О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас,  10.06.2011г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на десети юни 2011 година, в закрито заседание, в състав :

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 1232 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.297, ал.4 от АПК.

Образувано е по жалба на „ТЕО-91” ЕООД-гр.***, представлявано от управителя Т.Г.С., с посочен съдебен адрес за призоваване и съобщения: гр.***, чрез адв. Т.И., против принудителни действия на община Бургас по принудително премахване на три броя преместваеми обекта на територията на морски плаж „Бургас – север”, с насрочени дати за изпълнение 9.06.2011г. и 10.06.2011г., с искане за отмяната им като нищожни или незаконосъобразни.

С жалбата е направено искане, на основание чл.297, ал.4 от АПК, съдът да спре разпореденото принудително премахване на собствените на жалбоподателя обекти, съгласно уведомления с изх. № 26-00-630, № 26-00-631 и № 26-00-632, трите от 3.06.2011г., издадени от  директора на ТД „Зора” при община Бургас, за принудително премахване на метални павилиони под № 6, № 13 и № 23 от схемата, разположени на морски плаж „Бургас – север”, до окончателното разрешаване на жалбата. Сочи, че с исканото спиране на разпореденото принудително премахване до произнасяне от компетентния съд по законосъобразността на съответните изпълнителни действия, ще се запази фактическото и правно положение на обектите, за които след издаване на заповедите за премахване са издадени последващи стабилизиращи административни актове, и които не са отчетени от органа по изпълнението, като ново фактическо и правно положение.     

Искането за спиране на изпълнението е редовно от формална страна, предявено е от лице, чиито права и законни интереси биха били засегнати от него, направено е заедно с оспорване на действията на органа по изпълнението, поради което съдът намира, че искането е процесуално допустимо.

Разгледано по същество, искането с правно основание чл.297, ал.4 от АПК е основателно по следните съображения:

Защитата срещу постановленията, действията и бездействията на органа по изпълнението, регламентирана в раздел VI на АПК - „Обжалване на действията на органа по изпълнението”, се осъществява чрез жалба, подадена от страна в производството по изпълнението, която съгласно чл.297, ал.4 от АПК не спира изпълнението, но съдът може да го спре до разрешаването на жалбата.

Настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките за спиране на изпълнението на обжалваните изпълнителни действия за срок до окончателното произнасяне от съда по жалбата по същество. В противен случай, с оглед характера на обектите, които следва да бъдат премахнати, биха могли да последват значителни и труднопоправими вреди за молителя. Възможността за спиране на изпълнението на акт на орган по изпълнението представлява вид обезпечение на оспорването, което би предотвратило осъществяването на евентуално порочно разпоредени с акта правни последици с отрицателен характер за молителя.

Воден от горното и на основание чл.297, ал.4 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

СПИРА изпълнението на предприетите от община Бургас действия по принудително премахване на поставените от „ТЕО-91” ЕООД-гр.Бургас на морски плаж „Бургас – север” преместваеми обекти, съгласно уведомления с изх. № 26-00-630, № 26-00-631 и № 26-00-632, трите от 3.06.2011г., издадени от директора на ТД „Зора” при община Бургас, за принудително премахване на метални павилиони под № 6, № 13 и № 23 от схемата, разположени на морски плаж „Бургас – север”, до окончателното произнасяне на Административен съд – град Бургас по жалбата на „ТЕО-91” ЕООД-гр.Бургас против действията по принудително премахване на поставените на морски плаж „Бургас – север” метални павилиони под № 6, № 13 и № 23 от схемата.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :