ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.10.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІV-ти административен състав

На двадесет и седми октомври                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

Секретар:  М.В.

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1233 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За вносителя Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, се явява прокурор Величка Костова.

За ответника – Общински съвет Несебър, редовно призован, се явява адвокат Каменова, редовно упълномощена.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, постъпили с писмо изх.№582/06.10.2016г. от Общински съвет Несебър копия на документи, изискани от съда с определение от предходно съдебно заседание. Документите са представени по опис.

 

ПРОКУРОР КОСТОВА: Да се приемат представените от ответника писмени доказателства. Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ КАМЕНОВА: Моля да приемете представените писмени доказателства.

При преглед на представената преписка от моя страна установих, че тя е непълна. В тази връзка ви представям доказателства по опис, свързани с обсъждането от постоянните комисии към Общинския съвет. Това са протоколи от обсъждането на проекта на първо и второ четене, тъй като процесният текст е променен с решение №593, обективиран в протокол №18 от 10.10.2013г. Представям протоколи и доказателства за публикуване на интернет страницата на Община Несебър.

С това се изчерпват доказателствените ми искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР КОСТОВА: Да се приемат и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото, представените по опис с придружително писмо изх.№582/06.10.2016г. от Общински съвет Несебър (л.86) писмени доказателства, както и тези, представени под опис в днешното съдебно заседание от адв. Каменова.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания. По изложените мотиви, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото, документите представени от Общински съвет Несебър, с писмо изх.№582/06.10.2016г. по опис и тези, представени в съдебно заседание от адв. Каменова.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

 

ПРОКУРОР КОСТОВА: Моля да уважите протеста на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас, като отмените като незаконосъобразна разпоредбата на чл.84, в раздел Пети „Такси събирани от общинската администрация от отдел „УТ“ от Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и услуги на територията на Община Несебър.

АДВОКАТ КАМЕНОВА: Уважаеми съдии, моля да постановите решение, с което да отхвърлите протеста на Окръжна прокуратура Бургас, като неоснователен поради следните възражения: Атакуваният чл. 84 се намира в раздел „Такси събирани от общинската администрация от отдел „УТ“, предоставени от отдел УТ. Такива становища се издават от този отдел и те са във връзка с изискването на чл.17, ал.1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), според който промяна на предназначение на земеделските земи и селски имоти в зона „А“ и „Б“, с цел създаване или за разширяване на урбанизирани територии, се разрешава само ако е предвидено в ОУП – това обстоятелство се удостоверява със становище - удостоверение от компетентен орган. Такова становище се изисква от комисия по промяна на предназначение, когато земите попадат в зона „А“ или зона „Б“. Тъй като за по-голяма част от територията на община Несебър е приложим ЗУЧК, се издават такова становище за съответствие на предвижданията на плана, с който се променя предназначението съобразно предвижданията на ОУП.

В тази връзка считам, че аргументите не са основателни и не е обследвана нормата на чл. 17 от ЗУЧК преди изменението на закона от 2013 г., поради което такова становище се издава и има предвидена такса.

Моля да постановите решение, като отхвърлите протеста като неоснователен.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.03 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: