ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 30.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На тридесети ноември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1230 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “ДЖОДИ - 1” ЕООД, редовно призован, не се явява,  представлява се от адв. П.Н., с пълномощно на лист 178 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от гл. юрисконсулт В.М. с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

 

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮК.М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпил с вх. № 10658 от 9.10.2017г. писмо – отговор от ТД на НАП – гр.Бургас, с което уточняват, че Ревизионен акт, издаден въз основа на Ревизионен доклад № Р-02002015004100-092-001/30.10.2015 г. на фирма „Джоди-1“ ЕООД е с регистрация офис ТД на НАП-„Сливен“.

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 10745/11.10.2017г. копие на Ревизионен акт № Р-02002015004100-091-001/26.11.2015 г., предоставено от ТД НА НАП – гр.Сливен.

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата:

АДВ. Н.: Да се приемат доказателствата. Няма да сочим други доказателства.

ГЛ.ЮК.М.: Да се приемат доказателствата. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото постъпилото копие на ревизионен акт, постъпил с писмо вх. № 10745/11.10.2017г., предоставено от ТД на НАП – гр.Сливен.

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите нашата жалба против процесния ревизионния акт като незаконосъобразна. Заявявам, че поддържам изцяло всички доводи, които сме посочили както в жалбата, така и в писменото ни становище по делото, в т. ч. и визираната от нас съдебна практика.

Моля да кредитирате изготвената и изслушана по делото съдебно-счетоводна експертиза от вещото лице С.А., като претендирам за присъждане разноските по делото, за които представям списък на разноските с копие за ответника.

 

ГЛ.ЮК.М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изготвили в решението на директора на дирекция „ОДОП” при ТД на НАП - Бургас, което поддържаме.

Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 3227,00 (три хиляди двеста двадесет и седем) лв.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: