ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 23.02.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      Х-ти административен  състав       

На двадесет и трети февруари                  две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:  Станимир Христов                             

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ДРАГНЕВА 

Административно  дело номер 122 по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в  9,20 часа се явиха:

 

         Жалбоподателя „Баръш строй 2008” ООД - редовно призован, се представлява от адв. Стойков и адв. Хаджиатанасова – представят пълномощно

 

         За ответника директор на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас - редовно призован, се явява юк. Желязкова – представя пълномощно .

 

         За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

         ПРОКУРОРЪТ: На основание чл.159, ал. 1 от ДОПК правя искане за конституиране на прокуратурата като страна в процеса.

 

         Съдът с оглед направеното изявление и на основание чл.159, ал. 1 от ДОПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

         КОНСТИТУИРА като страна в производството Окръжна прокуратура Бургас.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувана по жалба на „Баръш строй 2008” ООД с. Каменяк против РА № 2001000752/26.07.2010 г. в частта, в която е потвърден с решение на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас.

 

         АДВ. СТОЙКОВ: Поддържаме жалбата. Моля да приемете представените с възражението и жалбата документи като доказателства по делото. Поддържам и направеното особено искане за спиране на изпълнението на ревизионния акт, което сме направили в нарочна молба. Моля да бъде назначена експертиза, която да извърши оценка на пазарната стойност на жилището, предоставено в обезпечение.

 

         ЮК. ЖЕЛЯЗКОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Във връзка с констатациите в обжалвания ревизионен акт, а именно отказано право на приспадане на данъчен кредит, както и увеличен счетоводен финансов резултат за 2008 г. с доставки, предмет на спора, СМР по договор и предвид практиката на Административен съд – гр. Бургас  на основание чл. 183 от ГПК, искам да бъде открито производство по  оспорване истинността на  посочените в нарочна молба  документи. Оспорваме и подписа от тези изрично изброени документи, само на доставчиците, не и на жалбоподателя.

         Възразявам относно искането за спиране на ревизионния акт. Представеното обезпечение не покрива размера на акта.

         Представям актуална справка на жалбоподателя като сумата посочена включва и други задължения към настоящия момент. Под № 725 може да видите какви са задълженията, а те надвишават балансовата стойност на имота, който е предоставен като обезпечение.

         Представям и доказателства, че посоченото постановление е обжалвано от жалбоподателя пред директора на ТД на НАП и е потвърдено с решение на директора и не мога да предоставя данни дали жалбоподателят е получил това решение, дали е обжалвано, или се е отказал да обжалва.

         По искането за назначаване на експертиза, която да извърши оценка на пазарната стойност на жилището, това искане е недопустимо, тъй като в ДОПК е посочено, че обезщетенията се извършват по балансова стойност.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация в законоустановения срок и е процесуално допустима. Да се приемат представените с административната преписка и жалбата и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства. По отношение искането за спиране на предварителното изпълнение – искането е неоснователно. Споделям доводите изложени от процесуалния представител  на ответника, че към настоящият момент липсва надлежно обезпечаване на дължимите данъчни задължения. Моля да оставите искането без уважение.

 

         АДВ. СТОЙКОВ: Във връзка с изложените съображения за неоснователност на искането за спиране на предварителното изпълнение, постарах се да погледна практиката на Върховен административен съд и според нея се допуска такова спиране на изпълнението. Този обезпечен имот впоследствие ще бъде продаван от държавата на пазарна цена, а не на балансова стойност.

 

         РЕПЛИКА НА ЮК.ЖЕЛЯЗКОВА: Има практика на Върховен административен съд, но Върховен административен съд е уважил такива искане, когато са били налице всички обстоятелства за спиране на изпълнението на ревизионен акт, а именно главници и лихви по акта и лихви към датата на подаване на искането следва да бъдат обезпечени с активи собственост на дружеството като в чл. 195, ал. 6 от ДОПК  законът не е предвидил възможност да бъде извършена пазарна оценка на представените от задълженото лице активи като обезщетение по акта.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с жалбата от административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на съдебна експертиза, която да определи пазарната стойност на предоставения за обезпечение имот.

Съгласно чл.195, ал. 6 от ДОПК обезпеченията се извършват по балансова стойност на активите, а когато такава няма в следната последователност: по данъчна оценка, по застрахователна стойност, по придобивната стойност на вещна собственост на физическото лице. С оглед на така посочената разпоредба, пазарната стойност на имота е неотносима към направеното искане.

 

         АДВ. СТОЙКОВ: Моля да не се произнасяте по искането за спиране към момента, тъй като ще ангажираме допълнителни доказателства в тази връзка. Моля да ни бъде предоставена възможност за следващото съдебно заседание да представим в оригинал на документи, с оглед основанието по което се оспорват, ще се ползваме от тях.

 

         Съдът с оглед така направените изявления и на основание чл. 193, ал. 2 от ГПК

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО ОСПОРВАНЕ истинността на частни документи /тяхната вярност, както и автентичност/, както и по отношение липсата на достоверна дата по реда на чл.181 от ГПК, а именно: Договор за възлагане на СМР от 30.12.2008 г.между „Баръш строй 2008”ЕООД и „Профи стил 2008” ЕООД; договор за възлагане на СМР от 15.10.2008г. между „Баръш строй 2008” ЕООД и „Профи стил 2008”ЕООД., договор за СМР от 06.05.2009 г. между „Баръш строй 2008”ЕООД и „Строй инвест”ООД, като не става ясно кой е възложител и кой е изпълнител, протокол № 4/28.12.2008г. обр.19 с възложител „Баръш строй 2008”ООД и изпълнител „Профи стил 2008”ЕООД., протокол № 5/21.01.2009г. обр.19 с възложител „Баръш строй 2008”ООД и изпълнител „Профи стил 2008”ЕООД, протокол № 8/08.06.2009г. обр.19 с възложител „Баръш строй 2008”ООД и изпълнител „Строй инвест”ООД, протокол за установяване завършването и заплащане на натурални видоме СМР от 12.12.2008г. с възложител „Баръш строй 2008”ЕООД и изпълнител „Петров 2”ЕООД, като указва на жалбоподателя, че съобразно нормата на ал. 3 негова е тежестта на доказване, тъй като се касае за частни документи.

 

         АДВ. СТОЙКОВ: С оглед на процесуална икономия моля да бъде указано на ответната страна да изчерпи доказателствените си искания в днешното съдебно заседание. Нямам други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

         ЮК. ЖЕЛЯЗКОВА: Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

 

         Съдът с оглед изявленията на страните, счита че на същите следва да бъде предоставена възможност да ангажират доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 26.04.2011 г. от 10,40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,35  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: