ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 04.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1228 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВВМД“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. З.- А., с представено по делото пълномощно от днес. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Т. - И., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от ВВМД“ ООД против решение № 32-74706/20.03.2017 г. на началника на Митница гр. Бургас, потвърдено с решение № Р-341/32-106785/20.04.2017 г. на зам. директора на Агенция „Митници“, с което е отказано издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител за обект „Перилен комбинат“, находящ се в *******

 

адв. З.- А.: Поддържам жалбата. Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза с формулирани към нея задачи, поради това, че същата е от съществено значение за изясняване на технологичния процес и крайната цел и функция, за която се използва въпросния енергиен продукт. На този етап нямаме други доказателствени искания.

 

юк. Т. - И.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат приложените доказателства с административната преписка. По отношение на поисканата експертиза моля същата да не се допуска, защото в случая се касае за безспорно установено обстоятелство. В самото искане пред Митница Бургас жалбоподателят е посочил за какви цели ще се ползва конкретния енергиен продукт, вследствие на което е била направена проверка от митнически служители в присъствието на жалбоподателя, които са установили технологичния процес. В тази връзка след като не е направено никакво възражение от страна на жалбоподателя считам, че технологичният процес е бил установен по безспорен начин. Освен това в т. 6 от исканията се цитират понятия, които не фигурират в ЗАДС. Такива понятия не съществуват. Няма да ангажирам допълнителни доказателства.

 

Съдът с оглед изразените от страните становища и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

По повод формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на конкретно формулирани в жалбата въпроси съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално допустимо,а поставените въпроси за относими към предмета на спора.

По отношение възражението на процесуалния представител на ответника съдът намира същото за неоснователно дотолкова, доколкото след представяне на заключението и при преценка на постановения за решаване спор съдът следва да обследва и анализира в пълнота всички доказателства, в това число и тези, съставляващи част от административната преписка, които следва да бъдат съпоставени с отговорите, дадени от вещото лице по експертизата.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и при необходимост извърши проверка в обекта – „Перилен комбинат“ да отговори на въпросите, формулирани в сезиращата съда жалба ( л. 10 и л. 11 от делото)

Определя предварителен депозит по така допуснатата експертиза в размер на 250,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Определя за вещо лице инж. Ж.Е., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.09.2017 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: