ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 19.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети септември                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1234 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПМ 71” ЕООД с управител П.Г.М., редовно призован не се явява изпраща за представител адв. Т., с представено пълномощно,

 

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован не изпраща представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото       

АДВ.Т.-Да се даде ход на делото

        

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК, във връзка с пар.2 от ДР на ДОПК, съдът извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано след постановяване на решение № 7277/15.06.2016г. по адм.дело № 8195/2015 г. на ВАС за отмяна на решение № 722/17.04.2015г., постановено по адм.дело № 852/2014г. на БАС, в частта, с която е отхвърлена жалбата на ПМ 71 ЕООД против ревизионен акт № 02130237/20.12.2013г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с решение № 95/21.03.2014г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, както следва: относно отказ на правото на данъчен кредит в размер на 4094.60 лева и съответните лихви за данъчен период м.04.2012г. по фактура № 3/30.04.2012г. издадена от Никмар – София ЕООД и в размер на 3024.00 лева и съответните лихви за данъчен период м.05.2012г. по фактури № 4498/29.05.2012г. и № 449/30.05.2012г. издадени от Краси К и К 1611 ЕООД, относно установените задължения по ЗКПО за 2012г., както и в частта за разноските, присъдени в полза на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, за сумата над 1475.61 лева.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Адв.Т.- Нямам възражения по доклада.По отношение на жалбата нямам доказателствени  искания.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

Адв.Т. - Моля да уважите жалбата на  представляваното от  мен дружество и да  постановите  решение, с което да отмените  обжалвания ревизионен акт, в частта в която е  върнато  за ново разглеждане. Моля да имате предвид всички съображения в предходното производство. Претендирам разноски. Моля за срок за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът дава 10 дневен  срок  за представяне на писмени бележки  по делото.

Съдът  счита, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе   с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: