ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми септември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1231 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.08 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.Г.Г. се явява лично и с адвокат М.Д., надлежно упълномощен.

За ответника- Директор на ОД на МВР Бургас се явява юрисконсулт В., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Р.Г.Г. против заповед № 251з-1772/31.05.2016г. за налагане на дисциплинарно наказание уволнение и прекратяване на служебно правоотношение, издадена от директора на Областна дирекция на МВР Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

СЪДЪТ указва на страните доказателствената тежест, както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическото основание за издаване на оспорения акт. Жалбоподателят следва да докаже обстоятелствата, на които основава своите възражения.

 

Адвокат Д.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Водя един свидетел, който моля да бъде разпитан. Свидетелят ще изясни обстоятелствата по участието в изборите на жалбоподателя и имал ли е политически дейности по време на изборите. Отказвам се от поисканите с жалбата двама свидетели, да бъде разпитан само един свидетел, който водим.

Юрисконсулт В.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложената административна преписка във връзка с издаването на оспорената заповед. Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания. Относно отправеното доказателствено искане за допускане на свидетел за установяване на посочените от представителя на жалбоподателя, се противопоставям. От една страна считам, че същото не следва да бъде допуснато, тъй като за тези обстоятелства са представени писмени доказателства, приложени към административната преписка. Твърдения, удостоверени с писмени доказателства и документи не следва да се доказват с гласни доказателства. Участието в изборите е безспорен факт, който не подлежи на доказване. Доказването на отрицателни факти е недопустимо. Свидетел, който ще установи фактическо неучастие на жалбоподателя е неотносимо и недопустимо за изслушване и за удостоверяване на тези доказателства. Ние не твърдим, че физически е участвал жалбоподателя с активни действия в подкрепа на политическата партия. Нарушение на служебна дисциплина е самото участие като кандидат на тази партия. Това е безспорен факт по делото и това е нашето твърдение.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъде уважено и направеното от пълномощника на жалбоподателя доказателствено искане, с оглед изясняване на делото от фактическа страна. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства по опис на л.11 от делото.

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел.

 

Съдът въведе в залата водения свидетел.

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

Г.Н.Й., род на 30.07.1961г. в гр. К., с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, без родство с жалбоподателя. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят Й.: Познавам жалбоподателя, с него сме от едно село и сме в добри отношения като приятели, той е по-малък от мен.

Свидетелят Й. на въпросите на адвокат Д.: Зная, че Р.Г. участва в изборите за кмет и общински съветник. Аз съм постоянно в селото и тези неща се знаят. Доколкото ми е известно, той е независим кандидат. Не знам да е представител на някаква партия, тогава се събирахме, говорихме. Негов плакат не съм виждал, кой ще му направи плакати. Виждал съм го на предизборно събрание, бабите в селото искаха да видят кандидата. Присъствах на събранието. На предизборните събрания не е показал политически пристрастия. По време на кампанията не съм го виждал с униформа и с оръжие. Не ми е известно и не знам да е членувал в някаква партия. Никакви политически пристрастия по време на кампанията не е проявявал. По време на предизборната кампания съм го виждал няколко пъти. Аз ходя по центъра, имам работа, работя на полето и нямам възможност да се срещам с него. Ако е заявил политически пристрастия, те щяха да се чуят в селото.

Юрисконсулт В.: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля.

 

Адвокат Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт В.: Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Д.: С оглед събраните писмени и устни доказателства считам, че има съществено нарушение на процедурата, кога е открита и кога е установено дисциплинарното нарушение на жалбоподателя. Моля да отмените заповедта за дисциплинарно уволнение, тъй като считам, че е издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и при нарушение на материалния закон. Моля да присъдите разноски по делото, като представям списък на разноските.

Юрисконсулт В.: Моля да постановите решение, с което да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана и моля да потвърдите издадената заповед за дисциплинарно уволнение. Същата е издадена от орган, който разполага с материална компетентност да направи това, актът е в предвидената от закона форма, съдържа нужните реквизити и е издадена при спазване на материалния закон, като всички обстоятелства в мотивите на заповедта са във връзка с отговорите на жалбоподателя при проведеното дисциплинарно производство. Искам само да отбележа с няколко думи относно твърдението, че е нарушена процедурата по срока за откриването и установяването на нарушението на служебната дисциплина. Съдебната практика е единна и безпротиворечива за това кога се счита за открито едно дисциплинарно производство. Моментът, в който се счита, че едно дисциплинарно нарушение е открито, е този с приключване на работата на дисциплинарноразследващия орган с изготвянето на обобщена справка и становище и представянето им на дисциплинарнонаказващия орган. В конкретния случай обобщената справка за извършената проверка за дисциплинарно нарушение е приключена на 12.04.2016г., а становището на дисциплинарнонаказващия орган е, че има данни за извършено нарушение на служебната дисциплина и на това основание административнонаказващият орган е издал становище до директора на ОД на МВР, което е връчено на 20.04.2016г., а заповедта за уволнение е издадена с дата 31.05.2016г., т.е. безспорно в двумесечния срок от установяване на нарушението и безспорно в двегодишния срок от извършването му. По отношение на самото деяние. Неверни са изнесени в жалбата твърдения, че министър на вътрешните работи, както и директора на Областна дирекция на МВР са уведомени с молбата за отпуск от жалбоподателя, че същият при участие в изборите ще бъде подкрепен от местна коалиция. В доказателствата по делото, между които са и молбата за отпуск, даденото разрешение за отпуск също от министъра на вътрешните работи, е видно, че е посочено единствено законовото основани за ползване на отпуската, като няма отбелязване за това, че ще бъде подкрепен от местна коалиция. При двете обяснение от жалбоподателя - в първоначалното обяснение посочва изрично, че участва като независим кандидат, а в даденото обяснение преди налагането на дисциплинарното наказание заявява категорично, че е подкрепен от местна коалиция. Това доказателство се допълва и от представените заявления за участие в изборите, там самият той е заявил, че участва като кандидат за кмет и общински съветник подкрепен от Местна коалиция – левицата. Тъй че, освен това, самото участие в политическа дейност представлява самото му регистриране не като независим, а подкрепен от местна коалиция и това участие представлява политическа дейност, без да са необходими допълните действия от коалицията. Даденото съгласие да бъде включен в кандидатската листа е достатъчно като факт за установяване на дисциплинарно нарушение. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки и също така моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на страните 10-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: