ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На петнадесети юни                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1230 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЖОДИ 1“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д., преупълномощена от адвокат П.Н., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл. юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е по реда на чл. 156-161 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс.

          Образувано е по жалба на “ДЖОДИ - 1” ЕООД, ЕИК 201315218, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. “Христо Ботев’, бл.27, вх.А, ет.4, против ревизионен акт № Р-02002016001811-091-001/27.02.2017г., издаден от началник сектор, възложил ревизията и главен инспектор по приходите към ТД на НАП Бургас, ръководител на ревизията, в частта, в която е потвърден с решение № 99/26.04.2017г. на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика “ - Бургас при Централно управление на Националната агенция по приходите.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

          АДВ. Д.: Поддържам жалбата изцяло с всичко доводи изложени в нея.

Моля да бъде приета административната преписка.

Във връзка с изричните указания дадени от съда, правя искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза. Подготвили сме писмено становище, което представям. В него са изложени нашите съображения, като на стр. 3 са поставени въпросите към евентуално допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Относно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, считам, че същата е недопустима, тъй като са зададени въпроси, които не касаят спора по делото. Същите са от правно естество.

 

          СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства. Искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза счита за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

          ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши справка в счетоводствата „ДЖОДИ 1“ ЕООД и „НАДЕЛ ТЕКСТИЛ“ ЕООД, да отговори на въпросите, поставени в писменото становище от процесуалния представител на жалбоподателя.

          ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд - Бургас, като в същия срок следва да се представи доказателство за внесения депозит.

          ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А., която да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.09.2017 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.25 часа.

     СЕКРЕТАР:                                      СЪДИЯ: