ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,07.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На седми октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1227 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.С.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника - кмет на община Поморие, редовно призован, няма представител.

За заинтересованата страна „Анхиало 2010” ООД, нередовно призована, се явява адвокат П., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За заинтересованите страни „Илина 98” АД, нередовно призована, не се явява представител.

Заинтересованите страни Н.Х.М., Т.Х.К., В.Н.П., Д.Л.Б., Г.Л.Г., С.С.Л., М.С.Б., Р.Д.В., П.Д.В., Б.Д.М., Н.Б.С., Д.З.Х., В.З.Х., П.С.Т., Т.С.К., Г.Т.К. и Д.Т.К., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Заинтересованата страна Н.Р.В., нередовно призован, не се явява. По сведение от пълнолетна дъщеря М.Н. Павлова, отразено в призовката, лицето е починало на 16.02.2014г. 

 

Съдът, на осн. чл. 144 от АПК, във вр. с чл.141 от ГПК, УКАЗВА на страните, участниците и на всички зрители в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89  в размер от 50 до 300лв.

 

Съдът, от разпределение на делото след разделянето му до настоящия момент, извършва непрекъсната кореспонденция с ответника с цел да бъде установена кои са надлежните заинтересовани страни по настоящия спор. Едва с писмо от 03.10.2014г. кметът на общината е уточнил, че всички лица, които са посочени в списъка са заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ, а именно, че тези лица са собственици на съседни имоти в хипотезата, когато имота предмет на плана променя предназначението си. От представените по делото скици, както и от представените схеми, изготвени от кадастъра, съдът не може да установи номерата на всички съседни имоти, за да прецени дали посочените лица от списъка действително попадат в хипотезата на чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ. По тази причина следва да бъде задължен ответника в минимално кратък срок да представи по делото заверено копие от такъв мащаб на скица, изобразяваща процесния имот и съседните му така, че съдът да е в състояние да извърши проверка кои имоти са съседни и попадат в хипотезата на чл. 131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ за да бъдат надлежно призовани техните собственици като заинтересовани лица за следващото съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА кмета на община Поморие, в 3-дневен срок от съобщаването, да представи по делото заверено копие от такъв мащаб на скица, изобразяваща процесния имот и съседните му така, че съдът да е в състояние да извърши проверка кои имоти са съседни и попадат в хипотезата на чл. 131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ, за да бъдат надлежно призовани техните собственици като заинтересовани лица за следващото съдебно заседание.

ПРЕДУПРЕЖДАВА кмета на общината, че при неизпълнение в срок на осн. чл. 91, ал.2 от ГПК, във вр. с чл.89 от същия кодекс ще му бъде наложена глоба.

АДВОКАТ А. – Поради нередовното призоваване на заинтересованите страни и предвид фактите, които съдът изложи, моля да не се дава ход на делото.

АДВОКАТ П. – Моля да не се дава ход на делото.

 

С оглед неизясняването на въпроса с това кои и колко са заинтересованите лица по делото, което предпоставя и извода, че за днешното съдебно заседание не са призовани всички надлежни заинтересовани лица, съдът счита, че ход на делото не следва да бъде даден и то следва да бъде отложено за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото на 26.06.2014г. по делото са постъпили писмени доказателства от заинтересованата страна Н.Б.С..

ДОКЛАДВА, че по делото на 02.07.2014г. от жалбоподателят е постъпило заявление, с приложени  писмени доказателства, подробно описани в него на л.231-232.

ДОКЛАДВА, че с писмо изх.№ 11-07-32/22.07.2014г., във връзка с разпореждане на съда, от ответника е постъпило цветно копие на графичната част на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.505.108 по КК на гр.Поморие, както и списък на заинтересованите страни, както и писмо изх.№ 11-41-150/13.08.2014г., в което е заявено, че съгласно чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ посочените лица са собственици на съседни имоти и се явяват заинтересовани страни. Към писмото е приложена извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти.

С писмо изх.№ 11-41-150/04.09.2014г. от ответникът са изпратени скици от СГКК за ПИ 57491.505.5 и 57491.505.120.

С писмо изх.№11-41-172/01.10.2014г. (вх.№ в АСБ 7191/03.10.2014г.) ответникът е уточнил, че основание чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ лицата от представения от тях списък се явяват като заинтересованите лица.

 

ДАВА възможност на всички страни, които са редовно призовани, да изчерпят всички свои доказателствени искания и да организират защитата си с цел процесуална икономия в периода до следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.11.2014г. от 11.30ч., за която дата страните, които са редовно призовани, да се считат за такива.

Съобщението до кмета на Община Поморие да се изпрати и по телефона и след получаване на скицата, за която е задължен ответника да бъдат призовани всички останали заинтересовани лица по делото.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: