РЕШЕНИЕ

 

        № …………….            дата 10 февруари 2009 год.                гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в публично заседание на 19 януари 2009 год.,

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

 

Секретар: К.Л.

Прокурор: ………………….

 

разгледа адм. дело № 1233 по описа за 2007 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.215, ал.1, във вр. с чл.216, ал.5 от ЗУТ.

Предмет на оспорване е Заповед № 37/17.08.2007 год. на началник на РДНСК – Бургас, с която е оставено в сила Разрешение за строеж № 18/19.02.2007 год., издадено от главния архитект на община Поморие, за строеж “пристройка към магазин за мебели, находящ се в УПИ І, кв.190 по плана на гр.Поморие”.

Жалбоподателят Р.Щ.Л., чрез своя попечител Ж.Л. твърди, че посочената заповед е незаконосъобразна, предвид обстоятелството, че предвиденото пристрояване би затруднило достъпа и обслужването до негов търговски обект, находящ се в същия имот. В подкрепа на своите възражения ангажира допълнителни доказателства.

Ответникът се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата.

Заинтересованите страни не се явяват и не ангажират становища по жалбата.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в предвидения от закона срок, от заинтересовано лице по смисъла на чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ и насочена против административен акт, годен да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност.

Жалбоподателят е собственик на недвижими имоти – търговски обекти, находящи се в ***, построен в УПИ І (общински), в кв.190 по плана на гр.Поморие, съгласно НА № 105/2003 год. по описа на Службата по вписванията при РС – Поморие..

Заинтересованата страна И.Н.А. е собственик на недвижим имот – магазин, находящ се също в ***, построен в УПИ І (общински), в кв.190 по плана на гр.Поморие, съгласно Договор за продажба на общински имот от 29.12.1995 год. Между този собственик и община Поморие е сключен договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя от дата 23.05.2000 год., за пристрояване към собствената му сграда – магазин, на помещение с площ от 100 кв.м. Към този договор са сключвани последващи анекси за продължаване на срока, в който следва да бъде реализирано отстъпеното право на строеж. На основание така сключения договор впоследствие е издадено и разрешение за строеж № 18/19.02.2007 год. от главния архитект на община Поморие за изграждане на пристройка към притежавания от него магазин, което разрешение за строеж е обжалвано от жалбоподателя Л. и е оставено в сила с процесната Заповед № 37/17.08.2007 год. на началника на РДНСК – Бургас.

Установи се по делото посредством изготвената съдебно-техническа експертиза, че имотът на инвеститора А., представляващ магазин за мебели, е разположен в партерната част на бл.25, вх.Г, кв.”Свобода, гр.Поморие, състоящ се от търговска (изложбена) зала, складови площи, битовка, сервизни помещения. Складовите площи, битовката и сервизните помещения на магазина се намират в контурите и обема на жилищния блок, като над тях са разположени част от апартаментите на блока, а част от носещите колони на сградата и нейните зидове са разположени в складовите помещения на магазина. Търговската (изложбена) зала е изнесена изцяло пред жилищния блок. Пристройката, предмет на разрешението за строеж е предвидена да бъде изпълнена пред съществуващата търговска зала, като по този начин се увеличи нейната площ допълнително със 100 кв.м. Там където сградите биха се застъпили – съществуващия сега магазин и бъдещата пристройка – между тях няма да има стена, обособява се едно общо помещение, като технически и функционално обектът продължава да бъде един, като само се разширява напред.

При така изложените фактически обстоятелства, жалбата се явява основателна.

Установи се по делото, че съществуващият магазин на инвеститора А. представлява част от етажната собственост на жилищния блок, по смисъла на чл.38 от ЗС, предвид обстоятелството, че част от него е разположена в контурите на блока, представлява част от неговата конструкция, с оглед намиращите се в него носещи зидове и вътрешни стени на сградата. Установи се също така, че независимо, че процесното разширение на търговската зала на магазина ще бъде изпълнено изцяло извън контурите на блока, технически и функционално новоизграденият обект е свързан със съществуващия магазин, като образува с него едно обособено цяло.

При тези обстоятелства съдът приема, че разрешеният обект представлява пристройка към съществуваща жилищна сграда в режим на етажна собственост, поради което следва да бъде приложена материалната  норма на чл.183, ал.2 от ЗУТ, съгласно която надстрояване или пристрояване на сграда - етажна собственост, се разрешава въз основа на договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост. По делото е представен единствено договор за учредено право на пристрояване, сключен с община Поморие, като собственик на поземления имот. Липсват декларации-съгласие в нужната форма, депозирани от всички собственици в етажната собственост, като в тази връзка не само, че не се твърди тяхното наличие, но дори напротив – по делото са представени изрични възражения на част от етажните собственици против издаването на разрешение за строеж. Само това обстоятелство е достатъчно, за да бъде обоснована незаконосъобразността на издаденото разрешение за строеж, а оттам и на процесната заповед, с която същото е оставено в сила.

Не се споделят възраженията на ответната страна, че новият обект не би засегнал общите части на сградата, че той е изцяло самостоятелен строеж, разположен извън контурите на блока. Вярно е, че процесната пристройка е самостоятелен строеж по смисъла на ЗУТ и по необходимост за него е предвидено отделно разрешение за строеж, но в случая се изгражда не самостоятелен обект, а именно защото е пристройка -функционално, технически и с оглед предназначението му, е част от целия обект – магазин за мебели, като в тази връзка законът не прави разграничение с оглед вида и обема на пристройките. Съществуващият магазин е в режим на етажна собственост в жилищната сграда, поради което пристрояването му е пристрояване и на самата жилищна сграда, чиято фасада, представляваща също етажна собственост, очевидно се изменя.

В процесния случай не могат да намерят приложение хипотезите, при които не се изисква съгласието на етажните собственици, уредени в нормата на чл.185 от ЗУТ, приложима в случаите на преустройства на собствени обекти, тъй като разрешението за строеж касае изграждане на пристройка, а не дейности по преустройство.

Изрично наведените от жалбоподателя доводи за незаконосъобразност на оспореното разрешение за строеж, свързани със затруднения на подхода към неговите търговски обекти, предвид обстоятелството, че това е въпрос на архитектурно решение и визия, не следва да бъдат обсъждани от съда.

Като не е констатирал горните нарушения на материалния закон, свързани с липсата на съгласие на етажните собственици за извършване на процесния строеж, началника на РДНСК е издал незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен – отменително основание по смисъла на чл.146, т.4 от АПК.

Настоящата съдебна инстанция като такава по съществото на спора, упражнява и косвен съдебен контрол за законосъобразност и по отношение на издаденото от главния архитект на община Поморие разрешение за строеж, което на същото основание следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл.2-ро от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 37/17.08.2007 год. на началник на РДНСК – Бургас, с която е оставено в сила Разрешение за строеж № 18/19.02.2007 год., издадено от главния архитект на община Поморие, за строеж “пристройка към магазин за мебели, находящ се в УПИ І, кв.190 по плана на гр.Поморие, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 18/19.02.2007 год., издадено от главния архитект на община Поморие, за строеж “пристройка към магазин за мебели, находящ се в УПИ І, кв.190 по плана на гр.Поморие, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                              СЪДИЯ:………………..