О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 1060/16.05.2013 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на шестнадесети май 2013 година, в закрито заседание, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

                                      

разгледа административно дело № 1227/2013 година:

           

Производството е чл.147 ал.3 от ДОПК.

Образувано е по жалба на Д.Г.Ч. с ЕГН ********** ***, против решение № 94-01-12 514/1/26.04.2013 година на директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” на Община Бургас, с което е оставена без разглеждане подадената от Ч. жалба с вх. № 94-01-12 514/1/10.04.2013 година против АУЗД № АУ001453/08.03.2013 година, като процесуално недопустима.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно, защото при оспорването по административен ред е направено възражение за нищожност на АУЗД в частта относно определения данък (главница и лихва) за 2007 година върху превозното средство, притежавано от Д.Ч..

Иска се отмяна на решението и връщане на преписката за ново произнасяне. Претендират се разноски.

Оспорването е основателно.

Пред решаващия орган Ч. е изложил доводи за нищожност на АУЗД № АУ001453/08.03.2013 година за задължение за 2007 година.

Съгласно чл. 149 ал.5 от АПК, приложим на основание § 2 от ДР на ДОПК, административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето. АУЗД е административен акт и Д.Ч. го е оспорил с твърдение за неговата нищожност – за определен данъчен период. При констатирано просрочие на жалбата, решаващият орган е следвало да извърши единствено проверка за наличието на основание за прогласяване на нищожността на акта и да постанови решение – по същество – в тази част. Вместо това, жалбата е оставена изцяло без разглеждане.

Решението следва да се отмени, а преписката – да се върне на административния орган (директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” на Община Бургас) за продължаване на административното производство, съобразно указанията в настоящото определение.

С оглед на изложеното, на основание чл.147 ал.3 от ДОПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д  Е   Л  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 94-01-12 514/1/26.04.2013 година на директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” на Община Бургас.

 

ВРЪЩА преписката на директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” на Община Бургас за ново произнасяне, съобразно мотивите на настоящото определение.

                                                              

Определението е окончателно.

 

                                                                       СЪДИЯ: