ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 21.06.                                                                      град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и първи юни                              две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор: МАНУЕЛ МАНЕВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1225 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:33 часа се явиха:

 

            ИЩЕЦЪТ И.С.Т., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

           

 За ОТВЕТНИКА   ОД на МВР-Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

 За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Манев.

 

ПОСТЪПИЛА е молба входящ № 6265 от 19.06.2017г., ведно с разписка, от процесуалния представител на ищеца, с която не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие. В молбата изразява и  становище по същество.

 

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по  искова молба на И.С.Т., с която се претендира обезщетение на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, в размер на 150лв. за нанесени имуществени вреди  за заплатено адвокатско възнаграждение за защита по НАХД№26/2017г. на Районен съд Бургас за отмяна на издаденото наказателно постановление №16-0769-003795/23.11.2016г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.03.2017г., както и направените разноски- държавна такса и адвокатско възнаграждение.

 

ИЗПРАТЕНО е по делото НАХД№26/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

 

По делото няма постъпил отговор от ответника по исковата молба.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ  възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо съдия оспорвам исковата молба. Оспорвам съдържанието относно заплащането на сумата в частните документи представляващи два договора за правна защита и съдействие, както и разписката представена с настоящата молба. Считам, че тези документи не удостоверяват в пълна степен заплащането на сумите и ги оспорвам. Оспорвам съдържанието относно факта на заплащане на сумите. Няма други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, исковата молба е основателна  Да бъдат приети приложените към отговора на ответника писмени доказателства. Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените с исковата молба заверено копие на решение по НАХД№ 26/2017г. на Районен съд Бургас, договор за правна защита, заявление до ОД на МВР Бургас  от 20.04.2017г. и разписка, представена към молба входящ № 6265 от 19.06.2017г

 ПРИЕМА по делото НАХД№26/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

 ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите исковата молба като недоказана. Относно разноските, отново заявявам, че представените документи не удостоверяват факта  на извършено плащане. По НАХД  сумата, записана в договор за правна защита и съдействие като договорена е 100лв., като е заплатена 150лева, като това алтернативно на отхвърляне на искането го споменавам, тъй като представените документи не подкрепиха основателността на исковата молба.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е основателна и доказана, и моля съдът да се произнесе решение в този смисъл

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: