О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               

№ 1270/06.06.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на шести юни, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

 СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа адм. д. № 1230/2018 година

 

Производството е образувано по жалба от М.С.А. с ЕГН ********** и М.М.А. с ЕГН ********** *** Паничарево, община Приморско, против решение № 4/13.03.2018 година на главния архитект на Община Приморско.

С разпореждане № 2309/18.05.2018 година (лист 1) жалбата е оставена без движение, а на жалбоподателите е указано да представят доказателство за внесена държавна такса в общ размер 20 лева (по 10 лева за всеки от тях) – за разглеждане на оспорването по същество. Със същото разпореждане жалбоподателите са предупредени, че при неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Жалбоподателите са уведомени за указанията на 28.05.2018 година, видно от отбелязването върху разписките на съобщенията, изпратени до тях.

Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 04.06.2017 година.

До настоящия момент, процесуалната нередовност на жалбата не е отстранена.

Установеното обстоятелство е пречка за разглеждането на оспорването по същество, предвид разпоредбите на чл. 151 т.3 и чл. 158 ал.1  от АПК.

Затова, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалба на М.С.А. с ЕГН ********** и М.М.А. с ЕГН ********** *** Паничарево, община Приморско, против решение № 4/13.03.2018 година на главния архитект на Община Приморско.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1230/2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: