ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.06.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети юни                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира друмева

ЧЛЕНОВЕ: 1. РУМЕН ЙОСИФОВ

   2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 1226 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА - Окръжна прокуратура – Бургас, редовно призован, се явява прокурор Мануел Манев.  

ОТВЕТНИКЪТ – Общински съвет - Айтос, редовно призован, не се представлява.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОР МАНЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА протест с вх. № 4828/15.05.2017г.  от Андрей Червеняков – прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Бургас против чл.30 в неговата цялост и чл.27, ал.1 в частта “паркирани в нарушение на правилата” от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства на територията на гр. Айтос /Наредба № 4/2016 г./, приета от Общински съвет Айтос с решение № 443/27.09.2006 г., изменена с решение № 172/20.09.2012 г., пр. № 12.

С разпореждане № 3226/16.5.2017г. съдът ЗАДЪЛЖИ ответника да представи: Препис от свое решение № 443/27.09.2006 г., с което е приета Наредба за обществен ред при използване на превозни средства на територията на гр. Айтос /Наредба № 4/2006 г./, както и преписки от всички свои решения, с които се изменят  атакуваните с протеста текстове от тази наредба /само тези, които засягат чл.27, ал.1 и чл.30/; Заверено копие от Наредбата в актуалната й редакция; Заверено копие от пълната административна преписка /досие/ към тази Наредба, както и първоначалното й приемане, така и измененията й, които се отнасят за атакуваните с протеста текстове /само тези, които засягат чл.27, ал.1 и чл.30/.

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 5025/18.05.2017г. заверено копие от административна преписка с приложени документи от ответника във връзка с изпълнение на Разпореждане № 3226/16.05.2017 г.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените писмени документи.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ХОД по същество:

 

ПРОКУРОР МАНЕВ: Моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразни чл.30 в неговата цялост и чл.27, ал.1 в частта “паркирани в нарушение на правилата” от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства на територията на гр. Айтос.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:03 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: