ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,29.06.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и девети юни                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1225 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.П.В., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 8 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на ОБЛАСТ  БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 134 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-СОФИЯ, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Л., която представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В.П.Н. и Г.П.П., редовно уведомени, не се явяват.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Т.Д.Ч., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.М.: Поддържаме жалбата с двете основни възражения изложени в нея. Твърдим нищожност на акта, поради некомпетентност на органа, който го е издал по изложените доводи, както и евентуално незаконосъобразност на акта в частта относно имота, на който жалбоподателката е в собственик, относно направено възражение по критериите на § 1 от ЗДС относно пазарните цени и равностойно парично обезщетение.

         Да се изслуша вещото лице.

 

Юрисконсулт И.: Поддържам заповедта. Оспорвам жалбата. Не възразявам да се изслуша вещото лице.

 

Юрисконсулт Л.: Считам жалбата за неоснователна. Да се изслуша вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 Инж.Т.Д.Ч. – 69г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.М.: По т.1 от заключението посочвате едно решение, което сме визирали в жалбата, а именно Решение № 302/2012г. на Министерски съвет, с което път І-9 се обявява за обект с национално значение. Има ли графична част на това решение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към това решение графична част не съм търсила, защото съм нямала такава задача. Намерила съм графична част за подобекта.

 

Адв.М.: Тази графична част всъщност е парцеларния план на т.нар. „обход“. Посоченият километър, на който започва и километърът, на който завършва, това са километри от път І-9.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Точно така.

 

Адв.М.: След одобряването на парцеларния план, този участък от 207км до 212км под номерацията на път І-9, това част от този път ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно приложената скица на стр.5 от заключението е видно, че главен път І-9 Слънчев бряг-Бургас е означен със сигнатура в кафяво. Това е първи клас път от републиканската пътна мрежа. Обходът, който е участъка на Ахелой, е в зелено, той е първо означен с пунктир и отгоре е обхода със зелено. Този ПУП е приет през 2016г., докато републикански път І-9 с решение от 2012г. е обявен за национален и тогава не е съществувал този проект за такъв обход. Така че одобрението, местата, по които минава пътят, не е изборен участък. Той ще обслужва този път, но може да се мине и по двата пътя. Той не е задължителен да бъде точно в този участък.

 

Адв.М.: Тази скица откъде я извадихте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От ПУП - парцеларния план.

Адв.М.: С Решение № 302 кое е обявено за национален обект  съществуващото или изграждащото трасе?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съществуващото трасе. Говорим за индивидуална реконструкция, поддържане на пътя, разширение на пътя.

 

Адв.М.: По втората част ще мотивирам въпросите си по следния начин:

Вещото лице изследва сделки 12 месеца назад от датата на извършване или възлагане на оценката?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изследвала съм сделките 12 месеца назад от датата на възлагане на оценката.

Адв.М.: Т.е. 12 месеца от 29.05.2015г. назад.  Посочили сте общо 21 сделки.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Общо са 23 сделките със земеделски земи, от които две отговарят на ЗДС.

Адв.М.: По които две, едната страна е търговец. Какво разбирате под „търговец“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Фирма.

Адв.М.: Ако е ЕТ – едноличен търговец?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма ЕТ. Няма такъв вписан.

Адв.М.: Защо решихте, че изразът след запетайката „по които една отстраните е търговец“ се отнася за всички изследвани сделки, а не само за изключения - с изключение на тези, по които ПОНЕ една от страните е търговец.

Казвате, че трябва да се изследват само сделки, по които една отстраните е търговец.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Законът за общинска собственост и Законът за държавна собственост, за всички оценки до този момент, които са направени, са спазени. И аз, като останалите колеги, така четем закона.

Адв.М.: В заключението на друг колега по друго дело в този съд, се взимат сделки между физически лица. Искам да се мотивира защо вещото лице изключва сделки между физически лица.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Защото в ЗДС така е записано. Така го тълкувам и по същия начин да няма само сделка между идеални части от имота.

Адв.М.: Тези две сделки от 27.06.2014г. и от 29.09.2014г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предполагам това са две от тези 22 сделки общо.

Адв.М.: И не са съобразявани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Трябва да съобразя, както е по закон.

 

Адв.М.: Оспорвам заключението в частта на т.1 и т.2. Не оспорвам компетентността на вещото лице, но оспорвам пълнотата по т.1 и оспорвам метода по т.2 от заключението.

         По т.1 вещото лице да отговори на въпроса и след справка с приложения картен материал в Решение № 302/2012г. на Министерски съвет, за което правя искане ответният административен орган да представи пълната преписка по приемане на това решение или моля да ми дадете възможност по ГПК да поискам представяне на това доказателство от трето лице.

По т.2 от заключението:  доводът и спорът дали изследваните сделки 12 месеца назад, могат да бъдат и между физически лица е правен, няма спор. Позовавам се на едно решение на ВАС, което казва, че изброяването в § 1 от ЗДС не е изрично и че всъщност то е примерно. Като целта е да се обхванат най-широк кръг правни сделки и изразът, от които „поне едната да е търговец“ е в този контекст а не задължително условие. 

Моля вещото лице да представи същото заключение по т.2, но по критерия на предпоследното изречение, т.е. на последните 20 вписани сделки.

Моля вещото лице да изчисли определеното обезщетение, като вземе предвид последните 20 вписани сделки, защото те са над 20, не са само две. Спорът дали трябва да е само между физически лица и търговци е правен.

 

     Юрисконсулт И.: Да се приеме заключението. Считам, че е пълно и законосъобразно.

Нямам възражения срещу поставените въпроси.

По отношение искането за представяне на решението на Министерски съвет и преписката по нея, това касае път І-9, а обходът към настоящия момент не е част от този път и се противопоставям на това искане.

 

Юрисконсулт Л.: Да се приеме като законосъобразно заключението.

Противопоставям се на искането, направено от жалбоподателя, както по т.1, така и по т.2.от заключението. Във връзка с цитираното решение на МС, в днешно съдебно заседание представям становище по отношение компетентността на областния управител да издаде процесната заповед, като изрично в становището е записано обстоятелството, че Решение на Министерски съвет № 302/2012г. включва трасе. В това трасе не е отбелязан този обходен път като част от път І-9. Той е международен път, с оглед на което трасето и най-важните точки, по които се движи това направление, са отбелязани във въпросното решение.

По т.2 също се противопоставям на искането да се изследват останалите 20 сделки за обследвания период, предвид това, че е налице трайна съдебна практика на ВАС по отношение на това, че една от страните следва да е търговец. Това е императивно изискване и изрично записано не в § 1, а в чл.34 от ЗДС. Тази разпоредба не подлежи на тълкуване, тъй като тя е ясна и категорична за това, че една от страните следва да е търговец.

 

Адв.М.: Аз се позовавам на Решение № 8028/01.07.2015г. по административно дело № 7287/2014г. на Трето отделение на ВАС. Там е посочено, че изброяването не е изчерпателно. 

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300 лева платими от внесения депозит.

 

ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя да се задължи ответната страна да представи пълната преписка по приемане на Решени № 302/2012г. на Министерски съвет.

 

ДОПУСКА извършване на допълнителна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за извършване на допълнителната експертиза в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес.

Експертизата да се извърши от ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Т.Ч..

 

ПРИЕМА представеното в днешно съдебно заседание становище от процесуалния представител на заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да изрази становище

 

Адв.М.: Касае се за акт, който не изхожда от АПИ, тъй като е подписан от юрисконсулт, който по закон не е представляващ агенцията. Агенцията се представлява от председател или директор.

         Отделно от това, има характер само на незадължително тълкуване. Отделно от това, графичната част не е заверена.

 

        

СЪДЪТ

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.07.2016г. от 15.30 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени.

 

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: