ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2466        Година  24.10.2008          Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година в закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

Секретар

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Д. дело номер 1227 по описа за   2008  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ БУРГАС” ЕАД гр.Бургас, бул.”Мария Луйза” № 27, представлявано от изпълнителния директор проф.М. Г. срещу решение по протокол № 2/16.06.2008г. на конкурсна комисия, с която дружеството е отстранено от участие в конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим имот собственост на “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД, открита с решение № 1/17.05.2008г. на управителя на дружеството  и се предлага на управителя на “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД да прекрати процедурата. С жалбата се иска установяване на нищожност или да се отмени обжалваното решение и да се върне преписката на конкурсната комисия за класиране на кандидатите и обявяване на класирания на първо място кандидат със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. 

В Административен съд гр.Бургас е образувана адм.д.№ 1238/2008г.  По жалба от “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ” ЕАД, гр.София, район Изгрев, бул.”Г.М.Димитров” представлявано от изпълнителния директор проф.М. Г. срещу решение по протокол № 2/16.06.2008г. на конкурсна комисия, с която дружеството е отстранено от участие в конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим имот собственост на “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД, открита с решение № 1/17.05.2008г. на управителя на дружеството  и се предлага на управителя на “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД да прекрати процедурата. С жалбата се иска установяване на нищожност или да се отмени обжалваното решение и да се върне преписката на конкурсната комисия за класиране на кандидатите  и обявяване на класирания на първо място кандидат със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. С определение № 2347/08.10.2008г. по адм.д.№ 1238/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас е прекратено производството по делото и то е присъединено към настоящото дело за съвместно разглеждане на постъпилите жалби.

В Административен съд гр.Бургас е образувана адм.д.№ 1239/2008г.  По жалба от “БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ” АД, гр.София, район Изгрев, бул.”Г.М.Димитров” представлявано от изпълнителния директор С. Д. срещу решение по протокол № 2/16.06.2008г. на конкурсна комисия, с която дружеството е отстранено от участие в конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим имот собственост на “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД, открита с решение № 1/17.05.2008г. на управителя на дружеството  и се предлага на управителя на “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД да прекрати процедурата. С жалбата се иска установяване на нищожност или да се отмени обжалваното решение и да се върне преписката на конкурсната комисия за класиране на кандидатите  и обявяване на класирания на първо място кандидат със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. С определение № 2245/23.09.2008г. по адм.д.№ 1239/2008г. по описа на Административен съд гр.Бургас е прекратено производството по делото и то е присъединено към настоящото дело за съвместно разглеждане на постъпилите жалби.

Административен съд гр.Бургас, при извършената проверка на допустимостта на производството, установи следното:

С решение № 1/17.05.2008г. на управителя “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД е открита конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на следния недвижим имот – трети етаж от триетажна масивна сграда, находяща се в гр.Бургас, бул.”Демокрация”  № 94, с площ от 877,50 кв.м., собственост на дружеството, за създаване на Специализирана болница за активно лечение по предоставяне на специализирана кардиологична болнична помощ, като са определени и условията на конкурса. Със заповед № 33/11.06.2008г. управителя на дружеството е назначена комисията за провеждане на конкурса. С Протокол № 1 от 11.06.2008г. на конкурсната комисия са допуснати и тримата кандидати, настоящи жалбоподатели до участие в процедурата. С Протокол № 2 от 16.06.2008г. на конкурсната комисия на основание чл.74, във връзка с чл.71, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, отстранява от участие в конкурсната процедура и тримата участници и предлага на управителя на “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД, гр.Бургас да прекрати конкурсната процедура. С решение № 2/08.07.2008г. на управителя “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД е прекратена конкурсната процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на следния недвижим имот – трети етаж от триетажна масивна сграда, находяща се в гр.Бургас, бул.”Демокрация”  № 94, с площ от 877,50 кв.м., собственост на дружеството, за създаване на Специализирана болница за активно лечение по предоставяне на специализирана кардиологична болнична помощ, като са определени и условията на конкурса.

При извършена служебна справка в деловодството на Административен съд гр.Бургас се установи, че под № 1157/2008г. е образувано административно дело по жалби на  “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ БУРГАС” ЕАД гр.Бургас, “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ” ЕАД, гр.София и “БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ” АД, гр.София против решение № 2/08.07.2008г. на управителя “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД, с което е прекратена конкурсната процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на следния недвижим имот – трети етаж от триетажна масивна сграда, находяща се в гр.Бургас, бул.”Демокрация”  № 94.

Настоящия съдебен състав счита, че обжалваното решение по протокол № 2/16.06.2008г. на конкурсна комисия, с която трите дружества са отстранени от участие в конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим имот собственост на “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД, няма характера на административен акт и производството по делото е недопустимо по следните съображения:

В нормата на чл. 21, ал. 1 - 4 от АПК е дадена легална дефиниция на актовете, които са индивидуални административни актове и подлежат на контрол по отношение на тяхната законосъобразност. Съгласно императивната разпоредба на чл. 21, ал. 5 от АПК не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производството по издаване или изпълнение на индивидуалните или общите административни актове, или са част от производството по издаване на нормативни актове.

В настоящия случай въз основа на обжалваното решение по протокол № 2/16.06.2008г. на конкурсна комисия, с която трите дружества са отстранени от участие в конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим имот собственост на “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД, е постановено решение № 2/08.07.2008г. на управителя “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД, с което е прекратена конкурсната процедура. Ето защо обжалваното решение, представлява етап от конкурсната процедура, която е приключила с решение на управителя на дружеството за прекратяването и. Поради което, обжалването на решение на конкурсна комисия  е недопустимо, той като по своята същност то не  представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1-4 от АПК, а съгласно ал.5 от същия текст, то представлява волеизявление, част от производството по издаване на решението на прекратяване на конкурсната процедура, по отношение на което и тримата жалбоподатели са упражнили субективното си право да го обжалват.

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че жалбите следва да бъдат оставени без разглеждане като процесуално недопустими, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ БУРГАС” ЕАД гр.Бургас, бул.”Мария Луйза” № 27, представлявано от изпълнителния директор проф.М. Г., СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ” ЕАД, гр.София, район Изгрев, бул.”Г.М.Димитров” представлявано от изпълнителния директор проф.М. Г. и “БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ” АД, гр.София, район Изгрев, бул.”Г.М.Димитров” срещу решение по протокол № 2/16.06.2008г. на конкурсна комисия, с което са отстранени от участие в конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим имот собственост на “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД, открита с решение № 1/17.05.2008г. на управителя на дружеството и се предлага на управителя на “ДКЦ ІІ – Бургас” ЕООД да прекрати процедурата.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1227 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                        СЪДИЯ: