ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

административно дело номер 1225 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          Д.Л.Б., редовно призована, явява се лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Л.Г., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Поморие, редовно призован, представлява се от адв. Б., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на околната среда и водите София, редовно призован, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Държавата чрез Областна управа Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Ж., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        СМК бетонов възел СТРОИМА ЕАД, редовно призован, представител не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА   Топливо АД, редовно призован, се явява адв. С., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        БСКД Анхиалски солници”, редовно призован, явява се председателя Т.А.Г. – лично и с адв. Е.А., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Г.П.Г., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Д.П.Г., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.С.С., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        П.С.С., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        М.Г.К., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.Д.С., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Г.Д.П., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Илина 98 АД, редовно призован, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.Х.М., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Т.Х.К., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        В.Н.П., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        С.С.Л., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        М.С.Б., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Р.Д.В., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        П.Д.В., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Б.Д.М., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Н.Б.С., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Д.З. Х., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Т.С.К., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Д.Т.К., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Г.Т.К., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        П.С.Т., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Анхиало 2010 ООД, редовно призован, представлява се от адв. П., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        М.Н.П., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        А.С.Г., редовно призован, явява се лично и с адв. Е.А., с представено  по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Да се даде ход на делото. ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСТУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на протоколно определение от 07.10.2014 г. по делото е постъпило заверено копие от оригинала на Протокол № 4/05.02.2014 г. на ОЕСУТ при Община Поморие.

Съдът също така ДОКЛАДВА, че по делото в изпълнение на протоколно определение от същата дата, от страна на жалбоподателите Д.Б. и Г.Г. е постъпила молба с формулирано доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза. Въпросите към съдебно-техническата експертиза са уточнени в допълнителна молба, депозирана на 21.11.2014 г., в деловодството на съда.

С определение в закрито заседание от 24.11.2014 г., съдът е допуснал изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на формулираните в допълнителната молба въпроси. Съдът е определил допълнителен депозит по така допусната съдебно-техническа експертиза, както и вещото лице, което следва да изготви същата.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото от страна на жалбоподателите, е постъпила и последваща молба с вх. № 9092/02.12.2014 г. по описа на съда, в която същите са заявили, че се отказват от поисканата съдебно-техническа експертиза, като приложение на така формулираната последна молба на жалбоподателите същите са представили и извлечение от скица със заверка на кмета на Община Поморие - „одобрявам”.

Съдът също така ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба на представляващия „Анхиало 2010” ООД, в която е формулирано искане за прекратяване на настоящото производство по изрично формулирани в молбата мотиви и доводи.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Поддържам становището, с което сме заявили, че се отказваме от искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Представям и моля да приемете актуализирана и мотивирана скица. Изготвена е от арх. Л.Б. със съответната заверка от него и диплома за правоспособност. Представям я в два екземпляра. Тя е разработка съгласно ЗУТ на арх. Б. и указва начина, по който искаме да стане връзката на имота с разработената улична мрежа. Тази разработка не е одобрена в заповедта на ПУП-а, но съгласно чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за всеки един имот, който е в този квартал и за който се прави разработка на ПУП, следва да има достъп до улична мрежа.

         Няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Придържам се към казаното, като също заявявам, че няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Няма да изразя становище по доказателствата към момента. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЗАИНТ. СТРАНА - ПРЕДСЕДАТЕЛ Г.: Представили сме доказателства. Други доказателства няма да ангажираме. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Б.: Считам, че представеният днес трасировъчен чертеж представлява предложение за промяна на улична регулация и е неотносим към настоящото производство. Същият не е одобрен по надлежния ред, поради което моля да не бъде приеман като доказателство по делото. В случай, че бъде приет като доказателство, моля да не бъде ценен като неотносим по делото. Няма да сочим нови доказателства. Моля да се приключи събирането им.

         АДВ. П.: Поддържам молбата, която сме подали за прекратяване на производството. Изцяло споделям становището на колегата адв. Б..

Представям заверена скица от мен на действащия към момента ПУП. Считам, че това доказателство е относимо към предмета на спора, с оглед сравнението между новия и стария ПУП. Други доказателствени искания нямаме.

         АДВ. А.: По доказателствените искания на жалбоподателя, предоставям на съда. Относно представения Протокол № 4 от 05.02.2014 г. на ОЕСУТ, оспорвам положения подпис на арх. Р. – Гл. архитект на Община Поморие. Твърдим, че същият не е подписал посочения протокол. Да се изиска оригинала на протокола. Други доказателствени искания нямаме. Няма да сочим други доказателства.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните и по доказателствата

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представения от Община Поморие Протокол № 4/05.02.2014 г. на ОЕСУТ при Община Поморие като доказателство по делото.

         ПРИЕМА представените от жалбоподателя и от заинтересованите страни документи като писмени доказателства по делото.

         С оглед изрично заявеното от страна на жалбоподателите оттегляне на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ протоколно определение от 07.10.2014 г., с което беше допуснато изготвянето на съдебно-техническа експертиза с конкретно формулирани въпроси.

         По повод искането на адв. А., формулирано в днешно съдебно заседание, съдът намира същото за неоснователно с оглед положените изрично подписи и печати, с които се удостоверява верността на предоставеното копие от Протокол № 4 с оригинала, находящ се от Община Поморие, с оглед на което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪЛРЯ искането за изискване и прилагане по делото на оригинала на Протокол № 4/05.02.2014 г. още повече, че в проведеното на 07.10.2014 г. съдебно заседание адв. А. е формулирал искане за прилагане на заверено копие от въпросния протокол, което искане изцяло е удовлетворено с представяне на настоящето.

         С оглед изричното изявление формулирано от страните по делото за липса на допълнителни доказателствени искания, както и за приключване събирането на доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Желая пътна връзка към така проектираната улична мрежа в ПУП-а за имот с идентификатор 57491.505.51. Имотите в квартала следва да бъдат допуснати до уличната мрежа съгласно чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗУТ, който е категоричен.      

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Нямам какво да заявя. Изцяло се придържам към заявеното от жалбоподателката Б..

         АДВ. Б.: Моля да оставите без уважение жалбата. Преди произнасянето по същество, моля да разгледате направените от нас възражения относно допустимостта на същата, изложени в писмена молба. Считам, че жалбоподателите не са в кръга на заинтересованите лица имащи право да оспорят процесната заповед на кмета на Община Поморие. Освен това, видно от представения днес действащ ПУП за процесния имот и при сравняване на същия с одобрения с обжалваната заповед ПУП за процесния имот се констатира, че с обжалваната заповед не се одобрява ПУП, който да лишава жалбоподателите от правото им на излаз до улична регулация. Такъв излаз очевидно жалбоподателите нямат към настоящия момент по действащия ПУП. Считам, че се извършва злоупотреба с права, като по пътя на обжалването на процесната заповед се прави опит за ревизия на ПУП, действащ към настоящия момент, който не е бил обжалван в указаните срокове. Подробни съображения ще изложа в подробни писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Считам обжалваната заповед за незаконосъобразна, тъй като от представената административна преписка не се доказа изпълнение на процедурата по законосъобразността, с оглед на което моля да я отмените.

         АДВ. С.: Изцяло споделям становището за недопустимост на жалбата, за липса на качество на заинтересовани лица от жалбоподателите. Моля да ми бъде дадена възможност да изразя становище в писмени бележки.

ЗАИНТ. СТРАНА – ПРЕДСЕДАТЕЛ Г.: Считам, че жалбата е основателна. Моля да вземете предвид и да се отчетат техните искания, като се съобразите с плана по ЗУТ от 2014. Също така, моля да вземете предвид, че „Анхиало 2010” ООД и „Анхиало 92” са едни и същи лица в управление и притежание на акции и дялове.

         Моля да се даде възможност на жалбоподателите да си ползват имота и да имат изход към улица.

         АДВ. П.: Жалбата е недопустима, а при условията на евентуалност и неоснователна. Моля да не я уважавате.

Моля да присъдите разноски на моите доверители в размер на 600 лв. Моля да ми бъде дадена възможност в писмен вид да изложа съображения, в указан от Вас срок.

         АДВ. А.: Жалбата е допустима и основателна и моля същата да се уважи с последиците по закон. Да се присъдят на моя доверител направените съдебно-деловодни разноски. Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок от днес, в който същите могат да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: