ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести юни                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1229 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.К.С., редовно и своевременно призован,  не се явява и не се представлява.

 

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща за представител ю.к.Й. , редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с входящ №6424/22.06.2017 година от  И.К.С., жалбоподател по делото, с която желае делото да се разгледа в негово отсъствие.

                Ю.К.  Й. : Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  § 2 ДР на ДОПК, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от И.К.С., с ЕГН **********, с адрес: *** против Ревизионен акт № 16006/01.03.2017г. издаден от С.Х.К. на длъжност началник сектор, възложил ревизията и Д.Д.Й на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 93/21.04.2017г. на началник отдел „Обжалване“ в дирекция „ОДОП“ Бургас, изпълняващ правомощията на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите.

 

Иска се отмяната му изцяло като незаконосъобразен.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

Съдът докладва, че с цитираната  по-горе молба от жалбоподателя заявява, че поддържа жалбата и няма да сочи доказателства.

 

Ю.К.Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Нямам възражения по доклада. Считам, че видно от жалбата на лицето обжалва ревизионния акт частично, с който са определени лихви за допълнителни осигурителни  вноски. Считаме въпроса за правен и няма да сочим други доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Ю.К.Й. - Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна  и недоказана като считаме мотивите, изложени в решението за правилни. Не са налице основания за изтекли по давност лихви .Моля за ю.к. възнаграждение в размер на 300.00 лева.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: