ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети ноември                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1227 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.С.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат А., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За ответника - кмет на община Поморие, редовно призован, се явява адвокат Б., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна „Анхиало 2010” ООД, редовно призована, се явява адвокат П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Заинтересованата страни „Илина 98” АД, нередовно призована, не изпраща представител.

Заинтересованата страна СМК - Бетонов възел „Строима” ЕАД, редовно призован, се явява С. Д. К., който представя лична карта и удостоверение от Агенция по вписване, от която се установява, че същия е вписан като ликвидатор на „Стоирма” ЕАД. Съдът извърши справка за неговата самоличност и върна личната карта.

 

Г-н Каналиев - Нямаме нотариален акт за земята и считам, че нямаме материален интерес от оспорването. Навремето е имало едни съоръжения и е издадено разрешение за търпимост на дружеството, може би затова от община Поморие са приели, че сме заинтересована страна.

За заинтересованата страна „Топливо” АД, редовно призован, няма представител

За заинтересованата страна БСКД „Анхиалски солници”, редовно призован, се явява управителя Т. А. Г..

Заинтересованата страна Г.П.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото от същата заинтересована страна е постъпила молба днес, с която лицето заявява, че оттегля участието си като заинтересована страна и иска повече да не го призовават от съда.

Заинтересованите страни Д.П.Г. и Н.С.С., редовно призовани, не се явяват. За тях се явява представител по пълномощие адвокат Т.И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованата страна Н.Д.С., редовно призован, не се явява.

Заинтересованата страна П.С.С., редовно призован, не се явява.

Заинтересованата страна М.Г.К., редовно призован, не се явява.

Заинтересованата страна Г.Д.П., редовно призована, не се явява

Заинтересованата страна Н.Х.М., редовно призован, не се явява.

Заинтересованата страна Т.Х.К., редовно призован, не се явява

Заинтересованата страна В.Н.П., редовно призован, не се явява

Заинтересованата страна Д.Л.Б., редовно призована, се явява лично.

Заинтересованата страна Г.Л.Г., редовно призован, се явява лично.

Заинтересованата страна С.С.Л., редовно призован, не се явява

Заинтересованата страна М.С.Б., редовно призован, не се явява.

Заинтересованата страна Р.Д.В., редовно призован, не се явява

Заинтересованата страна П.Д.В., редовно призован, не се явява

Заинтересованата страна Б.Д.М., редовно призован, не се явява

Заинтересованата страна Н.Б.С., редовно призован, не се явява

Заинтересованата страна Д.З.Х., редовно призован, не се явява

Заинтересованата страна В.З.Х., редовно призован, не се явява

Заинтересованата страна Т.С.К., редовно призован, не се явява

Заинтересованата страна Д.Т.К., редовно призована, не се явява

Заинтересованата страна Г.Т.К., редовно призован, не се явява

Заинтересованата страна П.С.Т., редовно призован, не се явява.

За заинтересованата страна Министъра на регионалното развитие и благоустройство, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Б. Ж., упълномощена от Областния управител на област Бургас, който е упълномощен със същите права от Министъра на регионалното развитие и благоустройство

За заинтересованата страна Община Поморие, редовно призована, няма представител.

Заинтересованата страна Н.Р.В. е починал на 16.02.2014г. По делото следва да бъде конституиран неговия единствен наследник според НБД“Население“ – М.Н.П. – дъщеря.

 

Съдът, с оглед констатираното по отношение на заинтересованата страна Н.Р.В. и като взе предвид представеното на л.300 от делото удостоверение за наследници

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна по адм.д.№1227/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас М.Н.П..

ДА се извърши служебна справка в НБД“Население“, в която да се установи постоянния и настоящия адрес на това лице и ако са различни да бъде призована на двата адреса.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило заявление от заинтересованата страна БСКД „Анхиалски солници”, с която иска да бъде конституирана като заинтересована страна. Към заявлението са представени доказателства.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило молба от процесуалния представител на „Анхиало 2010” ООД, с която иска производството да бъде прекратено, тъй като счита, че жалбоподателя няма качеството на заинтересована страна. Този извод е направен въз основа на твърдението, че не се касае за хипотезата на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, т.е. в молбата се твърди, че имотът, който е съсобствен на жалбоподателя и е съседен на имота, който е предмет на плана, не може от това да произтичат правата на заинтересована страна, тъй като по плана няма промяна на предназначението на имота.

ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили заявления от жалбоподателя.

Съдът връчва на ответника и на заинтересованата страна „Анхиало 2010” ООД копия от тези заявления, които са само в два допълнителни екземпляра.

На същата дата е постъпило възражение от жалбоподателя срещу молбата на „Анхиало 2010” ООД, с която се иска прекратяване на производството. Освен това, в това възражение жалбоподателя иска да бъде конституиран като заинтересована страна БСКД „Анхиалски солници”, като излага мотиви за това.

 

АДВОКАТ А. – Считам, че не следва да се дава ход на делото, предвид нередовното призоваване на заинтересованите страни.

АДВОКАТ Б. – Считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото – моля да не се дава ход на делото.

АДВОКАТ П. – По хода на делото - предоставям на съда.

АДВОКАТ И. - Да не се дава ход на делото предвид нередовното призоваване на страните.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. - Да не се дава ход на делото.

Г-жа ГЮРОВА – Да не се дава ход на делото.

Г-жа Б. – Излезе решение №164 на Поморийския районен съд, в което решение се казва, че на ТПК „Анхиало2010” ООД не му уважава нотариалния акт по давност, тъй като е нарушение, което значи, че те работят по ПУП-а, по терен, който не е техен. Работят нещо върху това как да не го възразявам този ПУП.

По хода, да се гледа

Г-н Г. - Да не се гледа делото.

 

Съдът, след като констатира, че заинтересованата страна „Илина 98 АД и наследника на заинтересованата страна Н.Р.В. не са редовно призовани за днешното съдебно заседание счита, че ход на делото не следва да бъде даден.

С оглед процесуална икономия и във връзка с възражението на заинтересованата страна „Анхиало 2010” ООД по допустимостта на производството съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото данни, от които да се установява, или сам да посочи като подкрепи твърденията си с доказателства, дали имотът, който е предмет на обжалваната заповед, е имал предишно устройване, какъв е неговия статут към датата на издаване на обжалваната заповед. Ако имотът и към този момент е бил урегулиран поземлен имот, ответника да посочи какво е било предназначението за да се извърши преценка дали има промяна на това предназначение с процесния план. Освен това, в същия срок, ответникът да посочи с процесния план дали се предвижда допускане на намалени отстояния, доколкото плана е и план за регулация и застрояване, ако се допускат такива намалени отстояния, да посочи спрямо кои съседни имоти.

 

Поради това, че ход на днешното съдебно заседание не може да бъде даден предвид нередовното призоваване на две от общо 2 от общо тридесет и пет страни, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.02.2015г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДА се призоват нередовно призованите страни.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: