ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети септември                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1234 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:50  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.М.С., редовно призована, се явява лично и с адвокат К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ-Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на М.М.С. против Решение №94М-12070-2/04.06.2015година на директор на ТП на НОИ-Бургас, с което е оставено в сила разпореждане  №46/16.02.2015година на ръководителя на пенсионно осигуряване на ТП на НОИ-Бургас, с което на основание чл.99, ал.1, т.2 от КСО е изменена личната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 01.07.2014година и е отказана добавка от учителския пенсионен фонд на основание §5, ал.3 от ПЗР на КСО.

 

Съдът ДОКЛАДВА и постъпилите с жалбата доказателства и постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам предявената от доверителката ми жалба. Водим и моля да допуснете до разпит двама свидетели, единият от които е бил прекия ръководител към оня период 01.07.1987 до 1990година на доверителката ми, а вторият е последващия директор на междуучилищния център, който към периода на упражняване на дейността  на доверителката ми е бил неин колега в този център.  С показанията на свидетелите ще установяваме, че отразеното в трудовата книжка „завеждащ направление „Ел”  по своята характеристика е било упражняване на учителската професия с определените по норматив часове и изписаното по този начин отговаря по същество на длъжността на „ръководител на филиал по  трудово- политехническо и производствено обучение”.

Представям и моля да приемете писмо от община Бургас, по точно от зам. кмета по  култура и образувание, в което е установено след справка че длъжността на моята доверителка отговаря на длъжността на учител по трудово-политехническо и производствено обучение.

                

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с жалбата и преписката доказателства.

Относно искането за допускане до разпит на двама свидетел съдът счита същата за относимо и допустимо към предмета на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с административна преписка доказателства, както и тези, представените с жалбата и представеното в днешното съдебно заседание писмо от община Бургас.

 

ДОПУСКА до разпит водените от жалбоподателя двама свидетели.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на първия свидетел, който беше въведен в съдебната зала.

 

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

Г.Н.Д.- 71 години, българин, български гражданин, неосъждан, без родство и дела със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да кажи истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещавам да кажа истината.

 

АДВОКАТ К.: Като какъв работихте, Вие към 1987 година?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Директор бях на междуучилищния център в Бургас от 1982 до 1990 година, точно осем години и три месеца.

 

АДВОКАТ К.: През този период започна ли работа при Вас, г-жа М.М.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: г-жа М.М., която познавам още като М. Д. започна като учител в междуучилищния център през 1987година. Аз я назначих на работа, тъй като имаше учебни часове за педагогическата длъжност „учител ръководител на производствено направление „Електротехника”. Като казвам, че имаше учебни часове, то имам предвид, че норматива на учител по това направление е 288часа. Този брой часове трябваше да ги има, за да се открие тази длъжност и назначи човек. Тези 288 часа бяха учебни часове, които г-жа Д. трябваше да ги изпълнява, т.е влизаше и работеше със ученици.

 

АДВОКАТ К.:  Бихте ли обяснили към тези години имаше ли филиал в междуучилищния център и каква беше разликата между филиал и направление?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.:  Структурата на междуучилищния център  се състоеше от така наречените филиали по трудово обучение, подчертавам „трудово обучение” и „производствено направление”, като разликата, че е трудовото обучение е за ученици от 5 до 8 клас, а за производствено обучение  от 9 до 12 клас ученици. За тези филиали, които бяха образувани в различните комплекси на гр. Бургас се назначаваха учител - ръководител на филиал, който също имаше задължителен преподавателски норматив от 288 часа. Разликата е, че във филиала има ръководител на филиал и се води  трудово обучение от 5 до 8 клас, а ръководителят на производствено-политехническото обучение се занимаваше с ученици от 9 до 12 клас. Разликата е във възрастта на учениците, но нормативът беше един и същ.

 

АДВОКАТ К.: Г-жа М. за този период от време от 01. 07.1987 година до 1990 година  длъжността учител- ръководител производствено направление ли е изпълнявала?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, тази длъжност е изпълнявала.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът освободи свидетеля Д., който излезе от съдебната зала.

 

В залата ВЛИЗА вторият свидетел и съдът пристъпва към неговия разпит, като снема самоличността му както следва:

 

Г.Х.Д. - 64 години, българин, български гражданин, неосъждан, без родство и дела със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да кажи истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещавам да кажа истината.

 

АДВОКАТ К.: Г-н Д. към 1987година, Вие къде работихте и като какъв?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: От 1981година до последния ден на междуучилищния център Бургас - 2009година работих там. Отначало бях учител, а след това бях преназначен за ръководите на филиал, а последните 12-15 години бях директор на центъра и аз го закрих.

 

АДВОКАТ К.: Каква беше разликата и имаше ли разлика между завеждаш направление и ръководител на филиал?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Завеждащ направление беше длъжност, която беше от първия закон за междуучилищните центрове от осемдесет и някоя година и това беше длъжност на ръководител на човек, който има както ръководни функции, така и има учебни часове. Според Наредбата и закона, който спазвахме  изпълняваше нормата на часовете, а ръководител на филиал беше пак с подобна функция Ръководителят на филиал работеше с ученици от 4 до 8 клас, завеждащият филиал - с ученици от 9 до 12клас, това беше разликата. Във функционалността нямаше разлика между ръководител на направление и ръководител на филиал.  Нямаше разлика в характеристиките на работа, като имаше разлика само във възрастта на учениците, с които се работи. Аз  бях ръководител на филиал и работех с по- малки деца. Всичките тези длъжности по норматив имаха часове и изпълняваха и други организационни функции, тъй като има подробност, че междуучилищният център беше разпръснат в града на много места и всяка обособена част наречена филиал трябваше да има свой ръководител на филиала и подчинен на направленията, но всички трябваше да изпълняват нормата от часове, макар и по-малка от другите.

 

АДВОКАТ К.: Нормативът за часовете в Правилника за междуучилищните центрове ли беше определен?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, точно така и в табличката е записано на кого колкото трябва, ако един час не стига се връщаше образеца. Трябваше да се спазва точно до час тази задължителна норма. Имаше и такава специална Наредба, че нито един учител или ръководител няма право да има по-малко часове от определения брой. Ръководител направление и ръководител филиал е едно и също, функциите са едни и същи.

Като бях директор на междуучилищния център съм издавал удостоверения, че ръководител филиал има толкова часове и трябваше да се зачита за учителска практика, тъй като от НОИ се изискваше това. Издавал съм и за завеждащ направление такива удостоверения. Като ни закриха вече тази функция трябваше да се поеме от инспектората или общината, тъй като те са нашите началници и там вече удостоверенията са различни.

 

АДВОКАТ К.:Няма други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля съдът го освободи и той излезе от съдебната зала.

 

Съдът счита, че следва да бъде изискано от община Бургас да представи личното досие на жалбоподателката  М.М.С. от архива на Междуучилищен център за трудово и политехническо обучение Бургас, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас в 7-срок от получаване на съобщението да ПРЕДСТАВИ заверено копие на личното досие на жалбоподателката М.М.С. от архива на Междуучилищен център за трудово и политехническо обучение Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания към момента. От писмото което представих от Община Бургас е видно, че  длъжността на доверителката ми отговаря на длъжността учител.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото 03.12.2015година от 13,30часа за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:03часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: