Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1420                    16  юли 2018 година                  град  Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в открито  заседание на четвърти юли,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

Секретар Б.Ч.

като разгледа  административно  дело  номер  1232  по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на 40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация/ЗДОИ/  връзка с чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на М.С.И. *** против мълчалив отказ на директора на Областна дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/ Бургас да се произнесе по искане за предоставяне на обществена информация по заявление, вх.№БС-03-21 от 17.04.2018 г.

Жалбоподателят, редовно уведомен, се явява лично и чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба.

Предвид представения с административната преписка изричен отказ по заявление, вх.№БС-03-21 от 17.04.2018 г., е направено изявление жалбата да се счита подадена срещу него. Счита същият за неоснователен, тъй като поисканата информация се съхранява от ответника. Иска да се отмени. Не ангажира доказателства.  

Ответникът- директор на ОДБХ Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Счита, че не е налице изричен отказ, а становище, което препраща жалбоподателя към друг компетентен орган. Сочи, че за директора на ОДБХ Бургас липсва  задължение да съхранява плановете за биосигурност за пасищно отглеждане на свине от източнобалканска порода и техните кръстоски, които след като бъдат утвърдени от него се връщат на лицата, които са ги разработили.

Административен съд  Бургас, като взе предвид изложените доводи, съобрази събраните по делото доказателства и закона намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена в срока по чл.147, ал.1 АПК, от лице, което има правен интерес от оспорването, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна  и съображенията за това са следните:

От представените в административната преписка се установява, че  със заявление от 17.04.2018 г. жалбоподателят е поискал от директора на ОДБХ Бургас да му бъдат предоставени документи, съдържащи обществена информация, а именно: 1. незаверен препис от утвърдени от директора на Областна дирекция по безопасност на храните Бургас планове за биосигурност за пасищно отглеждане на свине от източнобалканска порода и техните кръстоски за землището на с. Крушевец, землището на с. Индже войвода, землището на с. Вършило и землището на с. Зидарово, всички в община Созопол за 2018 г.;  2. незаверен препис от утвърден от директора на Областна дирекция по безопасност на храните Бургас план за биосигурност за пасищно отглеждане на свине от източнобалканска порода и техните кръстоски, разработен от Р.С.Ж.от с. Вършило, община Созопол за 2018 г.; 3. незаверен препис от утвърден от директора на Областна дирекция по безопасност на храните Бургас план за биосигурност за пасищно отглеждане на свине от източнобалканска порода и техните кръстоски разработен от Д.И.Д.*** за 2018 г.; 4. незаверен препис от наказателни постановления, издадени на Р.С.Ж.относно извършени нарушения на нормативната уредба във връзка с пасищно отглеждане на свине източнобалканска порода и техните кръстоски на територията на община Созопол за периода 2016-2017 г. и 5. незаверен препис от наказателни постановления, издадени на Д.И.Д.относно извършени нарушения на нормативната уредба във връзка пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски на територията на община Созопол за периода 2016-2017 г./л.22 от делото/.

В заявлението е посочено, че исканата информация е необходима, за да се извърши преценка доколко ефективно и законосъобразно е определен района за пасищно отглеждане на свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски, и жалбоподателят да формира собствено мнение дали органът на местно самоуправление изпълнява законосъобразно и целесъобразно задълженията си.

Във връзка с подаденото от И., на 17.04.2018 г. заявление за предоставяне на обществена информация, директорът на ОДБХ Бургас, е отговорил с писмо, изх.№БС-1279 от 27.04.2018 г.  В последното се сочи, че е  невъзможно да й бъде предоствен незаверен препис от утвърдените от директора на ОДБХ Бургас планове за биосигурност, тъй като същите се разработват от собственика на съответния животновъден обект и представляват негов документ. Относно искането за предоставяне на незаверени преписи от наказателни постановления, с които са санкционирани Р.Ж.и Д.Д., е посочено, че е неоснователно, тъй като с оглед реквизитите на актовете за установяване на административни нарушения и издадените въз основа на тях наказателни постановления, същите съдържат информация, относно личните данни на физическите лица. Сочи се също, че е целесъобразно жалбоподателят да поиска информация от кмета на община Созопол за определените с негова заповед райони за пасищно отглеждане на свине от източнобалканска порода и техните кръстоски на основание чл.3, ал.1 от Наредба № 6 от 20.03.2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнбалканската порода и нейните кръстоски/л.21 от делото/.   

Това писмо е изпратено до М.И. на 30.04.2018 г./л.28 от делото/. Същото обаче не е получено от адресата/л.31 от делото/, а на 22.05.2018 г. пратката е върната като непотърсена от получателя/л.29 от делото/.

Жалбата, сезиращата съда е подадена на 17.05.2018 г.

Изричният отказ на директора на ОДБХ Бургас, обективиран в писмо, изх.№БС-1279 от 27.04.2018 г., е предмет на разглеждане в настоящото производство.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, изричният отказ, обективиран в писмо, изх.№БС-1279 от 27.04.2018 г.,  е издаден от компетентен орган- директорът на ОДБХ Бургас, който е задължен субект по чл.3 от Закона за достъп до обществена информация.

На второ място, при издаването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и е в предвидената от  закона форма. Същият е мотивиран и съдържа фактически  и правни основания.

На трето място, отказът е съобразен с приложимия материален закон и съображенията за това са следните:

Съобразно чл.3, ал.1 ЗОДОИ, законът се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България.

Обществената информация бива два вида официална обществена информация, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия, съгласно легалното определение в чл.10 ЗДОИ и служебна обществена информация, която според чл.11 ЗДОИ се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

Според чл.2, ал.5 ЗДОИ  законът не се прилага за достъпа до лични данни, поради което законосъобразно директорът на ОДБХ  Бургас е отказал  да предостави незаверени преписи от издадени наказателни постановления на Р.Ж.и Д.Д.. Освен това процесуалният представител на административния орган в съдебно заседание  изрично сочи, че срещу тези лица няма съставени нито актове за установяване на административни нарушения, нито издадени наказателни постановления за периода, за който е поискана информацията/вж. протокол от с.з от 04.07.2018 г., л.33 от делото/.

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски/обн.ДВ, бр.29 от 06.04.2007 г./ отглеждането на свинете се извършва при изпълнение на план за биосигурност, разработен от собственика, който се утвърждава от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/.

Нито в наредбата, нито в друг нормативен акт е установено задължение на директора на ОДБХ да съхранява утвърдените от него по реда на чл.9, ал.3 от  Наредба № 6 от 2007 г. планове за биосигурност. С оглед изложеното, плановете за биосигурност не представляват обществена информация  по смисъла на чл.3, ал.1 ЗДОИ, която се създава или се съхранява от директора на ОДБХ Бургас, поради което е извън приложното поле на Закона за достъп до обществена информация. В тази връзка обжалваният отказ на директора на ОДБХ  Бургас да  предостави на М.С. незаверени копия от тези планове, е в съответствие с приложимия материален закон и с преследваната от него цел.

Предвид изложените от М.И. причини, поради които тя е поискала достъп до посочената в заявлението информация и тъй като целта на ЗДОИ е да се осигури прозрачност като се предостави възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по ЗДОИ субекти, съдът намира за необходимо да отбележи, че тя би могла да прецени доколко ефективно и целесъобразно са определени районите за пасищно отглеждане на свине източнобалканската порода и нейните кръстоски като подаде заявление до кмета на община Созопол да й бъде предоставена заповедта, с която са определени тези райони на основание чл.3, ал.1 от  Наредба № 6 от 2007 г. Същата представлява обществена информация, създавана и съхранявана от кмета на общината. В този смисъл е и изразеното от директора на ОДБХ  Бургас становище в писмо, изх.№ БС-1279/27.04.2018 г.

При това положение жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 АПК, Административен съд Бургас, осми състав,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на М.С.И. *** против изричен отказ на директора на Областна дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/ Бургас, по заявление №БС-03-21 от 17.04.2018 г., обективиран в писмо, изх.№ БС-1279 от 27.04.2018 г.

РЕШЕНИЕТО  може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред  Върховния административен съд на Република България.

                                     

 

 

                                                          СЪДИЯ: