ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 04.07.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На четвърти юли                                        две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1232 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Жалбоподателят М.С.И. - редовно уведомена, явява се лично и с адв. П., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Н.- представя пълномощно.

 

съдът констатира, че сезиращата съда жалба на М.С.И. е подадена чрез адв. П.Д., който е представил договор за безплатна правна помощ, където изрично е посочено, че представлява доверителя си в производство по обжалване на мълчалив отказ на кмета на Община Созопол пред Административен съд Бургас.  Представено е и адвокатско пълномощно, където е посочено, че същият следва да извърши процесуално представителство по административно дело по описа на Административен съд Бургас, образувано по повод жалба срещу мълчалив отказ на кмета на Община Созопол. При това положение жалбата не отговаря на изискванията на чл. 151, т. 2 АПК, което налага същата да се остави без движение.

 

изявление на жалбоподателя: потвърждавам действията, които е извършил до този момент адв. Д., включително и представеното пълномощно с постъпилата по делото молба с вх. № 7502/03.07.2018 г., представеното пълномощно за преупълномощаване на адв. П., както и молба с вх. № 6137/01.06.2018 г.

 

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 7502/03.07.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с  която адв. Д. сочи, че не може да се яви в днешно съдебно заседание поради служебна ангажираност. Изразил е становище по хода на делото, по доказателствата и е направил изявление по съществото на спора. Към молбата е представено и пълномощно за преупълномощаване на адв. П..

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на М.С.И. *** против мълчалив отказ на директора на ОДБХ гр. Бургас по заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № БС-03-21/17.04.2018 г.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

Адв. П.: поддържаме депозираната от нас жалба. Молим да се приеме административната преписка. Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

юк. Н.: оспорваме жалбата. Считаме, че същата е неоснователна. Представям и моля да приемете обратни разписки, доказващи, че на жалбоподателя е отговорено в срок, но пратката не е потърсена от получател.

Адв. П.: моля да приемете жалбата като подадена срещу изричен отказ, обективиран в писмо, с което се запознахме в днешно съдебно заседание. Считаме, че търсената информация съставлява такава, която се съхранява в ответника и отказът е неоснователен. Доверителката ми търпи през годините множество вреди в собствения си имот и не може да проследи кой, как и защо се отглеждат тези свине в района, а и в цялото село. В един момент всяка институция се десезира и отказва да предостави каквато и да било информация. Уведомен е и кметът на общината, и кметът на селото. Считаме, че отказът е неоснователен.   

Юк. Н.: Видно от представеното становище не е налице изричен отказ, а по-скоро становище, което препраща жалбоподателя към друг компетентен орган. Държа да подчертая, че съгласно Наредба № 6/20.03.2007 г. не се указва задължение за директора на ОДБХ  Бургас да съхранява подобни планове. Още повече, че в чл. 6 от тази Наредба № 6 от 20.03.2007 г. на МЗХГ се казва, че въпросните планове за пасищно отглеждане се издава разрешението от кмета на съответната община. Директорът на ОДБХ  Бургас единствено и само утвърждава плана и същият се връща на лицето. Той е един индивидуален план в  сравнение с един бизнес план. При нас нямаме практика, нито нормативен акт, който да ни задължава да ги съхраняваме в ОДБХ. Именно поради това е отговорено по този начин на госпожата, тя е препратена към друг компетентен орган. Ние не разполагаме с тази информация. Също така съм направила и справка, че за лицата, които се иска, няма издадени нито актове за установяване на административни нарушения, нито НП за периода, за който се иска информация. Няма такива.

Жалбоподателят: Има ли утвърден такъв план от Вас?

Юк. Н.: Има да, но при нас просто законът не изисква да ги съхраняваме. Само ги утвърждаваме и ги връщаме обратно.

СТРАНИТЕ: Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. П.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата. Моля за срок за писмени бележки с оглед изявленията днес.

юк. Н.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата и да прекратите административното производство.

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: