ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1227 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.С.Г., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат А., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За ответника - кмет на община Поморие, редовно призован, няма представител.

За заинтересованата страна „Анхиало 2010” ООД, редовно призована, се явява адвокат П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Заинтересованата страна СМК - Бетонов възел „Строима” ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

За заинтересованата страна „Топливо” АД, редовно призован, няма представител

За заинтересованата страна БСКД „Анхиалски солници”, редовно призована, се явява управителя Т. А. Г.

Заинтересованата страни „Илина 98” АД, редовно призована, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Л.Б., редовно призована, се явява лично.

Заинтересованите страни Г.П.Г., Д.П.Г., Н.С.С., Н.Д.С., П.С.С., М.Г.К., Г.Д.П., Н.Х.М., Т.Х.К., В.Н.П., Г.Л.Г., С.С.Л., М.С.Б., Р.Д.В., П.Д.В., Б.Д.М., Н.Б.С., Д.З.Х., В.З.Х., Т.С.К., Д.Т.К., Г.Т.К., М.Н.П. и П.С.Т., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За заинтересованата страна Министъра на регионалното развитие и благоустройство, редовно призован, се явяват представители по пълномощие юрисконсулт А. Д. и юрисконсулт М. Д., упълномощени от Областния управител на област Бургас, който е упълномощен със същите права от Министъра на регионалното развитие и благоустройство.

За заинтересованата страна Община Поморие, редовно призована, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № РД-16-313/25.04.2014г. издадена от кмета на Община Поморие, с която е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 57491.505.108 по кадастрална карта на гр.Поморие, находящ се в кв.113 по регулационния план на гр. Поморие, с който в границите на ПИ 57491.505.108 се обособяват урегулирани поземлени имоти с номера І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ с отреждане „За производствени и складови дейности“ и УПИ VІІ с отреждане „За движение и транспорт” (частен път) и ситуиране на свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване. Със заповедта е одобрена и графичната част на проекта, която е неразделна част от оспорената заповед.

Производството се движи по реда на чл.215 от ЗУТ

Съдът ДОКЛАДВА, че на 04.12.2014г. от ответника са постъпили писмени доказателства, ведно с три броя скици.

Съдът ДОКЛАДВА, че във връзка с разпореждане на съда от 09.01.2015г., на 15.01.2015г. е получено ново писмо от Община Поморие, към което са приложени две скици и е описан имота с № 57491.505.108. В това писмо се дава отговор на задължението, което е вменено на ответника в предходното съдебно заседание.

Освен това ДОКЛАДВА постъпила, между двете заседания молба от управителя на „Анхиало 2010” ООД с възражения по допустимостта. Тази заинтересована страна счита, че жалбоподателя не е заинтересована страна по смисъла на чл. 131, ал.2 от ЗУТ.

ДОКЛАДВА постъпило заявление от жалбоподателя, с което представя писмо от директора на РИОСВ Бургас от 2014г.

ДОКЛАДВА постъпило заявление от заинтересованата страна БСКД „Анхиалски солници”, към което е приложено писмо от Окръжна прокуратура Бургас и три броя съдебни решения.

ДОКЛАДВА постъпила на 23.12.2014г. молба от адвокат Б., с която иска делото, насрочено за 17.02.2015г. да бъде отложено, която молба е оставена без уважение.

ДОКЛАДВА постъпило заявление от жалбоподателя на 23.01.2015г., към което е представено писмо от Областен управител и удостоверение за наследници на Л. К., както и удостоверение от Агенция по вписванията.

ДОКЛАДВА и постъпило днес в съдебната зала заявление от жалбоподателя, към което са представени писмени доказателства, което е в два екземпляра.

 

АДВОКАТ А. – Да се приемат представените доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Поддържаме твърдения от жалбата.

Представям и списък за направените разноски.

АДВОКАТ П. – Представям една скица от 2007г., като допълнение към приложени от общината скици, от която е видно конфигурацията на имота.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямаме доказателствени искания, Няма да сочим нови доказателства. Не възразяваме да бъдат приети писмените доказателства.

Г-жа Г. – Впоследствие имот 57491.505.17, който е нашия имот, е нанесен в кадастралната карта, записан е в кадастъра и реално с така изготвения ПУП нашия имот оставя без излаз на улицата, което е в нарушение на чл.14, ал.1 от ЗУТ. Проектантът и общината са задължени да осигурят достъп до улица на така нанесения планоснимачен номер.

Заинтересованата страна Б. – Каквото трябва сме представили, да има достъп на всички до улица. Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, подробно описани в нея на л.12 от делото, представените на 02.07.2014г. от жалбоподателят със заявление писмени доказателства л.231-232, както и съгласно опис на л.506, и 545 и тези представени със заявление вх.№1637 от днес.

ПРИЕМА представените от БСКД „Анхиалски солници” от 6.10.2014г. писмени доказателства (л.323), както и описаните в заявлението на л.508-509 от делото.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно описи на л.269, л.364, л.499 и 539 от делото.

ПРИЕМА представената от пълномощника на заинтересованата страна „Анхиало 2010” ООД с молба от 24.10.2014г. (л.370) доказателства, както и представената в днешното съдебно заседание скица от 29.05.2007г.

 

С оглед изявлението на всички присъстващи в залата страни за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата на моя доверител и да отмените атакуваната заповед на основание чл.146, т.3 и т.4 от АПК. Считаме, че по делото се установи наличието на правен интерес от подаване и поддържане на депозираната жалба. Считаме, че тя отговаря на изискванията на чл.131 от ЗУТ.

Що се отнася до визираните в жалбата и допълненията към нея нарушения, считам че безспорно е нарушена и разпоредбата на чл.83 и чл.84 от Закона за културно наследство, нарушени са изискванията за приемане на ПУП по отношение на имот, който попада под режим на защитена охранителна зона.

Моля, за решение в поискания смисъл. Моля, с решението си да ни присъдите и направените разноски по делото, както и моля да ми предоставите срок за представяне на писмена защита.

АДВОКАТ П. – Моля, да прекратите производството на основанията посочени в депозираните по делото писмени становища. В случай, че не приемете тези възражения, то моля да отхвърлите жалбата.

Моля, да присъдите разноски на доверителя ми в размер на 600 лв. и моля да ми предоставите възможност писмено да изложа съображения.

Искам да поставя акцент върху факта, че жалбоподателя и заинтересованите лица не попадат в хипотезата на чл.131 от ЗУТ, имотът се намира в производствена зона, сградите предвидени за строителство не предвиждат сключено състояние или допълваща регулационна линия на съседните имоти, а по отношение становището на заинтересованата страна, че няма излаз на път, това не може да бъде предмет на това производство, още повече, че със заповедта е за одобрен ПУП, няма промяна към улична регулация към този момент. Предвиденият път касае само процесния имот и той е свързан с новообразуваните нови поземлени имоти, с които не се засягат интереси на жалбоподателя. Ако искат да има предвиден път, това може да стане по определен ред, по отношение на техния имот, а не чрез регулационния план на нашия имот.

Искам да заявя, че няма предвиждане за изграждане на електроцентрала, каквито твърдения се прокарват, поради което не мога да попадат в т.4. Има такива инвестиционни предложения, но не са реализирани, за което има данни по делото.

Моля, да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля, да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна. Същата е издаде в нарушение на материалния закон. Видно от представените по делото доказателства е, че към момента на издаване на заповедта не са спазени изискванията и процедурите на Закона за опазване на околна среда и Закона за биологичното разнообразие, поради което моля същата да бъде отменена.

 

Госпожа Г. – Потвърждавам желанието на жалбоподателя да се отмени оспорената заповед и моля да се уважи жалбата му. Това да намери място към улична мрежа и второ, ние сме подали искания и искаме  и́ на нас да ни се даде право за използваме улична мрежа. Подали сме молба и не е излязло решение на ОбЕСУТ, за да решим нашия проблем, в нашите възражения сме посочили, че заповедта следва да се спре, за това че има спор за имотите и има съдебно заведено съдебно дело. На нас не ни се отговаря като на заинтересовани лица по чл.131 от ЗУТ и на нас ще ни се откаже заради съдебен спор на имотите, едно противоречие на решенията на общината, но когато ни дадат решението на ОбЕСУТ, ще стане ясно за процедура.

Госпожа Б. – Моля, да отпадне заповедта, то не бе „Солна кооперация”, не бе „Анхиало”, не бе „Анхиало 2010”. „Анхиалски солници” осъди „Анхиало 2010” ООД и същото дължи 110 000лв. за неправилно ползване на имот. Непрекъснато става така, това явно са адвокатски номера, кеф ти „Анхиало”, кеф ти”Анхиало 2010”. Съдебната система може да има гнили ябълки, но в Бургас има „Златна превъзходна”, да си седнат на долните части на гърба. Не може един народ, който има наследство от хиляди години, има античния град Анхиало от 10века има саркофаг, боли ни за старините, но е и радостно, че може да мястото може да стане резерват. И в Гърция имат старини и си ги уважават и си ги пазят.

АДВОКАТ П. – Категорично възразявам на това което казва госпожата, тя е юрист и не може да си позволява това.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност на всички заинтересовани страни в срок от 12 дни да представят писмено становище, с копие за страните.

 

Съдът уведоми страните, че ще се произнесе с решение в разумен срок, според чл.6 от ЕКЗПЧ.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: