Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер   959                       20 октомври 2008 година                     Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ състав, в публично  заседание на първи октомври,  две хиляди и  осма година, в състав:                                               

                                                                                  Съдия : З.Б.

                                                                       

Секретар Г.Д.

като разгледа докладваното от съдия  З.Б.                              

административно дело  номер  1231   по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 118 от Кодекса за социално осигуряване /КСО /.

Образувано е по жалба  на „Естелла – 2005”ООД със седалище и адрес на управление-***, представлявано от М. П. Г. с ЕИК по Булстат 102947981, вписано с решение по ф.д. №3014 по описа на Бургаски окръжен съд за 2005 година   против    Решение № 59 от 21.07.2008 година на Директора на Районно управление „Социално осигуряване”- Бургас,  с което е оставено в сила Разпореждане №  1828 от 11.06.2008 година на ръководителя по контрола по разходите на ДОО в РУ „СО” – Бургас, с което е постановено събиране на сумите по съставения ревизионен акт за начет вх. №024 от 26.05.2008 година на осигурителя „Естелла 2005”ООД – гр. Бургас общо в размер на 5325.02 лева, от които главница в размер на 4159.32 лева и лихва в размер на 1165.70 лева, начислена до 26.05.2008 година, представляващи причинена щета на ДОО за неправомерно изтеглени парични обезщетения за отглеждане на малко дете за периода 04.2006 година до 02.2008 година.

Жалбоподателят, чрез процесуален представител, поддържа жалбата, в която е изложил подробни съображения касаещи  незаконосъобразността на административния акт като постановен в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Представя доказателства. Моли съда да отмени решението на директора на РУ”СО”-Бургас като неправилно и незаконосъобразно.

       Ответникът по жалбата - Директорът на РУ”СО”-Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита, че е неоснователна и моли съда да я отхвърли, а оспореният административен акт е правилен и законосъобразен по изложените в него подробни съображения и моли да бъде оставен в сила. Представя административната преписка. Не ангажира допълнителни доказателства.

      Административен съд- Бургас, като взе предвид доводите на страните, събраните по делото доказателства и  като съобрази закона, намира за установено следното :

      Жалбата е подадена в срока по чл. 118, ал.1 от КСО, от легитимирано лице, което има правен интерес,  съдържа предвидените в закона форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

        С обжалваното решение №  59 от 21.07.2008 година на Директора на Районно управление „Социално осигуряване” - Бургас е оставено в сила Разпореждане №  1828 от 11.06.2008 година, с което, е постановено събиране на сумите по съставения ревизионен акт за начет вх. №24 от 26.05.2008 година на осигурителя „Естелла - 2005”ООД общо в размер на 5325.02 лева, от които главница в размер на 4159.32 лева и  лихви в размер на 1165.70 лева, начислена до 26.05.2008 година.

         В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на изводите на административния орган относно обстоятелството, че лицата П. И. П. и Ж. К. Ж. нямат качеството на осигурени лица по смисъла на §1, т.3 от ДР на КСО, поради което и неправилно е приел, че за тях  не е възникнало осигуряване  по смисъла на чл. 10 от КСО, към момента на настъпване на съответния социален риск. Не оспорва обстоятелството, че двете работнички не са осъществявали трудова дейност след като са сключили трудови договори с него, но твърди, че внасянето на осигурителни вноски за тях не е прекъсвано и същите имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете. Счита още, че сключването на нови трудови договори между него и служителките не е било необходимо, когато е налице разпределение дейността на едно предприятие между няколко други, в случая между „Естелла”ЕООД и „Естелла- 2005”ООД, чиито собственик и управител е едно и също лице – М. Г. Твърди, че трудовите правоотношения с тях не са прекратени, няма прекъсване на осигуряването и същите имат право на парични обезщетения за отглеждане на малко дете.

От събраните по делото доказателства се установява, че административното производство е започнало със заповед №316 от 13.05.2008 година на Директора на РУ „СО”-Бургас, с която е наредено извършване на частична ревизия по разходите на ДОО на осигурителя „Естелла – 2005”ООД за периода от 01.01.2006 година до 31.03.2008 година, в резултат на което е издаден ревизионен акт за начет вх.№24 от 26.05.2008 година.

Ревизиращият орган е установил, че осигурителят „Естелла – 2005”ООД неправилно е начислил  и изтеглил от ДОО парични обезщетения за отглеждане на малко дете общо в размер  на 5325.02 лева, представляващи главница- 4159.32 лева и лихви от 1165.70 лева за периода м.април 2006 година до м. февруари 2008 година за лицата П. И. П. и Ж. К. Ж.

Въз основа на така издадения акт за начет и в изпълнение на нормата на чл.110, ал.3 от КСО, ръководител по контрола по разходите на ДОО е издал разпореждане за внасяне на дължимите суми по ревизионния акт за начет./ л.21 от делото/

Осигурителят „Естелла – 2005”ООД-Бургас, на основание чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда / КТ/ е сключил трудов договор №7 с П. И. П. на 17.04.2006 година / л.44 от делото/, в който като дата на постъпване е посочена 17.04.2006 година. Това обстоятелство е отразено и в регистъра на трудовите договори в ТП на НОИ / л.90 от делото/. С  Ж. К. Ж., осигурителят е сключил трудов договор на 04.06.2006 година / л.82 от делото/, в който като дата  на постъпване е посочена 06.06.2006 година, което също е отразено в регистъра на трудовите договори в ТД на НОИ / л.95 от делото/.

От приложената по делото платежна ведомост на осигурителя за м. април 2006 година, представена на ревизиращия орган при извършване на проверката / л. 84 от делото/ се установява, че лицето Петя Паличева няма отработени дни като осигурено лице за всички осигурени социални рискове, а й е начислено само обезщетение за отглеждане на малко дете в размер на 75.79 лева, а от представената платежна ведомост за м. юни 2006 година е видно, че лицето Жечка Кирова Железчева също няма отработени дни като осигурено лице, а й е начислено само обезщетение за отглеждане на малко дете  в размер на 138.18 лева. / л.86 от делото/. Последното е отразено и в справката от персоналния регистър на НОИ / л.90-101 от делото/.

При ревизията е установено, че осигурителят „Естелла 2005”ООД – Бургас е начислил, изтеглил и изплатил на лицата Ж. и П. неправилно парични обезщетения за отглеждане на малко дете за периода 01.04.2006 година до 28.02.2008 година, включително. / виж л.26, Приложение към Справка №1/. И двете осигурени лица са подали заявление до осигурителя, че желаят да ползват отпуск за отглеждане на малко дете- П.- считано от 17.04.2006 година / л.46 от делото/, а Железчева- считано от 06.06.2006 година до 06.02.2008 година / л.81 от делото/.

Въз основа на установените при ревизията факти ревизиращият орган е приел, че лицата П. П. и  Ж. Ж. нямат качеството на осигурено лице по смисъла на §1, т. 3 от ДР на КСО, към момента на настъпване на социалните рискове, тъй като не е постъпили ефективно на работа, съответно на 17.04.2006 година и на 06.06.2006 година, съгласно сключените трудови договори, поради което осигурителят неоснователно е начислил, изтеглил и им е изплатил  парични обезщетения за отглеждане на малко дете за периода от 01.04.2006 година до 28.02.2008 година, в нарушение на нормите на чл.11, ал.1, т.1, б.”д” и чл.52а от КСО и е издал ревизионен акт за начет вх.№24 от 26.05.2008 година.

В срока по чл. 110, ал.2 от КСО, срещу ревизионния акт за начет  е постъпило възражение от жалбоподателя вх.№70-00-220 от 02.08.2008 година/ л.30-34 от делото/, в което излага доводи, каквито е изложил и в жалбата си пред по- горестоящия административен орган, както и пред настоящата инстанция. Счита, че е налице хипотезата на чл.123, ал.1, т.3 от Кодекса на труда /КТ/, според която трудовите правоотношения с работника или служителя  не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия. В подкрепа на изложеното представя споразумение, сключено между „Естелла 2005” ООД и ЕстеллаЕООД на основание чл.123 от КТ и граждански договор, сключен между „Естелла 2005” ООД и Ж. Ж. По така подаденото възражение, ревизиращият орган се е произнесъл с мотивирано  становище  / л.40 от делото/.

Въз основа на така издадения акт за начет и в изпълнение на нормата на чл.110, ал.3 от КСО, ръководителя по контрола по разходите на ДОО е издал разпореждане за внасяне на дължимите суми по ревизионния акт за начет / л.21 от делото/.

Недоволен от разпореждането, жалбоподателят го е оспорил пред Директора на РУ”СО”-Бургас, който е  счел, че жалбата е неоснователна и е постановил решение, с което е оставил в сила разпореждане №1828 от 11.06.2008 година на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУ”СО”-Бургас, с което е постановено събирането на сумите по издадения ревизионен акт за начет. В процесното решение, по- горестоящият административен орган е изложил подробни мотиви относно неправомерно начислените и изтеглени паричните обезщетения, касаещи посочените по- горе социални рискове, като е приел, че съобразно нормата на  чл. 63, ал.4 от КТ, изпълнението на задължението по трудовия договор започва с постъпването на работника на работа и трудовото правоотношение  възниква само тогава, когато последния започне реално да престира труда си, каквото в случая не е налице. Ето защо, е  приел, че П. П. и Ж. Ж. нямат качество на осигурени лица по смисъла на КСО и нямат право на парични обезщетения за  отглеждане на малко дете.

При така установената фактическа обстановка, съобразно разпоредбата на чл. 146 АПК във връзка с чл. 168 АПК, се налагат следните правни изводи:

Съдът намира, че оспореният административен акт- Решение № 59 от 21.07.2008 година на директора на РУ”СО”-Бургас е издаден от компетентен орган, в рамките на предоставените му правомощия, в предписаната по закон форма и при спазване на администратинопроизводствените правила.

Решението е издадено  и в съответствие с материалния закон.

Съобразно нормата на чл. 10, ал.1 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 от КСО и продължава до прекратяването й. Следователно, следва да се приеме, че осигуряването възниква, не от деня, в който е възникнало трудовото правоотношение, а от деня, в който работника или служителя е започнал реално да престира труда си.

Съгласно разпоредбата на чл.52а от КСО осигуреното лице има право на обезщетение за отглеждане на малко дете, ако има осигурителен стаж 6 месеца като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица. От цитираната разпоредба се налага извода, че за да възникне правото на обезщетение за отглеждане на малко дете, на първо място, лицето трябва да има качеството на осигурено лице по смисъла на §1, т.3 от ДР на КСО.

В конкретния случай, административният орган е установил, че лицата П. и Ж. не притежават това качество. От събраните по делото доказателства, не следва извода, че двете работнички са започвали реално да изпълнява трудовите си задължения. Недоказано остана твърдението на жалбоподателя, за валидно възникнало трудово правоотношение между него и двете служителки по сключените на 17.04.2006 година  и на 04.06.2006 година. Условие за възникване на трудово и осигурително правоотношение по сключения с  Паличева трудов договор №7/17.04.2006 година е назначеното лица да постъпи на работа и да започне да упражнява трудова дейност на съответната длъжност на 17.04.2006 г - т. 12 на договора, а по отношение на  Ж. - да постъпи на работа на 06.06.2006 година – т.6 от трудовия договор /л.82 от делото/. Още повече, че от представените по делото платежни ведомости за м. април и юни 2006 година и от справката от персоналния регистър на трудовите договори на НОИ, е видно, че лицата нямат отработени дни като осигурени лица за всички осигурени социални рискове, а им е начислено само обезщетение за отглеждане на малко дете.

Относно твърдението на осигурителя, че за двете служителки е налице непрекъснато трудово правоотношение, независимо, че между тях и  новия работодател „Естелла 2005” са сключени нови трудови договори. Липсата на реално изпълнение на трудовото правоотношение по новите трудови договори не се оспорва от новия работодател и жалбоподател, в настоящия случай. Съдът намира, че не е приложима хипотезата на чл. 123, ал.1, т.3 от КТ. Безспорно е установено прекратяване на трудовите правоотношения между П. и Ж. с „Естелла”ЕООД и сключването на нови трудови договори с осигурителя „Естелла 2005”ООД- Бургас, което е отразено справката от  регистъра на трудовите договори в НОИ. Без значение е обстоятелството, че управител и съдружник в тях е едно и също лице. Неотносим към правото на обезщетение е представения с възражението срещу ревизионния акт за начет граждански договор сключен между Ж. и „Естелла 2005”ООД / л.36 от делото/, тъй като лицата, осигурени на основание чл.4, ал.3, т.5 от КСО не могат да ползват права по чл.11, ал.1, т.1, б.”д” от КСО, предвидени за лицата осигурените за всички социални рискове. Съдът не кредитира като годни доказателства представените по делото 2 бр. заповеди, издадени на основание чл.123 от КТ, №6 от 17.04.2006 година/ л.49 от делото/ и № 8 от 01.06.2006 година/ л.60 от делото/, както и споразумение от 01.04.2006 година, издадено на основание чл.123 от КТ, подписано от управителите на двете дружества „Естелла 2005”ООД и „Естелла”ЕООД, с нотариално заверени подписи. В съдебно заседание от 01.10.2008г. жалбоподателят конкретизира, че се касае за хипотезата на чл.123,ал.1,т.4 от КТ – преминаване на обособена част от едно предприятие към друго. Цитираното споразумение по чл.123 от КТ е представено и в производството по административно обжалване, като тогава копието е без нотариална заверка на подписите. Същите представляват частни документи, удостоверяващи изявленията на своите издатели и се ползват с формална доказателствена сила относно писмените изявления в тях, авторството и датата, на тяхното издаване. Те обаче, не се ползват с формална доказателствена сила, тъй като са представени от дружеството- жалбоподател и удостоверяват изгодни за него факти. Съдът счита, че не е налице нито една от хипотезите по чл.123 от КТ, вкл. и по т.4 на  алинея 1 от с.з., тъй като предмет на цитираното споразумение е „прехвърляне на трудови и граждански правоотношения на всички работници” „заради прехвърляне на търговска дейност по покупко-продажба на стоки”, но нито пред административния орган, нито пред съда е представен нарочния акт, с който се извършва това прехвърляне на дейност, респ. на обособена част от предприятие от едното дружество на другото юридическо лице / л.113, т.1 и т.2 от споразумението/.

Липсват данни работниците реално да са престирали труд, тъй като едновременно със сключване на трудовите договори, същите са заявили желанието си да ползват отпуск за отглеждане на малки деца.

Предвид изложеното, съдът счита, че към момента на настъпване на съответните социални рискове лицата П. И. П. и Ж. К. Ж. няма качество на  осигурено лице по смисъла на §1, т.3 от ДР на КСО и за тях не е възникнало осигуряване, съгласно нормата на чл.10 от с.к. Не са налице материалноправните предпоставки за възникване правото на обезщетение съобразно чл.52а от КСО, поради което и паричните обезщетения за отглеждане на малко дете са неправомерно начислени и изтеглени от осигурителя и изплатени на П. и Ж. Следователно, следва да се приеме, че правилно ревизиращият орган е издал ревизионния акт за начет и разпореждането за събиране на сумите по него. В този смисъл е практиката на ВАС по сходни казуси - Решение № 6115 от 26.05.2008 г. по адм. д. № 2587/2008 г.,  Решение № 7989 от 26.07.2007 г. по адм. д. № 3531/2007 г., и др.

Ето защо, решение №59 от 21.07.2008 година на директора на РУ”СО”-Бургас, с което е оставено в сила разпореждане №1828 от 11.06.2008 година на ръководителя по контрола по разходите на ДОО в РУ”СО”-Бургас, е правилно  и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила, а жалбата на „Естелла – 2005” ООД– Бургас като неоснователна, отхвърлена.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 118 от КСО, вр. чл. 172, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, VІІІ състав

                                             

                                            Р  Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Естелла-2005”ООД със седалище и адрес на управление- ***, представлявано от М. П. Г. с ЕИК по Булстат 102947981, вписано с решение по ф.д. №3014 по описа на Бургаски окръжен съд за 2005 година  против    Решение № 59 от 21.07.2008 година на Директора на Районно управление „Социално осигуряване”- Бургас,  с което е оставено в сила Разпореждане №  1828 от 11.06.2008 година на ръководителя по контрола по разходите на ДОО в РУ „СО” – Бургас, с което е постановено събиране на сумите по съставения ревизионен акт за начет вх. №024 от 26.05.2008 година на осигурителя „Естелла 2005”ООД – гр. Бургас общо в размер на 5325.02 лева, от които главница в размер на 4159.32 лева и лихва в размер на 1165.70 лева, начислена до 26.05.2008 година, представляващи причинена щета на ДОО за неправомерно изтеглени парични обезщетения за отглеждане на малко дете за периода 04.2006 година до 02.2008 година, като неоснователна.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                                СЪДИЯ :