ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,06.07.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На шести юли                                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1225 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.П.В., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 8 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на ОБЛАСТ  БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 134 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-СОФИЯ, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Л. с представено пълномощно, находящо се на лист 144 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В.П.Н., редовно уведомена, не се явява; Г.П.П., редовно уведомен, явява се лично.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Т.Д.Ч., която е депозирала допълнително заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по изслушване на вещото лице.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Извършила съм допълнително заключение, което поддържам.

 

         Адв.М.: Описали сте намерените сделки в приложената таблица.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Таблиците са две. Първо съм описала всички земеделски земи с трайни насаждения. Във втората таблица съм включила действащите имоти без трайни насаждения. Изключила съм три имота, които са овощни градини. Те са описани в  заключението.

Адв.М.: Мотивите Ви за това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Редно е в цената да се включи  пазарната оценка на трайните насаждения.

Адв.М.: Защото и във втората таблица има овощни  градини.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Но те към момента вече не са такива. Овошките са ликвидирани. От снимките, които съм приложила се вижда кои са действащи и кои ликвидирани.

Адв.М.: Бихте ли казали правоспособността си, лиценз за оценител имате ли, откъде е издаден?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Притежавам Лиценз за оценител на недвижими имоти от Агенцията по приватизация, впоследствие стана сертификат за оценител на недвижими имоти.

Адв.М.: За всички видове недвижими имоти ли притежавате сертификат?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Говорим за всички видове недвижими имоти, включително и за трайни насаждения.

Адв.М.: Включително и оценител на земеделски земи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Земеделските земи са отделно нещо. За оценка на земеделските земи имам отделен сертификат.

Адв.М.: Бихте ли казали, оценителят, който е ползвала областната администрация какви сертификати има?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това не мога да кажа. Не съм имала такава задача.

Адв.М.: Как оценявате земеделски земи? Всички тези имоти са земеделски земи.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така е. Методиката, която е по Закона за държавна собственост и Закона за общинска собственост не предполага специални познания за оценка на земеделските земи, тъй като е указан начинът на оценяване. Използват се еталони. Не се ползват някакви корекционни коефициенти или нещо за поливност, не са необходими по-специални изисквания за познания. Т.е. оценката е средно аритметична от отделните сделки, които се изследват.

 

Адв.М.: Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         Юрисконсулт Л.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300 лева платими от внесения депозит.

 

Адв. М.: Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт И.: Нямам доказателствени искания.

         Юрисконсулт Л.: Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.М.: И сега в това производство ще настоявам по първото ми искане в жалбата, относно твърдяната от нас липса на материално-правна компетентност. Мисля, че не беше преодоляно това възражение с представяне на доказателства от страна на административния орган, който следваше да удостовери компетентността на областния управител. В този смисъл е разпоредбата на чл.34а, ал.1 от ЗДС  отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждането на национални обекти, се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите.

 

Поддържам възражението ни за липса на материалноправно основание за издаване на заповедта.

Относно искането ни за извършване на експертна оценка на отчуждаваната част от имота жалбоподателката, заключението не може да влоши положението на жалбоподателя, тъй като експертът посочи по-ниска цена и не следва съдът да се съобразява с това.

 

Юрисконсулт И.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и оставите в сила заповедта на областния управител. Считам, че същият е компетентен орган да издаде процесната заповед, тъй като видно от представената  графична част по делото, трасето на обходния път преминава по нов терен и се отделя от съществуващото трасе на пътя І-9 Слънчев бряг - Бургас. Касае се за проектно решение за осигуряване на пътна връзка със съществуващото към момента трасе на път І-9. При съпоставяне между трасето, което предстои да бъде изградено и главен път І-9 се вижда, че става въпрос за различни обекти и липса на идентичност между двата. Считам, че изготвеният оценителски доклад, въз основа на който е издадена заповедта на областния управител законосъобразно и правилно определя обезщетението.

Моля за решение в тази насока.

 

Юрисконсулт Л.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите изцяло като законосъобразно и правилно издадена от областния управител заповед за принудително отчуждаване на част от имота на жалбоподателката. В случая заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия. Видно от представените в настоящото производство доказателства, обход Ахелой не е част от национален обект, т.е. от път І-9, тъй като в Решение на Министерски съвет № 302/2012г. въпросният обход не е част от изрично разписаното трасе.

При провеждане на административната процедура свързана с принудително отчуждаване на част от имотите и в случая конкретно на процесния имот, административният орган в проведеното административно производство при определяне размера на обезщетението се съобразил изцяло със законните изисквания, регламентирани в чл.32, ал.2, 3 и 4 от Закона за държавна собственост,  както и в §1а от ДР на ЗДС.

Моля за решение в този смисъл.

 

 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТ СТРАНА Г.П.: Това е подигравка с хората, с оценката. Друго нямам какво да кажа.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

 

ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.47 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: