Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1490        Година 23.07.2018        Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на трети юли две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Й. Б.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 1234 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Джи Ем Ди Трейд“ ЕООД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, ул.„Васил Левски“ № 1, представлявано от управителя Г.М.Д.против заповед за налагане на принудителни административна мярка № ФК-134-0265119/30.04.2018г.  издадена от изпълняващия правомощията директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас. Със заповедта е наложена принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект – павилион за сладолед, находящ се в гр.Бургас, ул.„Хан Аспарух“, пл.„Тройката“ и забрана достъпа до него за срок от 10 дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС. Прави искане да се отмени обжалваната заповед, като неправилна и незаконосъобразна.

Ответникът – Директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас, представя административната преписка по издаване на обжалваната заповед и не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

На 26.04.2018г. е извършена проверка от служители на ТД на НАП гр.Бургас на търговски обект – павилион за сладолед, находящ се в гр.Бургас, ул.„Хан Аспарух“, пл.„Тройката“, за която е съставен протокол за извършена проверка № 0265119 (л.9-10 от делото).

Със заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-134-0265119/30.04.2018г. издадена от изпълняващият правомощията директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас, на „Джи Ем Ди Трейд“ ЕООД е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – павилион за сладолед, находящ се в гр.Бургас, ул.„Хан Аспарух“, пл.„Тройката“ и забрана на достъпа до него за срок от 10 дни. Като правно основание на издадената заповед са посочени разпоредбите на чл.186, ал.1, т.1, б.”а” от ЗДДС.

Акт за установяване на административно нарушение № F382483 е съставен на 02.05.2018г. на търговеца, за това, че е извършена оперативна проверка с ПИП 0265119/26.04.2018г. на обект павилион за сладолед, експлоатиран от дружеството, в хода на която при извършена контролна покупка в 15,40ч. на сладолед на стойност 1,20 лева, не е издадена фискална касова бележка от ЕКАФП или касова бележка от кочан при покупката.

Поделото е постъпило писмо вх.№ 6119/01.06.2018г., в което ответника сочи, че към дата 01.06.2018г. за съставения АУАН няма издадено наказателно постановление.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-134-0265119/30.04.2018г. е издадена от изпълняващия длъжността директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас, който се явява компетентен орган, с оглед разпоредбата на чл.186, ал.3 от ЗДДС и правомощията предоставени му със заповед № ЗЦУ-1657/29.12.2016г. на изпълнителния директор на НАП и заповед № РД-322/24.04.2018г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас (л.17-18 от делото). Със заповед № ЗЦУ-1657/29.12.2016г. на Изпълнителния директор на НАП са определени директорите на Дирекции „Контрол“ в ТД на НАП да издават заповеди за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обект по чл.186 от ЗДДС. Със заповед № РД-322/24.04.2018г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас е наредено на Елена Димова Капитанова – зам.директор на Дирекция „Контрол“, да изпълнява длъжността директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас, във връзка с отсъствието на държавния служител Пенка Георгиева Жекова - директор на Дирекция „Контрол“, на 30.04.2018г.. Съгласно ТР № 4/04 г. на ОСС на ВАС, заместването се извършва в случаите, когато лицето, титуляр на правомощия, е в обективна невъзможност да ги изпълнява. В тези случаи, предвид необходимостта от непрекъснато функциониране на административния орган, по силата на изрична писмена заповед, отсъстващият титуляр нарежда заместването му от друго, подчинено нему лице. За определения период заместващият изпълнява правомощията на замествания в пълен обем, като върши това от името на замествания орган. С оглед на така издадената заповед и делегираните правомощия на директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас, обжалваната заповед е издадена от компетентен орган.

Съгласно чл.186, ал.3 от ЗДДС, принудителната административна мярка се налага с мотивирана заповед от органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. От тази правна норма следва изводът, че заповедта издадена по този ред, в качество и́ на индивидуален административен акт, следва да отговаря на всички законови изисквания по чл.59 от АПК. Съгласно чл.59, ал.2, т.4 от АПК, административният акт следва да съдържа фактическите и правни основания за неговото издаване, каквито са изложени в заповедта .

При издаването на заповедта от административният орган не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Заповедта е издадена в писмена форма и съдържа задължителните законоустановени реквизити - наименование на органа, който я издава, наименование на акта, адресат, разпоредителна част, определяща правата и задълженията на адресата, начина и срока на изпълнение на ПАМ, срокът и реда за обжалване и подпис на физическото лице, персонализиращо административния орган.

В случая са налице материалноправните предпоставка за налагане на ПАМ.

Съгласно приложимата материалноправна разпоредба – чл.186, ал.1, т.1, б.”а” от ЗДДС, принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до един месец, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба.

Съгласно чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1. В чл.25, ал.3 от Наредбата е предвидено, че фискалната касова бележка в случаите по ал.1 се издава при извършване на плащането, лицата по чл.3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.

В съставения протокол за извършена проверка, е посочено, че е извършена контролна покупка на сладолед на стойност 1,20 лева, за която не е издаден фискален касов бон в търговския обект. Установено е разминаване в часовника на ЕКАФУ с отклонение част и десет минути назад, като часа на отпечатания отчет показва 14,26ч.. Отпечатан е клен от ФУ, в който липсва сумата на контролната покупка.   

От жалбоподателят не се отрича, че е извършено такова плащане и не се представя съответния фискален бон или бележка от кочан с касови бележки, за така извършената продажба, въпреки изрично дадените му в този смисъл указания с постановеното по делото определение № 1199/30.05.2018г..

За налагане на ПАМ е достатъчно констатирано нарушение, каквото в случая е налице - констатирано е неиздаването на фискална касова бележка за извършеното плащане на стойност 1,20 лева, което нарушение е описано в съставения протокол за извършена проверка и то е фактическото основание за издаването заповедта. С оглед вече изложеното, следва да се приеме, че по делото не са ангажирани доказателства опровергаващи констатациите на органите по приходите и правилно е прието в обжалваната заповед, че са налице предпоставките на чл.186, ал.1, т.1, б.”а” от ЗДДС, за налагане на ПАМ. Следва да се има в предвид, че за налагане на този вид принудителна административна мярка е достатъчно установеното по надлежен ред и от надлежен орган неиздаване на касов бон при извършена продажба, каквото в случая е налице, поради което и при наличие предпоставките на чл.186, ал.1 от ЗДДС, органът е длъжен да издаде заповед за прилагане на ПАМ, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, т.е. независимо от това дали ще бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на този търговец по реда на ЗАНН. Заповедта е мотивирана именно с наличие предпоставките за прилагане на ПАМ – нарушение на реда за отчитане продажбите в търговския обект, като ирелевантен за спора е фактът, дали за конкретното нарушение е издадено наказателно постановление, тъй като това не е предвидено от законодателя, като предпоставка за налагане на ПАМ.

Неоснователни са и възраженията за незаконосъобразност на обжалваната заповед, след като към момента на нейното издаване, за установеното административно нарушение не е издадено наказателно постановление. Съгласно чл.187, ал.4 ЗДДС, „Принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло.“, като тази норма касае изпълнението на наложената ПАМ. Липсата на издадено наказателно постановление към момента на налагане на ПАМ, не би могла да доведе до незаконосъобразност на издадената заповед, тъй като тя няма предварително изпълнение по силата на закона, а допуснатото от административния орган такова е било отменено от съда с определение № 998/03.05.2018г. постановено по адм.д.№ 1112/2018г. по описа на Административен съд Бургас, оставено в сила с определение № 8059/14.06.2018г. постановено по адм.д.№ 7083/2018г. по описа на ВАС. След като процесната заповед няма предварително изпълнение, ако тя влезе в сила, след като жалбата срещу нея бъде отхвърлена, с влязъл в сила съдебен акт, то тогава тя би подлежала на изпълнение и жалбоподателя би могъл да се възползва от предвидената в нормата на чл.187, ал.4 от ЗДДС, възможност след като за установеното нарушение вече би следвало да е издадено наказателно постановление.       

В разпоредбата на чл.186, ал.1 от ЗДДС е предвидена възможност, принудителната административна мярка запечатване на обект да се прилага за срок до един месец. След като законодателят е предвидил срок до един месец, то административният орган е длъжен да обоснове защо е определил срок от 10 дни, който е под средния срок определен в закона. В случая са изложени мотиви по отношение на продължителността на срока на наложената ПАМ, като административният орган е посочил целите, които иска да бъдат постигнати с налагането. Тези мотиви в достатъчна степен обосновават правилното определяне на продължителността на наложената мярка и се споделят от настоящия съдебен състав.

След като, наложената ПАМ запечатване на обекта за срок от 10 дни е законосъобразна, законосъобразна се явява и разпредената забрана за достъпа до обекта на основание чл.187, ал.1 от ЗДДС. Забраната за достъп до обекта и запечатването на обекта, представляват две мерки, които се налагат кумулативно, при наличието на едни и същи предпоставки, които в случая са налице.

С оглед на изложеното жалбата против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-134-0265119/30.04.2018г. издадена от изпълняващият правомощията директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас, е неоснователна и на основание чл.172, ал.2, предл.пето от АПК, във връзка с чл.186, ал.4 от ЗДДС, следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от изложеното, Административен съд Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Джи Ем Ди Трейд“ ЕООД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, ул.„Васил Левски“ № 1, представлявано от управителя Г.М.Д.против заповед за налагане на принудителни административна мярка № ФК-134-0265119/30.04.2018г.  издадена от изпълняващият правомощията директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: