ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 12.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети септември                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1227 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Я.Д. – редовно и своевременно призован не се явява, за него се явява адв.М.П., редовно упълномощен по делото, с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО- редовно  и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна М.Я.Д. - редовно и своевременно призована,  не се явява и не изпраща  представител

         Заинтересованата страна  С.Я.Д.- редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.   П.- Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Делото е образувано по жалба от Д.Я.Д. *** против Заповед № 313/19.05.2016г., издадена от кмета на община Малко Търново, с която е заповядано да бъде премахнат „Навес“, намиращ се в УПИ XII-1107, квартал 78 по регулационния план на гр.Малко Търново, с идентификатор 46663.501.1107 по кадастралната карта на гр.Малко Търново, собственост на Д.Я.Д., М.Я.Д. и С.Я. Д..

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна.

 

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Адв.П.- Запознат съм и нямам възражения по доклада. Поддържам жалбата. Няма да соча други  доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът  намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

Адв.П. - Моля да отмените атакуваната Заповед № 313/19.05.2016 г.,  като незаконосъобразна и по-конкретно противоречаща на материалния закон, а  именно  ЗУТ, на основание чл.146, т.4  от АПК. Моля да ми дадете срок за писмени  аргументи в подкрепа  на изложеното  в жалбата. Моля да ни присъдите направените по делото разноски,  като Ви представям списък в днешното съдебно заседание.

Във връзка с направеното искане на процесуалния  представител  на жалбоподателя съдът определя 5- дневен  срок за представяне  на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:37 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: