ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.03.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи март                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 122 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:45 часа се явиха: 

 

          ИЩЕЦЪТ П.М.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Т., преупълномощена от адвокат К., която представя пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Министерство на правосъдието гр. София, редовно уведомен, не изпраща представител.

Ответникът по ЖАЛБАТА    Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието гр. София, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:         

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, подадена от П.М.М., против Министерство на правосъдието-София и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" с предявени три иска, подробно описани в определение № 174/02.02.2017г. постановено в закрито заседание по настоящото дело.

Производството по делото е образувано след постановяване на решение № 094/12.01.2017г. по административно дело № 132/2016г. на ВАС, ІІІ о., с което е обезсилено решение № 1681/12.11.2015г. по административно дело № 680/2015г. на Административен съд - Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав с дадени задължителни указания. С оглед дадените указания от ВАС, с разпореждане № 366/17.01.2017г. настоящият съдебен състав остави исковата молба без движение с указания към ищеца да отстрани посочени нередовности, което той стори. На 13.02.2017г. постъпи писмен отговор на исковата молба от пълномощник на двамата ответници, в който са направени възражения и правни твърдения по исковете. Препис от отговора беше връчен на ищеца. Вчера е постъпила и молба от адвокат К. да бъде изчакан, тъй като за 9,00 часа има насрочено друго дело пред Районен съд - Бургас.

 

АДВ. Т.: Да се разгледа делото. Поддържам исковата молба. Оспорвам подадения отговор от ответниците.

Няма да сочим други доказателства.

Представям списък на направените съдебно-деловодни разноски по чл. 80 от ГПК.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция е допустима. Досежно основателността на същата, считам, че следва да се даде възможност на ответната страна да ангажира доказателства по аргумент на новата ал. 5 на чл. 284 от ЗИНЗС в новата редакция от 07.02.2017 г., в която е предвидена специална част VІІ, която касае отговорността за дейността на специализираните органи, която се явява специална спрямо АПК и ЗОДОВ и в този случай настъпването на неимуществените вреди следва да се доказват. С оглед предявената претенция от ищеца и с оглед нейната основателност, следва да се даде възможност да се докаже досежно трите предявени иска.

АДВ. Т.: Противопоставям се на изявлението на Прокуратурата първо, защото цитираната алинея е за бъдещ период, а видно от исковата молба става въпрос за 2008 г., 2010 г. и 2011 г. На второ място, ответниците са имали възможност да ангажират доказателства, а видно от приложения по делото отговор няма такова искане. Нещо повече, те дори не се явяват в днешно открито съдебно заседание.

 

Съдът във връзка с направеното искане на прокурора намери, че посочената от него правна норма касае период, който попада извън периода на исковата претенция, а освен това ответниците са имали многократна възможност да ангажират доказателства в подкрепа на своите възражения, като те не са се възползвали от това свое право.

Предвид горното и предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в предходното разглеждане на делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Т.: Моля да уважите исковите претенции по мотиви, подробно описани в молбата. Моля да ни присъдите разноските предвид представения в днешно съдебно заседание списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

Моля да ни се даде възможност за представяне на писмени бележки в  подходящ срок.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми господин Председател, моля да отхвърлите предявените искови претенции, които са обединени в три иска, като неоснователни. Считам, че по делото липсват доказателства за нарушение на чл. 3 от ЗИНЗС, както и не са налице предпоставките на чл. 1 от ЗОДОВ.

Моля за произнасяне в този смисъл.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.55 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: