ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.12.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети декември                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1228 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВВМД“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. А. от ВАК, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т.- И., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. А.: С оглед представената ми в предходно съдебно заседание възможност представям и моля да приемете един брой удостоверение, издадено от тд на нап гр. София,  както и един брой удостоверение, издадено от Община Несебър. И двете удостоверяват липсата на задължения на дружеството-жалбоподател. Нямам други доказателствени искания. Представям списък на направените по делото разноски от страна на жалбоподателя.

Юк. Т.- И.: Считам, че представените удостоверения са неотносими, тъй като са към дата 04.12.2017 г., а трябваше да бъде представено такова към датата на издаване на административния акт.  Моля да не бъдат приемани, а алтернативно да не бъдат кредитирани. Представям за сведение цитираното в жалбата от жалбоподателя решение на СЕС от 02.10.2014 г., тъй като е цитирано избирателно. На този етап пуснахме нарочно писмо до ТД на НАП, като те все още не са ни отговорили, но така или иначе ние имаме справка за наличие на публични задължения.  Други доказателства не мога да представя на този етап.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от процесуалния представител на жалбоподателя удостоверения като писмени доказателства по делото.

Приема за сведение представеното от процесуалния представител на ответника решение на СЕС от 02.10.2014 г.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВ. А.: Уважаеми г-н председател, от името на моя доверител моля да приемете, че жалбата е основателна и доказана, и да отмените изцяло обжалвания от нас административен акт, тъй като същият противоречи на закона. Два факта са относими към правния спор. Първо  -дали котелното гориво се използва за отопление и дали доверителят ми има непогасени публични задължения. Учудващото в производството е, че още в хода на самото административно производство по повод издаването на акта на директора на Митница Бургас е била назначена експертиза, която според мен е еднозначна и категорична и дава цялостни и пълни отговори на технологичния процес, при който се получава пара, която се използва изключително и само за производството на доверителя ми,  което е химическо чистене, пране и гладене. Този продукт е технологично необходим, тъй като с него работи техниката. Парадоксалното е, че този факт е установен още с експертизата, допусната в установителното производство и въпреки това резултатите от нея са интерпретирани по много странен начин, несъответстващ на целта на закона. По отговора на този въпрос Ви моля да съобразите заключението на вещото лице по депозираната и приета в предходно съдебно заседание съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице е дало пълен и изчерпателно задоволителен отговор, че горивото се използва в производствения процес, като е описана отново технологичната схема и самата технология за производство и потребяване на пара. От него се установява по категоричен начин, че парата се ползва не за топлина, не за отопление, а за производство, с оглед на което са налице предпоставките на закона за освобождаване от акциз.

 На следващо място е второто посочено обстоятелство, което според административния орган е пречка за уважаване на искането – наличието на публични задължения.  Моля да приемете, че това твърдение е недоказано и е било такова още в хода на административното производство, тъй като справката, която се представя, не съдържа основания и размер на публично задължение. Те са неговите основни характеристики, с които то се идентифицира. Простото твърдение  – „има публични задължения“ не е достатъчно, защото то не подлежи на оборване. Както се установява от доказателствата, които представихме днес, нарочно помолих доверителя ми да са издадени с дата възможно най-близка до съдебното заседание, от които да се вижда, че не съществуват публични задължения. Поради разбирането ми източникът на публични задължения, т.е. кредиторът по публични задължения може да бъде НАП и Община Несебър, където е установено производственото помещение на доверителя ми. От тези два документа се установява, че такива задължения не съществуват и не се твърди, че доверителят ми има непогасени задължения към публичния кредитор – Митницата.

На последно място решението, което съм цитирал, не е цитирано избирателно. То е много ясно недвусмислено и от него не следват никакви изводи освен тези, на които съм се позовал във въззивната жалба. По отношение на въпроса дали задълженията са съществували към датата на постановяване на акта, или не моля да не кредитирате този довод по причините, посочени по-горе, а именно - не са посочени основания и размер. Настоящият съд е инстанция по същество и следователно за Вас съществува правото и задължението да се произнесете по основателността на акта с оглед всички представени доказателства. Моля за решение в този смисъл. Моля да осъдите ответника да ни заплати направените разноски по представения списък.

 

Юк. Т.- И.: Моля да потвърдите отказа на началника на Митница Бургас. Считам, че същият е законосъобразен. Безспорно се установи, че котелното гориво е било употребено изцяло, изгорено е в рамките на производствения процес, т.е то е било използвано, за да се отдели топлина, следователно то попада в обхвата на разпоредбата на чл. 4, т. 37 задс -  енергиен продукт за отопление. Поради това правилно е било отказано издаването на Удостоверение за освободен от акциз краен потребител. Включително и от представеното в днешно съдебно заседание решение на сес, което дори не е цитирано като номер, но ние го издирихме,  там отново е коментиран енергиен продукт - въглища, който е бил употребен в рамките на производствения процес за производство на захар и е възприет като енергиен продукт за отопление, въпреки че не е използван за отопление на сгради и помещения. Нашата логика е, че в случая е достатъчно потребяването изцяло на този енергиен продукт с цел да се отдели топлина независимо от крайното му предназначение, което е достатъчно да бъде възприето като енергиен продукт за отопление. Отделно от това обжалваното решение следва да се преценява от гледна точка законосъобразността му към датата на издаването му, като ние сме направили справка в НАП, която показва наличието на публични задължения. Моля още веднъж да потвърдите отказа на началника на Митница Бургас. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: