ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 29.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети април                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 122 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Л.Х.К., редовно уведомен, се явява лично.

За ответника по оспорването – ДНСК – гр. София, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена от по-рано.

За заинтересованата страна Н.Д.К., редовно уведомен, се явява адвокат И., редовно упълномощена от по-рано.

Заинтересованите страни – Н.Р.Т., редовно призована, не се явява, не изпраща представител, Д.С.Т., редовно призован, не се явява, не изпраща представител, В.Д.Я., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам жалбата.

Да се приемат доказателствата, представени с административната преписка.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото заверени копия от писмо изх. №БС-1591-05-923/07.08.2008 г. на ДНСК – гр. София и писмо №ОН252-00-007 от 07.01.2009 г. на РДНСК – гр. Бургас, известие за доставяне  и заверен препис от две страници от проект, ведно с обяснителна записка, скица №5791/11.03.2009 година и извадка от имотния регистър.

Моля да назначите извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, които съм посочил в писмена молба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

По отношение искането за експертиза, не възразявам по отношение на въпрос 3 и 4.  Възразявам по първите два въпроса. По отношение на т.2 това се извършва със скица от Агенцията по кадастъра.

 

АДВОКАТ И.: Изцяло оспорвам така представената жалба като напълно неоснователна.

По отношение на приложените към нея писмени доказателства, оспорвам и справка от Началник отдел „АБ” (стр.16 от делото), като издаден писмен документи без авторство, няма подпис, наименование, кой е издал справката и изходящ номер.

По отношение на доказателствените исканията на жалбоподателя, изцяло възразявам да бъдат допуснати от съда, на следните основания:  Първо, жалбоподателят не е посочил с каква цел желае да бъде изискана цялостната документация от НИПК по упоменатата в жалбата му преписка. Второ, жалбоподателят не уточнява отказва ли се или оттегля ли исканията си, депозирани в жалбата, за назначаване на съдебно-техническа експертиза със съответните въпроси по нея или настоящата му молба, която представя в днешно съдебно заседание, се явява допълнение към тези въпроси. На следващо място считам, че не би следвало да бъде допускана така поисканата съдебно-техническа експертиза, поради факта, че същата касае изясняване на собственост, което се доказва с писмени документи и не е въпрос и от компетентността да установяват вещите лица факта кому принадлежи собствеността върху недвижимите имоти. На следващо място, ще моля да приемете под опис писмени доказателства, касаещи процесния имот – скица №5239/04.03.2009 г. на СГКК – гр. Бургас, удостоверение за наследници №108/19.02.2009 г., удостоверение за данъчна оценка №2095/04.03.2009 г., извадка от действащ към 1998 г. РЗП на гр. Несебър, нотариален акт №53/1998 година.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Всички искания по отношение на въпросите към вещото лице съм изложил в молбата, представена от мен в днешно съдебно заседание. Не поддържам въпросите, които съм формулирал в жалбата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписката и тези, представени от страните в днешно съдебно заседание. Следва да бъде уважено искането за назначаване на експертиза по т. 3 и т. 4 от въпросите, посочени в молбата на жалбоподателя К.. По отношение на въпросите, посочени в т. 1 и т. 2, искането не следва да бъде уважено, тъй като собствеността върху недвижимите имоти не може да бъде доказвано чрез експертиза, а по т. 2 писмени данни за пристройката се съдържат в материалите по преписката.

По  тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и жалбата и тези, представени от страните в днешно съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси №3 и №4 от писмената молба на жалбоподателя К., представена в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 350 лева, които да се внесат в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя.

За вещо лице НАЗНАЧАВ арх. Койкова, на която делото да се предостави след внасяне на определения депозит.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.06.2009 година от 10.30 часа, за която дата страните уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: