ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и осми септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1230 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЖОДИ-1“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл. юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило по делото заключение от вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 9931/20.09.2017 г., което е представено в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, като СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

          С.В.А. – ** г., българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност.

          Обещавам да дам заключение по съвест и разбиране.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

          АДВ. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

          СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението на вещото лице като обективно и безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представеното заключение по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лв. съгласно представената справка-декларация, платими от внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 400 лв. на 28.09.2017 г.)

 

          АДВ. Н.: Държа органът по приходите да представи описания по т. 2 от доказателствените искания в жалбата ревизионен акт от 30.10.2015 г.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Смятам, че този ревизионен акт не е от значение за изхода на делото. Отнася  се за реално осъществени сделки и този въпрос не е от значение за изхода на делото.

          АДВ. Н.: Считам, че възражението на пълномощника на ответната страна не е основателно затова, защото този ревизионен акт, който сме изискали да бъде представен би могъл да установи проверка на всички фактури, които са по този ревизионен акт със съдебната преценка по чл. 177, ал. 3 от ЗДДС.

 

          СЪДЪТ счита искането за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП гр. Бургас, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи заверено копие на ревизионен акт, издаден на „ДЖОДИ-1“ ЕООД/“НАДЕЛ“ ЕООД, издаден въз основа на Ревизионен доклад № Р-02002015004100-092-001/30.10.2015 г., изготвен от Пламен Иванов Георгиев и Елена Йорданова В., двамата на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас.

          АДВ. Н.: Няма да соча доказателства.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям електронен носител със записани 6 броя файла, които могат да бъдат проверени за квалифициран електронен подпис. Представям писмо с информация от „БОРИКА“ АД изх. № 785/05.09.2017 г. ведно с пояснения към него и разпечатка на квалифицираните електронни подписи.

          АДВ. Н.: Да се приемат представените писмени доказателства.

 

          СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените от юрисконсулт М. писмени и веществени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представените от юрисконсулт М. в днешно съдебно заседание доказателства.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30.11.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: