, тъй като в оспорената заповед липсва посочване в какъв срок може да се обжалва, както и процедурата за обжалването й. Действително, в оспорената пред съда заповед е посочено, че същата подлежи на обжалване по реда, предвиден в чл.59, ал.2 от АПК пред БАС (Административен съд-гр.Бургас), с което е нарушено изискването по кодекса за посочване в административния акт в какъв срок той може да се обжалва. Това нарушение обаче не е от категорията на съществените, тъй като се преодолява с разпоредбата на чл.140 от АПК, а и не е довело до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя предвид образуваното съдебно производство по подадената в срок жалба до съда.  

Основателно обаче според настоящата съдебна инстанция е възражението за незаконосъобразност на оспорената заповед поради неизпълнение на условието по чл.99 от АПК – да е налице необжалван по съдебен ред административен акт, тъй като отменената заповед за одобряване на ПУП е била предмет на съдебно обжалване пред БОС.

Съдът споделя изцяло доводите на жалбоподателя в тази насока и намира за неоснователни възраженията на заинтересованата страна и прокурора, че в случая Бургаският окръжен съд не се е произнесъл по същество на обжалваната заповед. Заповед № 1025/30.10.2006г. на кмета на община Созопол е обжалвана по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ пред БОС, за което е образувано адм. дело № 66/2007г. по описа на БОС, и спорът е разрешен с влязъл в сила съдебен акт – прекратително определение № 247/31.01.2008г. Липсата на такава съдебна проверка е абсолютна материална предпоставка за производството по чл.99 от АПК и е пречка за преразглеждане на въпроса от административния орган. Наличието на съдебен процес за проверка на административния акт прегражда възможността за неговата административна отмяна. Възможна е само съдебна такава по реда и условията на АПК, което е извън правомощията на кмета на община Созопол.

Не може да бъде споделено направеното от заинтересованата страна и прокурора тълкуване на разпоредбата на кодекса в тази част. Изискването по чл.99 от АПК е единствено за липса на оспорване на административния акт пред съда въобще, без да въвежда изрично ограничение за произнасяне от съда по същество на повдигнатия пред него спор. При условие, че административният акт на кмета на общината е бил оспорен пред съда, за възобновяване на производството по отмяната му са неприложими разпоредбите на чл.99 от АПК, а съгласно чл.106 от АПК, тези на глава четиринадесета от АПК за отмяната на влезлите в сила съдебни актове. Допълнителен аргумент в подкрепа на този извод е и предвидената в отменителното производство по чл.237 и сл. от АПК възможност за отмяна освен на влезли в сила съдебни решения, и на влезлите в сила определения и разпореждания, с които се прегражда развитието на делото.

С оглед изложеното, не е налице една от кумулативните предпоставки за възобновяване – необжалван административен акт по съдебен ред.

Основателно е и възражението на жалбоподателя, че оспореният административен акт е незаконосъобразен, като постановен в противоречие с материалноправната разпоредба на чл.99, т.2 от АПК.

За да отмени влезлия в сила административен акт и възобнови административното производство за изработване и одобряване на ПУП в обхват на ПИ № 000409, в м.с.”Росен”, кметът на община Созопол се е позовал на нови обстоятелства от съществено значение за издаване на акта. Оспорената пред съда заповед е правно основана на разпоредбата на чл.99, т.2 от АПК. За ново обстоятелство и ново писмено доказателство е посочено заключението на вещото лице по допуснатата и приета от БОС по адм. дело № 66/2007г. съдебно-техническа експертиза. Не са изложени мотиви относно това, констатираното ново обстоятелство, обективирано в писменото заключение по експертизата, е ли било известно при издаване на отменената заповед за одобряване на ПУП, както и относно това,    доколко същото е от съществено значение за произнасянето на органа и вземането му предвид да наложи различно разрешаване на въпроса.  

Тълкуването на разпоредбата на чл.99, т.2 от АПК налага изводът, че под нови обстоятелства от съществено значение следва да се разбират такива факти на действителността, които имат спрямо спорното правоотношение значение на юридически или доказателствени факти. Тези факти трябва да са нови, т.е. да не са включени във фактическия материал при издаването на административния акт, но те не трябва да са новосъздадени, т.е. да не са възникнали след издаването на административния акт. Писмените доказателства като основание за отмяна може да са новооткрити – т.е. да са съществували, но да не са били известни на страната в административното производство, или да са новосъздадени. Пречката за представянето на тези доказателства трябва да е от обективен характер и да е била налице до момента, в който страната най-късно е могла да ги представи на административния орган – неговото произнасяне. Задължително е тези новооткрити или новосъздадени доказателства да са писмени (официални или частни документи) и да установяват съществуването на нови обстоятелства, които са възникнали до постановяване на административния акт, но не и след този момент. Освен това, обстоятелствата и доказателствата за тях трябва да са от съществено значение за произнасянето на органа и вземането им предвид да наложи различно разрешаване на въпроса. Изричният текст на чл.99, т.2 от АПК налага извода, че не са основание за образуване на производството по възобновяване гласните доказателства, както и писмените, когато сочат вече известни обстоятелства.  

В разглеждания случай не може да се приеме, че е налице ново обстоятелство или ново писмено доказателство. Това е така, тъй като соченото в оспорената заповед като ново писмено доказателство заключение на вещото лице е гласно доказателствено средство, а не писмен официален или частен документ. Наред с това, приетото от БОС на 18.12.2007г. заключение на вещото лице по адм. дело № 66/2007г. не се явява новооткрито доказателство по смисъла на чл.99, т.2 от АПК, което е съществувало до датата на издаване на отменената заповед за одобряване на ПУП (30.10.2006г.), но не е било известно на страните в административното производство. Нещо повече, част от фактическия състав по издаване на тази заповед е проверката относно съответствието на внесения проект за ПУП – ПРЗ с нормативните изисквания за прилежащ терен към вече съществуващата на терена сграда, като по делото са приложени решенията на ОЕС при община Созопол, в които са обективирани положителни становища на помощния орган в тази насока при одобряване на представения от жалбоподателя проект.  В този смисъл, не се установяват и доказват обективни причини, поради които новооткритото обстоятелство, респективно доказателство, не е приобщено към доказателствения материал в административната преписка, което от своя страна да е довело до невъзможност административният орган да разкрие обективната истина по време на висящността на административното производство.

По изложените съображения съдът приема, че е налице още един порок на оспорения акт, свързан с нарушение на материалния закон. Като е издал административния акт в противоречие с нормата на чл.99, т.2 от АПК, административният орган е постановил незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен.

Жалбата, като основателна, следва да бъде уважена и на основание чл.143, ал.4 от АПК, с оглед своевременно направеното искане за присъждане на разноски, ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на жалбоподателя направените по делото разноски за  държавна такса в размер на 50 лв.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Административен съд– град Бургас, пети състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТМЕНЯ заповед № Z – 669 от 20.05.2008г. на кмета на община Созопол, с която е отменена заповед № 1025/30.10.2006г. на кмета на община Созопол за одобряване на ПУП за УПИ І-409, в обхват на поземлен имот № 000409, в м.с.”Росен”, общ.Созопол, с цел доказване на необходима площ към изградени масивни сгради и съоръжения – 11 етажна стоманобетонна кула и 3 бр. стоманобетонови бункера, и е възобновено административното производство за изработване и одобряване на ПУП за УПИ – І-409, в обхват на поземлен имот 000409, в м.с.”Росен”, общ.Созопол, по повод молба с вх. № 26-00-856/13.07.2006г. от инж. Х.С., съгласувана с разрешение за допускане с изх. № 26-00-99/12.02.2006г. за изработване на ПУП, в обхват на ПИ № 000409, в м.с.”Росен”, общ.Созопол, и съобразени с допусната и приета от съда съдебно-техническа експертиза по адм. дело № 66/2007г. по описа на БОС, явяваща се ново обстоятелство и ново писмено доказателство от съществено значение за одобряването на ПУП.

ОСЪЖДА община Созопол, представлявана от кмета П.Р., да заплати от бюджета си на “Палетекс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Ц.Т. Б., съдебни разноски в размер на 50,00 /петдесет/ лева.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: