Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер    299    17 февруари  2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично  заседание на дванадесети февруари, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тони Петрова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 122 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на К.Я.Т. ***, против решение № 1959/5.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 5047/2014г., по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 103366-О- F101813/16.05.2014 г., издадено от директор на Дирекция „Обслужване при ТД на НАП – гр. Бургас, с което на основание чл. 355, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50.00 лева, за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, вр. чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Касаторът, редовно уведомен, се явява лично и твърди, че оспореното решение е неправилно поради нарушение на закона.  Моли съда да го отмени. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – директор на Дирекция „Обслужване при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас, с решение № 1959/5.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 5047/2014г., по описа на Районен съд – Бургас е потвърдил наказателно постановление № 103366-О- F101813/16.05.2014 г., издадено от Директор на Дирекция „Обслужване при ТД на НАП – гр. Бургас, с което на основание чл. 355, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, на К.Я.Т. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50.00 лева, за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, вр. чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

За да постанови решението районният съд е приел, че административнонаказателната отговорност на К.Я.Т. е била правилно ангажирана на основание чл.355, ал.1 КСО за това, че като осигурител не е подала в срок до 25.07.2013г. данни с декларация образец 1 в ТД на НАП - Бургас за месец юни 2013 г.

Санкцията е наложена на  К.Я.Т. за това, че не е подала в срок до 25.07.2013г. данни с декларация образец 1 в ТД на НАП - Бургас за месец юни 2013 г. Декларацията била подадена по пощата с дата на пощенското клеймо 27.12.2013 г. и е приета с вх.№ 023581307830610. За констатираното нарушение е съставен АУАН N F101813/20.02.2014г., а впоследствие е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

Касаторът не оспорва фактическата обстановка, установена от административнонаказващия  орган и от районния съд. Основните му възражения са, че не е подал декларацията в законоустановения срок, тъй като работното му време не позволявало.

Възражението е неоснователно. От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин, че К.Я.Т. не е изпълнила задължението си, установено в 5, ал. 4, т. 1 КСО, вр. чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, с което е осъществила елементите  както от обективна, така и от субективна страна на състава на нарушението по чл.355, ал.1 КСО. Наложеното й наказание глоба е в минималния размер, установен за физическите лица в посочената санкционна разпоредба – 50.00 лева, съобразено с тежестта на извършеното нарушение и обстоятелствата по чл.27, ал.2 ЗАНН. Обстоятелството, че Т. е внесла осигурителните си вноски и не са настъпили вреди от нарушението е ирелевантно за ангажирането на административнонаказателната ѝ отговорност, тъй като същото е формално.

С оглед изложеното, като е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона, което следва да бъде оставено в сила.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1959/5.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 5047/2014г., по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                             

                                                                                        

                                                               

                                                                              2.