ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември          две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1228 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВВМД“ ООД, редовно призован, представлява се от адвокат Г.А.от ВАК, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т.-И., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Ж.Е..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата и изготвена съдебно-техническа експертиза, което е депозирано на 22.08.2017 г. – т.е.,  в законоустановения по чл. 199 от ГПК седемдневен срок.

 

АДВ. А.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

Ж.А.Е. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението и да се приобщи към доказателствата по делото. Намирам, че заключението е обективно и отговаря професионално на поставените въпроси.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Направихте ли проверка на място?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм извършвала проверка на място, тъй като има достатъчно материали по делото, за да отговоря на поставените въпроси.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: На какъв процес се подлага котелното гориво в рамките на технологичния процес на това производство?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В перилния комбинат работи парен котел за получаване на парата, която е необходима в технологичния процес и изгаря процесното гориво.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Изцяло ли се изгаря котелното гориво?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, изцяло се изгаря това котелно гориво, за тези нужди.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

С оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и като взе предвид становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ж.Е., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 250 лв., платими от внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 250 лв. на 26.09.2017 г.)

 

АДВ. А.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Представям списък с направените съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: В преписката, която сме изпратили, сме приложили справка за наличие или липса на просрочени задължения, която справка е нечетлива. Лицето е имало задължения. Представяме в днешно съдебно заседание четлива справка, съгласно която лицето има задължение към 16.03.2017 г., което е едно от основанията, обективирали отказа. Направили сме справка и към 25.09.2017 г. и отново лицето има задължения към бюджета.

АДВ. А.: Моля да не се приемат тези доказателства, защото те не съдържат данни за съществуващото задължение, нито данни за самото задължение. Поради тази причина считам, че тази справка не установява задължението към бюджета. То се установява с основанията и размера. Как бихме го погасили без да знаем основания и размер?

 

          Съдът, с оглед представените от процесуалния представител на ответника справки и като взе предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателя по приемането им като доказателства, намира следното:

В оспореното решение на началника на Митница Бургас, в мотивите на същото, е формулирано твърдение, че при извършена проверка за наличие на публични задължения на дружеството, такива са установени за невнесени задължителни осигурителни вноски за месец януари 2017 г. В този смисъл представените в настоящото съдебно заседание справки, съдът намира за относими към предмета на спора дотолкова, доколкото със същите административният орган обосновава мотиви в подкрепа на фактите и обстоятелствата, удостоверени в оспорения административен акт. В този смисъл, съдът намира за нужно да посочи на жалбоподателя, че ако оспорва така формираните в административния акт мотиви, следва да ангажира доказателства в подкрепа на това свое оспорване.

 

          АДВ. А.: С оглед депозираните в днешно съдебно заседание справки, моля да ми предоставите възможност да ангажирам доказателства, с които на първо място да оборя извода на административния орган за наличието на непогасени публични задължения, както и информацията съдържаща се в така представените днес справки.

          От това, което беше записано не ми става ясно към кой момент твърди административният орган, че е преценил съществуването на данъчни задължения и какво твърди ответника по жалбата по отношение на задължението за публични задължения.

          Ще представя такива доказателства. С оглед необходимостта от представяне на доказателства за оборване на представеното от административния орган, моля да отложите делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените от юрисконсулт Т.И.в днешно съдебно заседание справки като писмени доказателства по делото.

          ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя и неговия процесуален представител до следващо съдебно заседание да ангажират доказателства в подкрепа на заявените от тях твърдения за липса на непогасени публични задължения.

 

С оглед необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.12.2017 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: