Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1292/08.07.2014 година, град Бургас,

  

Административен съд –  Бургас, в съдебно заседание на петнадесети април, две хиляди и четиринадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа адм.д. № 122/2014 година.

 

Производството е по реда на глава десета  раздел първи от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Образувано е по жалба на „Кочо Честеменски” АД – Пловдив с ЕИК 115134629, представлявано от И.Н. – изпълнителен директор, против отказ  № 99 – 7600 – 02 – 10 – 35537/25.11.2013 година на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас (СГКК) при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

С оспорения административен акт е отказано извършването на изменение на кадастралния регистър на град Ахтопол, по отношение на поземлен имот с идентификатор 00878.501.597 и сгради с идентификатори 00878.501.597.1 и 00878.501.597.2 -  предмет на заявление вх. № 99-7060/18.03.2013 година, подадено от „Кочо Честеменски” АД (лист 40).

Със заявлението е поискано да бъде извършена промяна на КР с претенция за отписване на Община Царево, като собственик на имотите и вписване като техен собственик на „Кочо Честеменски” АД.

В жалбата се изразява недоволство от отказа. Поддържа се, че административният орган е тълкувал превратно приложимото материално право. Неподписването на изготвения акт за непълноти и грешки не е основание за издаване на отказа, защото между страните в административното производство е налице съдебен спор, решен със сила на пресъдено нещо – с решение № 43/14.05.2009 година по гр.д. № 49/2001 година на Районен съд – Царево.

Иска се отмяна на отказа.

Ответникът, чрез процесуален представител, оспорва жалбата.

Жалбата е подадена срещу административен акт, в законоустановения срок и от надлежно легитимирано лице, адресат на акта, затова е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Със заявление № 99-7060/18.03.2013 година „Кочо Честеменски” АД е поискало да бъде изменен КР на град Ахтопол по отношение на поземлен имот с идентификатор 00878.501.597 и сгради с идентификатори 00878.501.597.1 и 00878.501.597.2. Към заявлението са приложени констативен нотариален акт № 56/16.10.1998 година за собственост на недвижим имот (лист 47-48), решение № 43/14.05.2009 година по гр.д. № 49/2001 година на Районен съд – Царево (лист 42 - 46) и документ за заплатена държавна такса.

В образуваното административно производство по заявлението, началникът на СГКК е уведомил заинтересованата страна – Община Царево - на основание чл. 26 от АПК. от кмета на общината е постъпило становище – възражение (лист 35), в което се заявява, че се оспорва поисканото изменение.

Между “Кочо Честеменски” АД и Община Царево е съществувал съдебен спор по повод поземления имот, обект на поисканото изменение. Общината е предявила положителен установителен иск и ревандикационен иск срещу търговското дружество за мита. Спорът е приключен с решение 43/14.05.2009 година по гр.д. № 49/2001 година на Районен съд – Царево. Със съдебното решение исковете са отхвърлени като неоснователни.

По заявлението началникът на СГКК е изпратил уведомление (лист 30) до страните в производството, с което е определил дата, час и място за съставяне на акт за непълноти и грешки – 30.08.2013 година, 10,00 часа, сградата на СГКК в град Обзор.

На 30.08.2013 година е съставен акт с посочено в него изменение на КР на град Обзор, така както е поискано от „Кочо Честеменски” АД (лист 27). Актът е подписан единствено от представителя на заявителя.

При тази фактическа обстановка, като е приел, че актът не е подписан от всички заинтересовани лица, началникът на СГКК - Бургас при АГКК е издал отказа, оспорен в настоящото производство.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

Оспореният отказ е издаден от компетентен орган в установената форма, съдържа необходимите реквизити и съответства на целта на закона – актуализиране на кадастралната карта и кадастралните регистри при осъществяване на определени юридически факти.

При издаване на заповедта не са допуснати процесуални нарушения. Административният орган е издирил заинтересованите лица и ги е конституирал в производството.

Заповедта е издадена при съобразяване с разпоредбите на приложимото материално право, към момента на издаването й – в съответствие с чл. 142 ал.1 от АПК.

Съгласно чл.53 ал.1 т.1 от ЗКИР (в редакцията му към 25.11.2013 година), одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се изменят, когато съдържат непълноти или грешки.

Според чл. 62 ал. 3 от Наредба № 3/28.04.2005 година за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (в редакцията му към 25.11.2013 година), съставеният акт за непълноти и грешки се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересованите собственици, като е посочена и последицата от неподписването му от всички заинтересовани лица – издава се отказ за отразяване на непълнотата или грешката. Разпоредбата е императивна и задължава административният орган да издаде отказ при липса на подпис от страна на заинтересованите собственици. С подписването на акта за непълноти и грешки от всички заинтересовани лица се установява факта, че по отношение на имота липсва спор за материално право.

В настоящия случай, видно от съдържанието на приложения акт за непълноти и грешки, заинтересованата страна не е положила подпис под акта, т.е. не са налице материалните предпоставки за издаването на заповед със съдържанието, поискано от „Кочо Честеменски” АД.

Възражението на жалбоподателя, че съставянето на акт за непълноти и грешки не е необходимо, предвид наличието на съдебно решение, с което е разрешен спор за материално право, е неоснователно.

Съгласно приложимото право – към момента на издаването на административния акт - изменението на КК и КР става само със съгласието на заинтересованите лица, удостоверено с подписите им върху акта за непълноти и грешки. Изключение е хипотезата на съдебно решение по спор между страните за правото им на собственост. Нормата обаче има предвид съдебно решение между заинтересованите лица, което със силата на пресъдено нещо установява между тях правото на собственост на една от страните.

В случая, съдебното решение на РС - Царево, с което се отхвърля ревандикационен иск на Община Царево срещу “Кочо Честеменски” АД не означава признаване със силата на пресъдено нещо право на собственост на дружеството, спрямо общината, върху спорния имот. Отхвърлителният диспозитив спрямо Община Царево по иска с правно основание чл. 108 от ЗС, не формира извод със сила на пресъдено нещо спрямо “Кочо Честеменски” АД, че е собственик на имота.

Затова и законосъобразно началникът на СГКК е насрочил съставянето на акт за непълноти и грешки, а неподписването му е възприел като спор за собственост и е отказал да измени КК и КР на град Ахтопол по начина, поискан от „Кочо Честеменски” АД.

Жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

За пълнота на изложението и с оглед последващите правни действия на страните, съдът счита за необходимо да отбележи, че уредбата на процесното административно правоотношение в ЗКИР е изменена съществено с изменението на закона, направено с ДВ бр. 49/2014 година.

По действащата към настоящия момент норма на чл. 53 ал.2 от ЗКИР, при наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи. Т.е., при легитимиране на “Кочо Честеменски” АД като собственик на имотите с представения констативен нотариален акт и съдебното решение на РС – Царево, административният орган би следвало да издаде позитивен административен акт като впише като собственик в КР търговското дружество и същевременно отпише от него общината, чието право на собственост е отречено по съдебен ред.

Предвид изложеното, на основание чл.172 ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Кочо Честеменски” АД – Пловдив с ЕИК 115134629, представлявано от И.Н. – изпълнителен директор, против отказ  № 99 – 7600 – 02 – 10 – 35537/25.11.2013 година на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас.

 

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                           

                                                                                  

 

СЪДИЯ: